د ډیمو حالت
۱۴.۰۲.۲۰۲۲ ۰۸:۲۹:۴۸
۲۹.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۰۰:۵۲
کاپی
51.13%
-14.15%
ګټه
-144.82 USD
Noentry
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۲ ۰۸:۲۹:۴۸
د ننوتلو ځای
51.13%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۰۰:۵۲
بهر(وتل)
-14.15%
ګټه
-144.82 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۰۴:۰۵
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۳۱:۳۳
خریداری کول
0.01
1.2441
1.2451
ګټه
1.00 USD
GBPUSDm
سودا
#89909439
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۰۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2441
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۳۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2451
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.00 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۵
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۰۴:۰۴
خریداری کول
0.01
1.24475
1.24381
ګټه
-0.94 USD
GBPUSDm
سودا
#89908219
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24475
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۰۴:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24381
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.94 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۰۰:۰۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۰۳:۵۹
خریداری کول
0.01
1.2428
1.24397
ګټه
1.17 USD
GBPUSDm
سودا
#89909040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2428
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۰۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24397
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.17 USD
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۲۱:۰۹:۱۳
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خریداری کول
0.05
1.303
1.24447
ګټه
-294.61 USD
GBPUSDm
سودا
#89631041
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۲۱:۰۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.303
ګټنه
-1.96 USD
ټوله
-292.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-294.61 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۲ ۱۳:۵۶:۴۸
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خریداری کول
0.02
1.32076
1.24447
ګټه
-156.82 USD
GBPUSDm
سودا
#88500455
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۲ ۱۳:۵۶:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.32076
ګټنه
-4.24 USD
ټوله
-152.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-156.82 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۳:۲۳:۲۹
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خریداری کول
0.07
1.339
1.24447
ګټه
-686.45 USD
GBPUSDm
سودا
#88904353
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۳:۲۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.339
ګټنه
-24.74 USD
ټوله
-661.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-686.45 USD
۲۶.۰۴.۲۰۲۲ ۰۵:۴۷:۴۷
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خریداری کول
0.02
1.27579
1.24447
ګټه
-63.09 USD
GBPUSDm
سودا
#89773681
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۲ ۰۵:۴۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27579
ګټنه
-0.45 USD
ټوله
-62.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-63.09 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خریداری کول
0.06
1.34603
1.24447
ګټه
-630.69 USD
GBPUSDm
سودا
#87274082
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.34603
ګټنه
-21.33 USD
ټوله
-609.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-630.69 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۴۹:۳۹
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خرڅول
0.2
1.297
1.24475
ګټه
1 039.85 USD
GBPUSDm
سودا
#89208181
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۴۹:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.297
ګټنه
-5.15 USD
ټوله
1 045.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.24475
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 039.85 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۲ ۰۶:۱۰:۴۷
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خریداری کول
0.1
1.33186
1.24447
ګټه
-907.03 USD
GBPUSDm
سودا
#87518179
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۲ ۰۶:۱۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.33186
ګټنه
-33.13 USD
ټوله
-873.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-907.03 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۰۵:۰۰:۰۳
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خریداری کول
0.02
1.35261
1.24447
ګټه
-223.38 USD
GBPUSDm
سودا
#89162974
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۰۵:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35261
ګټنه
-7.10 USD
ټوله
-216.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-223.38 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۲ ۱۲:۱۶:۱۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خریداری کول
0.02
1.28926
1.24447
ګټه
-90.25 USD
GBPUSDm
سودا
#89668645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۲ ۱۲:۱۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28926
ګټنه
-0.67 USD
ټوله
-89.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-90.25 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۰:۰۰:۰۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خریداری کول
0.05
1.34803
1.24447
ګټه
-535.44 USD
GBPUSDm
سودا
#87270063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.34803
ګټنه
-17.64 USD
ټوله
-517.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-535.44 USD
۲۶.۰۴.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۵۴
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خریداری کول
0.02
1.27642
1.24447
ګټه
-64.35 USD
GBPUSDm
سودا
#89774087
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27642
ګټنه
-0.45 USD
ټوله
-63.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-64.35 USD
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۰۵:۳۳:۰۲
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خرڅول
0.04
1.29929
1.24475
ګټه
216.29 USD
GBPUSDm
سودا
#89486517
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۰۵:۳۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29929
ګټنه
-1.87 USD
ټوله
218.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.24475
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
216.29 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۰۶:۰۲
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خرڅول
0.2
1.29795
1.24475
ګټه
1 049.41 USD
GBPUSDm
سودا
#89170393
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۰۶:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29795
ګټنه
-14.59 USD
ټوله
1 064.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.24475
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 049.41 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۵۹:۲۳
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خریداری کول
0.06
1.31
1.24447
ګټه
-401.64 USD
GBPUSDm
سودا
#89021571
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۵۹:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31
ګټنه
-8.46 USD
ټوله
-393.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-401.64 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۰۶:۳۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خریداری کول
