حالت آزمایشی
YM
29267.9
قیمت
‪-6.05%‪
Changing (1m)
NQ
11046.0
قیمت
‪-8.03%‪
Changing (1m)
HK50
17548.2
قیمت
‪-7.47%‪
Changing (1m)
SPX
3639.3
قیمت
‪-6.88%‪
Changing (1m)
FTSE
6973.8
قیمت
‪-3.87%‪
Changing (1m)
FDAX
12218.9
قیمت
‪-4.50%‪
Changing (1m)
ASX200
6690.8
قیمت
‪-1.52%‪
Changing (1m)
SX5E
3358.6
قیمت
‪-3.33%‪
Changing (1m)
CAC
5840.1
قیمت
‪-3.73%‪
Changing (1m)
NI225
26720.00
قیمت
‪-3.08%‪
Changing (1m)
IBEX35
7421.60
قیمت
‪-4.69%‪
Changing (1m)