د ډیمو حالت
۲۴.۰۱.۲۰۲۱ ۲۳:۱۲:۱۵
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
خرڅول
1
31611.21
34868.44
ګټه
-3 267.23 USD
BTCUSD
سودا
#156116916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۱ ۲۳:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
31611.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 257.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
34868.44
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-3 267.23 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۲۴
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
خرڅول
1
32223.5
34868.44
ګټه
-2 678.90 USD
BTCUSD
سودا
#156060336
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
32223.5
ګټنه
-23.96 USD
ټوله
-2 644.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
34868.44
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-2 678.90 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۳۱
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
خرڅول
1
32987.81
34868.44
ګټه
-1 890.63 USD
BTCUSD
سودا
#156113315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
32987.81
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 880.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
34868.44
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-1 890.63 USD
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۲۴
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
خرڅول
1
32048.77
34868.44
ګټه
-2 829.67 USD
BTCUSD
سودا
#156117753
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
32048.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 819.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
34868.44
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-2 829.67 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۰۹
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
خرڅول
1
32584.1
34868.44
ګټه
-2 318.30 USD
BTCUSD
سودا
#156015300
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
32584.1
ګټنه
-23.96 USD
ټوله
-2 284.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
34868.44
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-2 318.30 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۳۳
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
خرڅول
1
31718.75
34868.44
ګټه
-3 177.66 USD
BTCUSD
سودا
#156093683
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
31718.75
ګټنه
-17.97 USD
ټوله
-3 149.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
34868.44
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-3 177.66 USD
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۱۴
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۴۴
کاپی
13.47%
6.1%
ګټه
-79.98 USD
DL-GREEN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۱۴
د ننوتلو ځای
13.47%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۴۴
بهر(وتل)
6.1%
ګټه
-79.98 USD
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۰۸
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۳۷
کاپی
324.87%
275.24%
ګټه
-78.54 USD
DL-YELLOW
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۰۸
د ننوتلو ځای
324.87%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۳۷
بهر(وتل)
275.24%
ګټه
-78.54 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۲۶
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۲۶
کاپی
15.78%
13.37%
ګټه
-70.91 USD
DL-GREEN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۲۶
د ننوتلو ځای
15.78%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۲۶
بهر(وتل)
13.37%
ګټه
-70.91 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۲۴
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۱:۴۰
کاپی
16.64%
15.78%
ګټه
-9.33 USD
DL-GREEN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۲۴
د ننوتلو ځای
16.64%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۱:۴۰
بهر(وتل)
15.78%
ګټه
-9.33 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۷:۲۹
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۵۱
کاپی
11.59%
16.07%
ګټه
157.02 USD
DL-GREEN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۷:۲۹
د ننوتلو ځای
11.59%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۵۱
بهر(وتل)
16.07%
ګټه
157.02 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۱۷
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۱۳
کاپی
19.84%
14.39%
ګټه
-27.04 USD
DL-GREEN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۱۷
د ننوتلو ځای
19.84%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۱۳
بهر(وتل)
14.39%
ګټه
-27.04 USD
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۱۲
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۸
کاپی
271.54%
275.5%
ګټه
42.59 USD
DL-YELLOW
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۱۲
د ننوتلو ځای
271.54%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۸
بهر(وتل)
275.5%
ګټه
42.59 USD