0.1
1.32434
1.24447
ګټه
-829.58 USD
GBPUSDm
سودا
#87676947
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۰۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.32434
ګټنه
-30.88 USD
ټوله
-798.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-829.58 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۰۸:۰۵:۲۲
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
خریداری کول
0.02
1.31406
1.24447
ګټه
-140.74 USD
GBPUSDm
سودا
#89367839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۰۸:۰۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31406
ګټنه
-1.56 USD
ټوله
-139.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-140.74 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۲ ۲۲:۰۰:۰۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۳
خریداری کول
0.02
1.35387
1.24447
ګټه
-226.16 USD
GBPUSDm
سودا
#87232349
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۲ ۲۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35387
ګټنه
-7.36 USD
ټوله
-218.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-226.16 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۰۷:۰۰:۰۲
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۳
خریداری کول
0.04
1.35102
1.24447
ګټه
-440.60 USD
GBPUSDm
سودا
#87258435
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۰۷:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35102
ګټنه
-14.40 USD
ټوله
-426.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-440.60 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۲ ۱۸:۰۰:۰۲
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۳
خریداری کول
0.02
1.35614
1.24447
ګټه
-230.70 USD
GBPUSDm
سودا
#87225290
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۲ ۱۸:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35614
ګټنه
-7.36 USD
ټوله
-223.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-230.70 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۰۲
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۳
خریداری کول
0.01
1.35872
1.24447
ګټه
-118.11 USD
GBPUSDm
سودا
#87210433
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35872
ګټنه
-3.86 USD
ټوله
-114.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24447
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-118.11 USD
۲۶.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۰۹
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۱۷:۱۸
خرڅول
0.24
1.26796
1.25
ګټه
426.93 USD
GBPUSDm
سودا
#89785056
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26796
ګټنه
-4.11 USD
ټوله
431.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۱۷:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
1.25
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
426.93 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۵۴:۲۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۵۴:۲۸
خرڅول
0.02
125.25
130.7
ګټه
-84.45 USD
USDJPYm
سودا
#89381607
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۵۴:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
125.25
ګټنه
-1.05 USD
ټوله
-83.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۵۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.7
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-84.45 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۰۷:۵۱:۲۷
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۵۴:۲۸
خرڅول
0.05
123.685
130.7
ګټه
-272.33 USD
USDJPYm
سودا
#89095032
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۰۷:۵۱:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
123.685
ګټنه
-3.97 USD
ټوله
-268.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۵۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
130.7
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-272.33 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۴۶
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۰۹:۰۷
خریداری کول
0.02
130.346
130.355
ګټه
0.14 USD
USDJPYm
سودا
#89891885
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.346
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۰۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.355
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.14 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۵۸:۱۸
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۰۴:۵۱
خریداری کول
0.02
130.658
130.461
ګټه
-3.02 USD
USDJPYm
سودا
#89892447
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۵۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.658
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۰۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.461
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.02 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۵۵:۲۵
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۰۴:۴۷
خریداری کول
0.02
130.426
130.462
ګټه
0.55 USD
USDJPYm
سودا
#89892164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۵۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.426
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۰۴:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
130.462
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.55 USD
۲۶.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۰۸:۲۶
۲۶.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۳۳:۴۵
خریداری کول
0.02
1.2705
1.26899
ګټه
-3.02 USD
GBPUSDm
سودا
#89794276
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۰۸:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2705
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۳۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.26899
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.02 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۵۱:۳۰
۲۶.۰۴.۲۰۲۲ ۰۵:۲۸:۱۸
خرڅول
0.2
1.296
1.27598
ګټه
398.68 USD
GBPUSDm
سودا
#89523585
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۵۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.296
ګټنه
-1.72 USD
ټوله
400.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۲ ۰۵:۲۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.27598
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
398.68 USD
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۰۰:۱۹
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۲۰:۳۲
خریداری کول
0.05
1.303
1.30432
ګټه
6.60 USD
GBPUSDm
سودا
#89594835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۰۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.303
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۲۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30432
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.60 USD
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۲۹:۳۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۶:۰۸:۲۴
خریداری کول
0.02
1.30467
1.30535
ګټه
1.36 USD
GBPUSDm
سودا
#89615789
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۲۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30467
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۶:۰۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30535
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.36 USD
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۴۹:۱۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۲۹:۳۵
