حالت آزمایشی
BTCUSD
18922.23
قیمت
‪-12.79%‪
Changing (1m)
ETHUSD
1317.13
قیمت
‪-21.74%‪
Changing (1m)
AAVUSD
74.9
قیمت
‪-17.15%‪
Changing (1m)
AXSUSD
12.69
قیمت
‪-14.02%‪
Changing (1m)
ZILUSD
0.03219
قیمت
‪-18.17%‪
Changing (1m)
XRPUSD
0.48780
قیمت
‪39.21%‪
Changing (1m)
LTCUSD
53.42
قیمت
‪-6.79%‪
Changing (1m)
DGBUSD
0.00935
قیمت
‪-16.22%‪
Changing (1m)
SOLUSD
33.38
قیمت
‪-7.25%‪
Changing (1m)
ALIUSD
1.73
قیمت
‪-24.78%‪
Changing (1m)
EOSUSD
1.1974
قیمت
‪-29.87%‪
Changing (1m)
BNBUSD
274.4000
قیمت
‪-8.47%‪
Changing (1m)
DOTUSD
6.27
قیمت
‪-18.47%‪
Changing (1m)
MTCUSD
0.752
قیمت
‪-8.74%‪
Changing (1m)
ADAUSD
0.45100
قیمت
‪-3.22%‪
Changing (1m)
DGEUSD
0.0630
قیمت
‪-8.30%‪
Changing (1m)
CHZUSD
0.2654
قیمت
‪6.16%‪
Changing (1m)
ATOUSD
13.63
قیمت
‪2.95%‪
Changing (1m)
XLMUSD
0.11790
قیمت
‪7.08%‪
Changing (1m)
ETHBTC
0.06960
قیمت
‪-10.26%‪
Changing (1m)
STXUSD
0.331
قیمت
‪-16.20%‪
Changing (1m)
SNDUSD
0.8873
قیمت
‪-17.00%‪
Changing (1m)
LNKUSD
7.62
قیمت
‪4.67%‪
Changing (1m)
YFIUSD
8219.00
قیمت
‪-13.72%‪
Changing (1m)
AVXUSD
17.59
قیمت
‪-24.96%‪
Changing (1m)
ALGUSD
0.3856
قیمت
‪24.95%‪
Changing (1m)
BCHUSD
117.30
قیمت
‪-11.67%‪
Changing (1m)
THTUSD
1.100
قیمت
‪-11.29%‪
Changing (1m)
NEAUSD
3.698
قیمت
‪-15.59%‪
Changing (1m)
TRXUSD
0.05984
قیمت
‪-8.63%‪
Changing (1m)
ICPUSD
6.05
قیمت
‪-6.92%‪
Changing (1m)
UNIUSD
5.79
قیمت
‪-19.13%‪
Changing (1m)
ZECUSD
55.60
قیمت
‪-19.65%‪
Changing (1m)
ENJUSD
0.468
قیمت
‪-18.04%‪
Changing (1m)
REFUSD
0.00551
قیمت
‪40.56%‪
Changing (1m)
XMRUSD
141.70
قیمت
‪-7.81%‪
Changing (1m)
YGGUSD
0.380
قیمت
‪-35.04%‪
Changing (1m)
FILUSD
5.57
قیمت
‪-12.83%‪
Changing (1m)
ILVUSD
57.1
قیمت
‪-37.39%‪
Changing (1m)
WAVUSD
3.93
قیمت
‪-24.13%‪
Changing (1m)
COMUSD
60.7
قیمت
‪17.64%‪
Changing (1m)
DSHUSD
41.6
قیمت
‪-16.63%‪
Changing (1m)
KAVUSD
1.527
قیمت
‪-17.06%‪
Changing (1m)
MKRUSD
679.00
قیمت
‪-22.04%‪
Changing (1m)
NEOUSD
8.40
قیمت
‪-16.91%‪
Changing (1m)
OMGUSD
1.7260
قیمت
‪-14.00%‪
Changing (1m)
SNTUSD
17.363
قیمت
‪28.01%‪
Changing (1m)
XTZUSD
1.4750
قیمت
‪-8.56%‪
Changing (1m)
SIAUSD
0.00356
قیمت
‪-14.01%‪
Changing (1m)
VETUSD
0.02286
قیمت
‪-14.67%‪
Changing (1m)
BTGUSD
20.90
قیمت
‪-19.43%‪
Changing (1m)
MNAUSD
0.7072
قیمت
‪-17.08%‪
Changing (1m)
GLMUSD
0.4516
قیمت
‪-27.18%‪
Changing (1m)
ITAUSD
0.2787
قیمت
‪-8.50%‪
Changing (1m)
MSKUSD
1.174
قیمت
‪-19.26%‪
Changing (1m)
ANTUSD
1.627
قیمت
‪-5.63%‪
Changing (1m)
QTMUSD
2.840
قیمت
‪-19.86%‪
Changing (1m)
STRUSD
0.4698
قیمت
‪-21.23%‪
Changing (1m)
XMRBTC
0.00749
قیمت
‪5.79%‪
Changing (1m)
LTCBTC
0.00282
قیمت
‪7.22%‪
Changing (1m)
NULUSD
0.1916
قیمت
‪-12.59%‪
Changing (1m)
SUNUSD
0.00496
قیمت
‪-14.78%‪
Changing (1m)
TLMUSD
0.0216
قیمت
‪-18.80%‪
Changing (1m)
ZECBTC
0.00294
قیمت
‪-7.84%‪
Changing (1m)
ALPUSD
3.6363
قیمت
‪-14.57%‪
Changing (1m)
BEMUSD
0.1923
قیمت
‪12.85%‪
Changing (1m)
DATUSD
0.03154
قیمت
‪-1.74%‪
Changing (1m)