حالت آزمایشی
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۱۰:۱۱
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۲۱:۱۱
خرید
0.01
0.8879
0.8889
سود
‪0.73 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99219351
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۱۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8879
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۲۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.8889
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۰۰:۲۱
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۴۵
فروش
0.01
0.88653
0.88701
سود
‪-0.36 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99209990
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۰۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88653
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.88701
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۱۶:۵۰
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۴۵
فروش
0.02
0.88834
0.88701
سود
‪1.95 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99211888
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۱۶:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.88701
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.95 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۰۱:۱۶
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۵:۵۰
خرید
0.01
0.88769
0.88869
سود
‪0.73 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99214394
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۰۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.88869
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۳:۰۵:۵۸
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۱۳:۰۷
خرید
0.01
0.88708
0.88807
سود
‪0.72 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99208911
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۳:۰۵:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۱۳:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88807
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۴۵:۰۲
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۱:۵۶
فروش
0.01
0.88684
0.88683
سود
‪0.01 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99207343
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.88683
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۴۴:۲۹
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۲:۳۴
خرید
0.01
0.88703
0.88801
سود
‪0.71 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99207305
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۴۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88703
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۲:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.88801
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۴۵:۳۰
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۲۸
فروش
0.02
0.8881
0.8884
سود
‪-0.44 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99192744
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۴۵:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8881
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.8884
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.44 USD‬
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۰۲:۴۶
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۲۸
فروش
0.01
0.88633
0.88837
سود
‪-1.48 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99187210
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۰۲:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.88837
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.48 USD‬
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۰۶:۲۲
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۲۸
فروش
0.03
0.88984
0.8884
سود
‪3.13 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99204365
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۰۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.8884
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.13 USD‬
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۰۵:۰۱
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۴۱:۵۶
خرید
0.01
0.88654
0.88753
سود
‪0.73 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99187317
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88654
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۴۱:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.88753
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۰۹:۳۲
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۷
خرید
0.02
0.88636
0.88608
سود
‪-0.41 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99171410
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۰۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88636
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.88608
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.41 USD‬
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۴۰:۰۶
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۷
خرید
0.01
0.88813
0.88608
سود
‪-1.50 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99170288
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۴۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88813
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88608
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.50 USD‬
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۹:۳۵
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۷
خرید
0.03
0.8846
0.88608
سود
‪3.27 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99178388
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.88608
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.27 USD‬
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۳۴:۲۷
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۵۶:۳۷
فروش
0.01
0.88798
0.88701
سود
‪0.71 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99170056
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۳۴:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88798
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۵۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88701
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۴۳:۱۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۲۱
خرید
0.05
0.88995
0.89208
سود
‪7.85 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99129662
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۴۳:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.89208
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.85 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۳۱:۴۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۱۹
خرید
0.01
0.89527
0.89209
سود
‪-2.34 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99111522
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۳۱:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.89209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.34 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۵:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۱۹
خرید
0.03
0.8917
0.89209
سود
‪0.87 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99124576
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8917
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۱۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.89209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۳۲:۴۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۱۹
خرید
0.02
0.89352
0.89209
سود
‪-2.11 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99113243
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۳۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89352
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.89209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.11 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۵:۰۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۲۳
فروش
0.02
0.89408
0.89291
سود
‪1.74 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99078452
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89408
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.89291
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۵۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۲۱
فروش
0.01
0.89231
0.8929
سود
‪-0.43 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99076898
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89231
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.8929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.43 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۲:۲۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۰:۳۶
خرید
0.01
0.89202
0.89333
سود
‪0.97 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99070661
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۲:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۰:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.89333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.97 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۳۸:۲۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۰۰:۳۵
فروش
0.01
0.89177
0.89077
سود
‪0.74 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99070100
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۳۸:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۰۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.89077
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۰۳:۵۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۰:۵۵
خرید
0.02
0.89091
0.89217
سود
‪1.87 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99060486
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۰۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89091
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۰:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.89217
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.87 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۱۳:۰۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۰:۵۳
خرید
0.01
0.89272
0.89216
سود
‪-0.41 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99057902
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۱۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89272
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۰:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.89216
