د ډیمو حالت
BTCUSD
24285.16
قیمت
23.49%
Changing (1m)
ETHUSD
1929.49
قیمت
79.27%
Changing (1m)
AXSUSD
18.54
قیمت
42.95%
Changing (1m)
LTCUSD
63.59
قیمت
31.52%
Changing (1m)
ZILUSD
0.04631
قیمت
29.94%
Changing (1m)
XRPUSD
0.37870
قیمت
19.16%
Changing (1m)
DGEUSD
0.0795
قیمت
31.40%
Changing (1m)
ILVUSD
113.2
قیمت
19.92%
Changing (1m)
THTUSD
1.534
قیمت
38.32%
Changing (1m)
SOLUSD
44.99
قیمت
34.10%
Changing (1m)
AAVUSD
106.5
قیمت
36.02%
Changing (1m)
BNBUSD
319.1000
قیمت
41.89%
Changing (1m)
LNKUSD
8.81
قیمت
47.08%
Changing (1m)
ICPUSD
7.97
قیمت
28.76%
Changing (1m)
ENJUSD
0.695
قیمت
47.25%
Changing (1m)
DGBUSD
0.01338
قیمت
47.03%
Changing (1m)
DOTUSD
8.96
قیمت
41.10%
Changing (1m)
MTCUSD
0.996
قیمت
74.13%
Changing (1m)
ATOUSD
11.63
قیمت
47.22%
Changing (1m)
CHZUSD
0.1767
قیمت
78.48%
Changing (1m)
XTZUSD
1.8730
قیمت
27.50%
Changing (1m)
FILUSD
8.13
قیمت
56.35%
Changing (1m)
COMUSD
63.4
قیمت
36.34%
Changing (1m)
YFIUSD
11148.95
قیمت
98.89%
Changing (1m)
ADAUSD
0.56790
قیمت
35.02%
Changing (1m)
TRXUSD
0.07062
قیمت
8.11%
Changing (1m)
QTMUSD
4.174
قیمت
58.35%
Changing (1m)
WAVUSD
6.04
قیمت
27.16%
Changing (1m)
AVXUSD
28.26
قیمت
58.67%
Changing (1m)
ALGUSD
0.3630
قیمت
20.24%
Changing (1m)
EOSUSD
1.3074
قیمت
40.97%
Changing (1m)
NEOUSD
11.56
قیمت
39.78%
Changing (1m)
SNDUSD
1.3399
قیمت
19.87%
Changing (1m)
KAVUSD
2.227
قیمت
41.31%
Changing (1m)
MNAUSD
1.0733
قیمت
35.96%
Changing (1m)
ETHBTC
0.07944
قیمت
45.15%
Changing (1m)
VETUSD
0.03230
قیمت
49.26%
Changing (1m)
NEAUSD
5.620
قیمت
75.46%
Changing (1m)
NULUSD
0.2469
قیمت
15.05%
Changing (1m)
UNIUSD
8.90
قیمت
53.71%
Changing (1m)
BCHUSD
139.10
قیمت
38.82%
Changing (1m)
XMRUSD
163.60
قیمت
33.22%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00261
قیمت
6.53%
Changing (1m)
SUNUSD
0.00672
قیمت
21.96%
Changing (1m)
STXUSD
0.494
قیمت
33.88%
Changing (1m)
YGGUSD
0.749
قیمت
20.61%
Changing (1m)
ZECUSD
73.80
قیمت
39.77%
Changing (1m)
ALPUSD
3.1201
قیمت
38.60%
Changing (1m)
DSHUSD
55.4
قیمت
32.85%
Changing (1m)
MKRUSD
1028.00
قیمت
24.30%
Changing (1m)
GLMUSD
0.7060
قیمت
21.47%
Changing (1m)
ITAUSD
0.3498
قیمت
33.00%
Changing (1m)
XLMUSD
0.12540
قیمت
20.35%
Changing (1m)
MSKUSD
1.745
قیمت
29.36%
Changing (1m)
STRUSD
0.7101
قیمت
15.56%
Changing (1m)
ALIUSD
2.78
قیمت
33.65%
Changing (1m)
BTGUSD
30.58
قیمت
101.98%
Changing (1m)
OMGUSD
2.3380
قیمت
38.51%
Changing (1m)
SIAUSD
0.00499
قیمت
29.95%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00673
قیمت
9.08%
Changing (1m)
ANTUSD
2.018
قیمت
29.94%
Changing (1m)
TLMUSD
0.0321
قیمت
25.88%
Changing (1m)
BEMUSD
0.1835
قیمت
-36.61%
Changing (1m)
DATUSD
0.03839
قیمت
33.39%
Changing (1m)
REFUSD
0.00457
قیمت
40.62%
Changing (1m)
SNTUSD
6.112
قیمت
68.98%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00304
قیمت
13.43%
Changing (1m)