د ډیمو حالت
BTCUSD
24458.68
قیمت
25.69%
Changing (1m)
ETHUSD
1982.42
قیمت
90.30%
Changing (1m)
AXSUSD
19.36
قیمت
48.69%
Changing (1m)
COMUSD
65.6
قیمت
40.47%
Changing (1m)
AVXUSD
29.12
قیمت
70.89%
Changing (1m)
ZILUSD
0.04735
قیمت
29.90%
Changing (1m)
XRPUSD
0.37920
قیمت
21.89%
Changing (1m)
LTCUSD
63.62
قیمت
33.04%
Changing (1m)
THTUSD
1.584
قیمت
42.96%
Changing (1m)
FILUSD
8.44
قیمت
64.84%
Changing (1m)
DGEUSD
0.0735
قیمت
22.09%
Changing (1m)
SOLUSD
46.49
قیمت
41.26%
Changing (1m)
BNBUSD
325.7000
قیمت
46.78%
Changing (1m)
DOTUSD
9.40
قیمت
47.80%
Changing (1m)
ICPUSD
8.22
قیمت
30.89%
Changing (1m)
LNKUSD
9.14
قیمت
51.58%
Changing (1m)
AAVUSD
110.3
قیمت
61.73%
Changing (1m)
ENJUSD
0.702
قیمت
48.73%
Changing (1m)
DGBUSD
0.01340
قیمت
50.06%
Changing (1m)
MTCUSD
1.013
قیمت
85.87%
Changing (1m)
ATOUSD
11.96
قیمت
54.52%
Changing (1m)
CHZUSD
0.1600
قیمت
62.11%
Changing (1m)
XTZUSD
1.9190
قیمت
31.71%
Changing (1m)
ADAUSD
0.55740
قیمت
31.93%
Changing (1m)
TRXUSD
0.06987
قیمت
7.71%
Changing (1m)
YFIUSD
11492.00
قیمت
107.88%
Changing (1m)
QTMUSD
4.299
قیمت
63.77%
Changing (1m)
WAVUSD
6.09
قیمت
29.85%
Changing (1m)
ALGUSD
0.3679
قیمت
24.88%
Changing (1m)
NEOUSD
11.97
قیمت
47.05%
Changing (1m)
EOSUSD
1.3444
قیمت
45.75%
Changing (1m)
SNDUSD
1.3340
قیمت
21.06%
Changing (1m)
ETHBTC
0.08104
قیمت
50.66%
Changing (1m)
VETUSD
0.03284
قیمت
52.39%
Changing (1m)
NEAUSD
5.918
قیمت
81.98%
Changing (1m)
BCHUSD
143.20
قیمت
45.82%
Changing (1m)
UNIUSD
9.04
قیمت
61.43%
Changing (1m)
MNAUSD
1.0672
قیمت
34.31%
Changing (1m)
XMRUSD
165.50
قیمت
33.58%
Changing (1m)
ILVUSD
116.9
قیمت
25.97%
Changing (1m)
STXUSD
0.509
قیمت
40.22%
Changing (1m)
YGGUSD
0.784
قیمت
30.45%
Changing (1m)
ZECUSD
75.90
قیمت
44.57%
Changing (1m)
SUNUSD
0.00687
قیمت
20.74%
Changing (1m)
DSHUSD
57.1
قیمت
41.69%
Changing (1m)
KAVUSD
2.273
قیمت
40.92%
Changing (1m)
MKRUSD
1068.00
قیمت
28.21%
Changing (1m)
XLMUSD
0.12650
قیمت
25.50%
Changing (1m)
GLMUSD
0.7378
قیمت
25.90%
Changing (1m)
ITAUSD
0.3586
قیمت
38.30%
Changing (1m)
ALIUSD
2.88
قیمت
41.87%
Changing (1m)
MSKUSD
1.851
قیمت
38.13%
Changing (1m)
OMGUSD
2.4090
قیمت
45.21%
Changing (1m)
STRUSD
0.7186
قیمت
15.22%
Changing (1m)
ALPUSD
2.9892
قیمت
33.73%
Changing (1m)
BTGUSD
31.47
قیمت
110.64%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00260
قیمت
5.69%
Changing (1m)
SIAUSD
0.00504
قیمت
37.33%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00676
قیمت
5.63%
Changing (1m)
ANTUSD
2.134
قیمت
38.57%
Changing (1m)
NULUSD
0.2528
قیمت
27.16%
Changing (1m)
TLMUSD
0.0324
قیمت
24.62%
Changing (1m)
BEMUSD
0.1975
قیمت
51.69%
Changing (1m)
DATUSD
0.03898
قیمت
36.29%
Changing (1m)
REFUSD
0.00464
قیمت
46.37%
Changing (1m)
SNTUSD
4.835
قیمت
32.94%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00310
قیمت
14.39%
Changing (1m)