حالت آزمایشی
BTCUSD
19551.98
قیمت
‪0.73%‪
Changing (1m)
ETHUSD
1331.99
قیمت
‪-18.96%‪
Changing (1m)
AAVUSD
75.7
قیمت
‪-14.75%‪
Changing (1m)
AXSUSD
12.45
قیمت
‪-8.99%‪
Changing (1m)
SOLUSD
33.02
قیمت
‪0.86%‪
Changing (1m)
ZILUSD
0.03174
قیمت
‪-9.18%‪
Changing (1m)
XRPUSD
0.51260
قیمت
‪52.65%‪
Changing (1m)
DGBUSD
0.00930
قیمت
‪-6.53%‪
Changing (1m)
STRUSD
0.4514
قیمت
‪-13.36%‪
Changing (1m)
ALIUSD
1.72
قیمت
‪-15.69%‪
Changing (1m)
DSHUSD
42.3
قیمت
‪-7.03%‪
Changing (1m)
ADAUSD
0.42450
قیمت
‪-11.47%‪
Changing (1m)
MTCUSD
0.831
قیمت
‪-1.54%‪
Changing (1m)
DOTUSD
6.32
قیمت
‪-13.19%‪
Changing (1m)
DGEUSD
0.0621
قیمت
‪1.14%‪
Changing (1m)
LTCUSD
52.89
قیمت
‪-7.37%‪
Changing (1m)
BNBUSD
282.5000
قیمت
‪1.07%‪
Changing (1m)
BCHUSD
116.60
قیمت
‪-1.10%‪
Changing (1m)
CHZUSD
0.2204
قیمت
‪15.27%‪
Changing (1m)
MKRUSD
850.00
قیمت
‪14.25%‪
Changing (1m)
ZECUSD
54.70
قیمت
‪-8.53%‪
Changing (1m)
LNKUSD
7.60
قیمت
‪7.19%‪
Changing (1m)
EOSUSD
1.1194
قیمت
‪-32.91%‪
Changing (1m)
ETHBTC
0.06813
قیمت
‪-19.55%‪
Changing (1m)
SUNUSD
0.00587
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
AVXUSD
16.89
قیمت
‪-12.12%‪
Changing (1m)
FILUSD
5.47
قیمت
‪-7.76%‪
Changing (1m)
XMRUSD
146.10
قیمت
‪-3.37%‪
Changing (1m)
NEAUSD
3.553
قیمت
‪-18.88%‪
Changing (1m)
THTUSD
1.063
قیمت
‪-5.26%‪
Changing (1m)
YGGUSD
0.345
قیمت
‪-31.14%‪
Changing (1m)
ICPUSD
5.95
قیمت
‪-8.32%‪
Changing (1m)
ATOUSD
12.94
قیمت
‪1.73%‪
Changing (1m)
COMUSD
58.6
قیمت
‪20.58%‪
Changing (1m)
SNDUSD
0.8335
قیمت
‪-8.32%‪
Changing (1m)
STXUSD
0.325
قیمت
‪-7.14%‪
Changing (1m)
ILVUSD
56.2
قیمت
‪-24.66%‪
Changing (1m)
ALGUSD
0.3404
قیمت
‪13.47%‪
Changing (1m)
UNIUSD
6.76
قیمت
‪9.03%‪
Changing (1m)
WAVUSD
3.80
قیمت
‪-14.41%‪
Changing (1m)
NEOUSD
8.48
قیمت
‪-5.04%‪
Changing (1m)
XTZUSD
1.4120
قیمت
‪-5.80%‪
Changing (1m)
ENJUSD
0.447
قیمت
‪-14.53%‪
Changing (1m)
MNAUSD
0.6931
قیمت
‪-9.86%‪
Changing (1m)
OMGUSD
1.6850
قیمت
‪-8.82%‪
Changing (1m)
SIAUSD
0.00346
قیمت
‪-11.28%‪
Changing (1m)
XLMUSD
0.12180
قیمت
‪18.37%‪
Changing (1m)
GLMUSD
0.4738
قیمت
‪-5.77%‪
Changing (1m)
KAVUSD
1.522
قیمت
‪-5.05%‪
Changing (1m)
TRXUSD
0.06234
قیمت
‪0.81%‪
Changing (1m)
VETUSD
0.02319
قیمت
‪-3.13%‪
Changing (1m)
MSKUSD
1.155
قیمت
‪-18.20%‪
Changing (1m)
QTMUSD
2.811
قیمت
‪-9.99%‪
Changing (1m)
BTGUSD
20.22
قیمت
‪-13.96%‪
Changing (1m)
ITAUSD
0.2690
قیمت
‪-3.48%‪
Changing (1m)
SNTUSD
15.888
قیمت
‪24.20%‪
Changing (1m)
TLMUSD
0.0232
قیمت
‪-4.53%‪
Changing (1m)
XMRBTC
0.00747
قیمت
‪-3.74%‪
Changing (1m)
ALPUSD
3.5995
قیمت
‪-23.12%‪
Changing (1m)
ANTUSD
1.687
قیمت
‪-11.26%‪
Changing (1m)
DATUSD
0.03085
قیمت
‪2.39%‪
Changing (1m)
LTCBTC
0.00270
قیمت
‪-8.16%‪
Changing (1m)
NULUSD
0.1952
قیمت
‪-3.32%‪
Changing (1m)
BEMUSD
0.1795
قیمت
‪1.30%‪
Changing (1m)
REFUSD
0.00542
قیمت
‪49.72%‪
Changing (1m)
YFIUSD
8074.00
قیمت
‪-15.34%‪
Changing (1m)
ZECBTC
0.00279
قیمت
‪-9.12%‪
Changing (1m)