حالت آزمایشی
YM
34167.5
قیمت
‪8.94%‪
Changing (1m)
NQ
13652.1
قیمت
‪13.34%‪
Changing (1m)
SPX
4312.0
قیمت
‪11.17%‪
Changing (1m)
IBEX35
8515.10
قیمت
‪6.51%‪
Changing (1m)
HK50
19972.7
قیمت
‪-2.09%‪
Changing (1m)
FTSE
7553.3
قیمت
‪5.02%‪
Changing (1m)
FDAX
13921.1
قیمت
‪7.83%‪
Changing (1m)
SX5E
3811.0
قیمت
‪9.47%‪
Changing (1m)
ASX200
7124.7
قیمت
‪6.67%‪
Changing (1m)
CAC
6605.3
قیمت
‪9.49%‪
Changing (1m)
NI225
28982.00
قیمت
‪7.13%‪
Changing (1m)