حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۲ ۰۴:۲۵:۲۲
129.180
137.027
0.000
0.000
سود
‪-57.27 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۲ ۰۴:۲۵:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.180
Stop loss
0.000
سود
‪-57.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
137.027
Take profit
0.000
فروش
0.02
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۴۴:۲۷
132.540
137.485
0.000
0.000
سود
‪-72.23 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۴۴:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.540
Stop loss
0.000
سود
‪-72.23 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
137.485
Take profit
0.000
فروش
0.02
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۰۲:۲۹:۱۳
119.800
137.027
0.000
0.000
سود
‪-251.44 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۰۲:۲۹:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
119.800
Stop loss
0.000
سود
‪-251.44 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
137.027
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۱:۱۲:۵۷
153.700
162.064
0.000
0.000
سود
‪-61.08 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۳.۲۰۲۲ ۱۱:۱۲:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
153.700
Stop loss
0.000
سود
‪-61.08 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
162.064
Take profit
0.000
فروش
0.02
۰۹.۰۳.۲۰۲۲ ۱۸:۰۵:۴۵
128.040
137.485
0.000
0.000
سود
‪-137.95 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۲ ۱۸:۰۵:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.040
Stop loss
0.000
سود
‪-137.95 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
137.485
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۷.۰۱.۲۰۲۲ ۱۰:۰۰:۵۱
114.800
137.027
0.000
0.000
سود
‪-162.21 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۲ ۱۰:۰۰:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
114.800
Stop loss
0.000
سود
‪-162.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
137.027
Take profit
0.000
خرید
0.02
۲۴.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۲۶
1.13200
1.00344
0.00000
1.16000
سود
‪-257.12 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.13200
Stop loss
0.00000
سود
‪-257.12 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.00344
Take profit
1.16000
خرید
0.01
۳۰.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۴۶
1.13250
1.00344
0.00000
0.00000
سود
‪-129.06 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.13250
Stop loss
0.00000
سود
‪-129.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.00344
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۵۰
144.300
162.064
0.000
134.119
سود
‪-129.72 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
144.300
Stop loss
0.000
سود
‪-129.72 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
162.064
Take profit
134.119
فروش
0.01
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۲۳
123.250
137.485
0.000
122.390
سود
‪-103.96 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
123.250
Stop loss
0.000
سود
‪-103.96 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
137.485
Take profit
122.390
فروش
0.01
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
120.700
137.485
0.000
116.906
سود
‪-122.58 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.700
Stop loss
0.000
سود
‪-122.58 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
137.485
Take profit
116.906