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.41 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۷:۳۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۳۰:۱۱
فروش
0.01
0.89219
0.8912
سود
‪0.73 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99057743
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89219
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۳۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.8912
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۶:۱۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۷:۱۴
فروش
0.02
0.89376
0.89319
سود
‪0.85 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99057719
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۶:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.89319
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۵۰:۰۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۷:۱۴
فروش
0.01
0.89227
0.89323
سود
‪-0.71 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99056843
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۵۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89227
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.89323
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.71 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۴۷:۵۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۶:۰۸
خرید
0.01
0.89248
0.89428
سود
‪1.34 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99056715
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۴۷:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89248
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۶:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.89428
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۴۲:۱۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۴۶:۲۷
فروش
0.02
0.89399
0.89284
سود
‪1.72 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99052571
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۴۲:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۴۶:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.89284
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.72 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۳:۲۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۴۶:۲۴
فروش
0.01
0.89218
0.89274
سود
‪-0.41 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99051518
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۳:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89218
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۴۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.89274
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.41 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۴۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۰۸
فروش
0.01
0.89274
0.89174
سود
‪0.75 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99045891
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89274
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.89174
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۴:۲۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۴۵
خرید
0.02
0.89155
0.89278
سود
‪1.83 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99041900
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.89278
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.83 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۵:۱۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۴۵
خرید
0.01
0.89327
0.89278
سود
‪-0.37 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99040406
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89327
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.89278
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.37 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۳۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۲۳:۵۶
فروش
0.01
0.89305
0.89205
سود
‪0.75 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99040295
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89305
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۲۳:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.89205
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۱:۴۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۳:۰۱
خرید
0.02
0.89168
0.89288
سود
‪1.79 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99028321
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۱:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89168
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۳:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.89288
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.79 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۳۳:۵۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۳:۰۱
خرید
0.01
0.89345
0.89288
سود
‪-0.42 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99020475
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۳۳:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89345
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۳:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.89288
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.42 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۵۵:۴۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۳۴:۰۷
فروش
0.03
0.89409
0.8926
سود
‪3.35 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99013458
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۵۵:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۳۴:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.8926
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.35 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۵۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۳۴:۰۳
فروش
0.02
0.89229
0.8926
سود
‪-0.47 USD‬
AUDCAD.
معامله
#99005559
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89229
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۳۴:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.8926
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.47 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۰۵:۴۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۳۴:۰۳
فروش
0.01
0.89049
0.8926
سود
‪-1.57 USD‬
AUDCAD.
معامله
#98985098
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۰۵:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89049
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۳۴:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.8926
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.57 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۲۲:۲۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۵:۰۴
خرید
0.01
0.89098
0.89203
سود
‪0.79 USD‬
AUDCAD.
معامله
#98987879
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۲۲:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89098
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۵:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.89203
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۳۰:۵۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۳۴:۴۴
خرید
0.01
0.89068
0.89166
سود
‪0.74 USD‬
AUDCAD.
معامله
#98983925
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۳۰:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۳۴:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.89166
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۱۸:۱۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۶:۵۰
فروش
0.02
0.8915799999999999
0.89067
سود
‪1.38 USD‬
AUDCAD.
معامله
#98979443
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۱۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8915799999999999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۶:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.89067
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.38 USD‬
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۶:۲۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۶:۵۰
فروش
0.01
0.89023
0.89067
سود
‪-0.34 USD‬
AUDCAD.
معامله
#98974443
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89023
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.89067
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.34 USD‬
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۴۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۱۸:۱۹
خرید
0.01
0.89067
0.89155
سود
‪0.66 USD‬
AUDCAD.
معامله
#98968943
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۱۸:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.89155
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۲:۱۶
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۰۷
فروش
0.01
0.89041
0.88943
سود
‪0.73 USD‬
AUDCAD.
معامله
#98968816
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89041
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88943
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۱۵:۱۸
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۱:۱۳
خرید
0.01
0.89072
0.89015
سود
‪-0.42 USD‬
AUDCAD.
معامله
#98953816
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۱۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.89015
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.42 USD‬
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۲۲:۰۳
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۱:۱۳
خرید
0.02
0.88893
0.89015
سود
‪1.83 USD‬
AUDCAD.
معامله
#98962401
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۲۲:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۱:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.89015
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.83 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۴۵
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۵۷:۲۸
فروش
0.02
0.88917
0.88925
سود
‪-0.12 USD‬
AUDCAD.
معامله
#98930625
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88917
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.88925
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۲۹:۵۸
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۵۷:۲۸
فروش
0.03
0.89094
0.88927
سود
‪3.76 USD‬
AUDCAD.
معامله
#98939052
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۲۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89094
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.88927
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.76 USD‬