د ډیمو حالت
BTCUSD
18970.79
قیمت
-12.57%
Changing (1m)
ETHUSD
1322.07
قیمت
-21.45%
Changing (1m)
AAVUSD
75.3
قیمت
-16.70%
Changing (1m)
AXSUSD
12.83
قیمت
-13.08%
Changing (1m)
ZILUSD
0.03236
قیمت
-17.74%
Changing (1m)
XRPUSD
0.48150
قیمت
37.41%
Changing (1m)
LTCUSD
53.84
قیمت
-6.05%
Changing (1m)
DGBUSD
0.00947
قیمت
-15.14%
Changing (1m)
SOLUSD
33.57
قیمت
-6.72%
Changing (1m)
ALIUSD
1.74
قیمت
-24.35%
Changing (1m)
EOSUSD
1.2014
قیمت
-29.64%
Changing (1m)
BNBUSD
275.9000
قیمت
-7.97%
Changing (1m)
DOTUSD
6.29
قیمت
-18.21%
Changing (1m)
MTCUSD
0.759
قیمت
-7.89%
Changing (1m)
ADAUSD
0.45490
قیمت
-2.38%
Changing (1m)
DGEUSD
0.0626
قیمت
-8.88%
Changing (1m)
CHZUSD
0.2690
قیمت
7.60%
Changing (1m)
ATOUSD
13.82
قیمت
4.38%
Changing (1m)
XLMUSD
0.11870
قیمت
7.81%
Changing (1m)
ETHBTC
0.06968
قیمت
-10.16%
Changing (1m)
STXUSD
0.330
قیمت
-16.46%
Changing (1m)
SNDUSD
0.8939
قیمت
-16.39%
Changing (1m)
LNKUSD
7.70
قیمت
5.77%
Changing (1m)
YFIUSD
8261.00
قیمت
-13.28%
Changing (1m)
AVXUSD
17.70
قیمت
-24.49%
Changing (1m)
ALGUSD
0.3881
قیمت
25.76%
Changing (1m)
BCHUSD
116.80
قیمت
-12.05%
Changing (1m)
THTUSD
1.108
قیمت
-10.65%
Changing (1m)
NEAUSD
3.738
قیمت
-14.68%
Changing (1m)
TRXUSD
0.06000
قیمت
-8.38%
Changing (1m)
ICPUSD
6.05
قیمت
-6.92%
Changing (1m)
UNIUSD
5.86
قیمت
-18.16%
Changing (1m)
ZECUSD
55.90
قیمت
-19.22%
Changing (1m)
ENJUSD
0.470
قیمت
-17.69%
Changing (1m)
REFUSD
0.00539
قیمت
37.50%
Changing (1m)
XMRUSD
142.50
قیمت
-7.29%
Changing (1m)
YGGUSD
0.382
قیمت
-34.70%
Changing (1m)
FILUSD
5.60
قیمت
-12.36%
Changing (1m)
ILVUSD
57.3
قیمت
-37.17%
Changing (1m)
WAVUSD
3.96
قیمت
-23.55%
Changing (1m)
COMUSD
62.7
قیمت
21.51%
Changing (1m)
DSHUSD
41.7
قیمت
-16.43%
Changing (1m)
KAVUSD
1.533
قیمت
-16.73%
Changing (1m)
MKRUSD
684.00
قیمت
-21.47%
Changing (1m)
NEOUSD
8.45
قیمت
-16.42%
Changing (1m)
OMGUSD
1.7380
قیمت
-13.40%
Changing (1m)
SNTUSD
17.421
قیمت
28.44%
Changing (1m)
XTZUSD
1.4950
قیمت
-7.32%
Changing (1m)
SIAUSD
0.00357
قیمت
-13.77%
Changing (1m)
VETUSD
0.02297
قیمت
-14.26%
Changing (1m)
BTGUSD
21.05
قیمت
-18.85%
Changing (1m)
MNAUSD
0.7129
قیمت
-16.41%
Changing (1m)
GLMUSD
0.4569
قیمت
-26.33%
Changing (1m)
ITAUSD
0.2792
قیمت
-8.34%
Changing (1m)
MSKUSD
1.182
قیمت
-18.71%
Changing (1m)
ANTUSD
1.636
قیمت
-5.10%
Changing (1m)
QTMUSD
2.857
قیمت
-19.38%
Changing (1m)
STRUSD
0.4700
قیمت
-21.19%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00751
قیمت
6.07%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00283
قیمت
7.60%
Changing (1m)
NULUSD
0.1911
قیمت
-12.82%
Changing (1m)
SUNUSD
0.00499
قیمت
-14.26%
Changing (1m)
TLMUSD
0.0216
قیمت
-18.80%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00294
قیمت
-7.84%
Changing (1m)
ALPUSD
3.6521
قیمت
-14.20%
Changing (1m)
BEMUSD
0.2018
قیمت
18.43%
Changing (1m)
DATUSD
0.03165
قیمت
-1.40%
Changing (1m)