حالت آزمایشی
#BABA
94.22
قیمت
‪-10.86%‪
Changing (1m)
#NIO
21.29
قیمت
‪-1.48%‪
Changing (1m)
#PFE
49.75
قیمت
‪-3.32%‪
Changing (1m)
#JPM
122.42
قیمت
‪7.44%‪
Changing (1m)
#BA
170.31
قیمت
‪11.36%‪
Changing (1m)
#BAC
36.24
قیمت
‪10.93%‪
Changing (1m)
#T
18.38
قیمت
‪-10.52%‪
Changing (1m)
#XOM
92.36
قیمت
‪5.41%‪
Changing (1m)
#OXY
64.33
قیمت
‪5.32%‪
Changing (1m)
#VZ
45.53
قیمت
‪-10.37%‪
Changing (1m)
#FTI
8.68
قیمت
‪40.68%‪
Changing (1m)
#F
16.31
قیمت
‪34.35%‪
Changing (1m)
#MO
45.27
قیمت
‪7.12%‪
Changing (1m)
#VMC
177.91
قیمت
‪18.68%‪
Changing (1m)
#AMWL
5.30
قیمت
‪18.30%‪
Changing (1m)
#CVX
156.83
قیمت
‪11.07%‪
Changing (1m)
#AA
51.56
قیمت
‪17.00%‪
Changing (1m)
#DIS
124.10
قیمت
‪28.51%‪
Changing (1m)
#BB
6.86
قیمت
‪15.68%‪
Changing (1m)
#KO
64.48
قیمت
‪3.67%‪
Changing (1m)
#NIKE
116.29
قیمت
‪9.53%‪
Changing (1m)
#CAT
195.80
قیمت
‪11.75%‪
Changing (1m)
#TME
4.66
قیمت
‪3.56%‪
Changing (1m)
#C
54.03
قیمت
‪7.22%‪
Changing (1m)
#IBM
134.87
قیمت
‪-3.23%‪
Changing (1m)
#KMI
18.56
قیمت
‪9.37%‪
Changing (1m)
#DVN
63.57
قیمت
‪16.30%‪
Changing (1m)
#JNJ
166.09
قیمت
‪-5.81%‪
Changing (1m)
#LMT
437.80
قیمت
‪11.13%‪
Changing (1m)
#MS
92.00
قیمت
‪15.74%‪
Changing (1m)
#PM
100.81
قیمت
‪12.00%‪
Changing (1m)
#ADM
86.13
قیمت
‪18.05%‪
Changing (1m)
#TWTR
44.48
قیمت
‪18.55%‪
Changing (1m)
#ABT
111.87
قیمت
‪3.20%‪
Changing (1m)
#AXP
165.32
قیمت
‪14.50%‪
Changing (1m)
#PG
148.51
قیمت
‪2.92%‪
Changing (1m)
#V
216.12
قیمت
‪2.68%‪
Changing (1m)
#EDU
25.86
قیمت
‪5.12%‪
Changing (1m)
#MMM
151.45
قیمت
‪17.08%‪
Changing (1m)
#SLB
35.76
قیمت
‪7.74%‪
Changing (1m)
#SQ
86.68
قیمت
‪25.79%‪
Changing (1m)
#CL
81.24
قیمت
‪4.68%‪
Changing (1m)
#GD
241.14
قیمت
‪13.88%‪
Changing (1m)
#HD
313.69
قیمت
‪6.27%‪
Changing (1m)
#HPQ
34.39
قیمت
‪6.80%‪
Changing (1m)
#RTX
96.03
قیمت
‪5.09%‪
Changing (1m)
#SNOW
170.19
قیمت
‪11.40%‪
Changing (1m)
#GE
79.75
قیمت
‪23.26%‪
Changing (1m)
#NSC
256.95
قیمت
‪11.70%‪
Changing (1m)
#TOT
51.66
قیمت
‪3.59%‪
Changing (1m)
#WMT
132.57
قیمت
‪3.01%‪
Changing (1m)
#ABBV
142.26
قیمت
‪-6.34%‪
Changing (1m)
#CLX
148.70
قیمت
‪1.05%‪
Changing (1m)
#COTY
7.81
قیمت
‪2.49%‪
Changing (1m)
#FIS
102.72
قیمت
‪7.04%‪
Changing (1m)
#GPN
136.16
قیمت
‪17.57%‪
Changing (1m)
#KODK
6.85
قیمت
‪33.53%‪
Changing (1m)
#MA
359.83
قیمت
‪7.57%‪
Changing (1m)
#MCD
265.39
قیمت
‪4.50%‪
Changing (1m)
#MLM
368.45
قیمت
‪15.98%‪
Changing (1m)
#PANW
527.83
قیمت
‪2.21%‪
Changing (1m)
#RNG
52.42
قیمت
‪2.28%‪
Changing (1m)
#STZ
246.32
قیمت
‪0.37%‪
Changing (1m)
#TAP
56.45
قیمت
‪-3.60%‪
Changing (1m)