خریداری کول
0.02
1.30799
1.30442
ګټه
-7.14 USD
GBPUSDm
سودا
#89599937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۴۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30799
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۲۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30442
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.14 USD
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۳۹:۰۵
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۲۹:۳۰
خرڅول
0.05
1.30729
1.30468
ګټه
13.05 USD
GBPUSDm
سودا
#89591219
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۳۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30729
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۲۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30468
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.05 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۱۶:۲۸
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۰۶:۳۷:۴۱
خریداری کول
0.05
1.304
1.3043
ګټه
0.66 USD
GBPUSDm
سودا
#89578725
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۱۶:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.304
ګټنه
-0.84 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۴.۲۰۲۲ ۰۶:۳۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3043
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.66 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۴۵:۲۵
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۵۳:۱۲
خریداری کول
0.05
1.304
1.30401
ګټه
0.05 USD
GBPUSDm
سودا
#89566325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۵:۴۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۵۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30401
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۳۵
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۴۴
خریداری کول
0.05
1.30482
1.30554
ګټه
2.48 USD
GBPUSDm
سودا
#89401351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30482
ګټنه
-1.12 USD
ټوله
3.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.30554
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.48 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۱۳:۴۱
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۳۶:۲۰
خرڅول
0.05
1.304
1.3066
ګټه
-13.00 USD
GBPUSDm
سودا
#89562245
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۱۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-13.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۳۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3066
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-13.00 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۲:۳۶:۳۱
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۲:۴۲:۴۵
خرڅول
0.05
1.304
1.3038
ګټه
1.00 USD
GBPUSDm
سودا
#89556619
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۲:۳۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۲:۴۲:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.3038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.00 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۱:۰۷:۱۸
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۲:۱۷:۱۵
خریداری کول
0.01
1.30081
1.30232
ګټه
1.51 USD
GBPUSDm
سودا
#89557054
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۱:۰۷:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30081
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۲:۱۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30232
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.51 USD
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۰۳:۳۵:۴۳
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۵۴
خرڅول
0.05
1.29999
1.29995
ګټه
-7.41 USD
GBPUSDm
سودا
#88126423
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۰۳:۳۵:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29999
ګټنه
-7.61 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.29995
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.41 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۰۷:۴۹:۴۵
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۳۹:۳۷
خرڅول
0.01
1.30351
1.30319
ګټه
0.32 USD
GBPUSDm
سودا
#89548996
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۰۷:۴۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30351
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۳۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30319
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۴۱:۲۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۱۹:۰۴:۳۵
خریداری کول
0.01
1.29956
1.30019
ګټه
0.63 USD
GBPUSDm
سودا
#89526263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۴۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29956
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۱۹:۰۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30019
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.63 USD
۱۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۰۲:۰۷
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۳۶:۴۲
خرڅول
0.02
1.30193
1.30093
ګټه
1.91 USD
GBPUSDm
سودا
#89448912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30193
ګټنه
-0.09 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۳۶:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30093
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.91 USD
۱۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۶:۱۳:۵۸
۱۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۰۴:۴۵
خرڅول
0.02
0.73655
0.73655
ګټه
0.00 USD
AUDUSDm
سودا
#89441093
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۶:۱۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.73655
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۰۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73655
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۰۴:۰۳:۵۵
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۶:۵۰:۳۰
خرڅول
0.02
1.31123
1.30548
ګټه
11.50 USD
GBPUSDm
سودا
#89359929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۰۴:۰۳:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۶:۵۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.30548
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.50 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۴۶:۳۹
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۳۰:۳۲
خرڅول
0.01
1.30438
1.30225
ګټه
2.01 USD
GBPUSDm
سودا
#89151595
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۴۶:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30438
ګټنه
-0.12 USD
ټوله
2.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۳۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30225
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.01 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۰۹:۵۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۳۰:۲۶
خرڅول
0.01
1.30356
1.30223
ګټه
1.21 USD
GBPUSDm
سودا
#89152923
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۲ ۱۰:۰۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30356
ګټنه
-0.12 USD
ټوله
1.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۳۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30223
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.21 USD