حالت آزمایشی
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۴۴:۵۵
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۰:۱۶
فروش
0.25
133.282
133.274
سود
‪0.02 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533940427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۴۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.282
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۰:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
133.274
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۲۴:۱۲
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۲۰
فروش
1.5
133.197
133.3
سود
‪-1.16 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533938426
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۲۴:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۲۰
حجم معامله
1.5
خروج
133.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.16 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۱۷:۵۰
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۲۴:۰۶
فروش
1
133.255
133.215
سود
‪0.30 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533938288
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۱۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۲۴:۰۶
حجم معامله
1
خروج
133.215
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۲۴:۴۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۱۶:۵۶
فروش
4.5
133.302
133.287
سود
‪0.51 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533935583
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۲۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.302
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۱۶:۵۶
حجم معامله
4.5
خروج
133.287
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۵۸:۳۷
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۱۶:۴۵
فروش
0.5
133.327
133.282
سود
‪0.17 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533933416
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۵۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.327
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۱۶:۴۵
حجم معامله
0.5
خروج
133.282
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۴۸:۱۱
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۵۱:۳۷
فروش
2.5
133.397
133.395
سود
‪0.04 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533932101
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۴۸:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۵۱:۳۷
حجم معامله
2.5
خروج
133.395
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۴:۱۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۴۸:۰۱
فروش
0.25
1.03173
1.03096
سود
‪0.19 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533923981
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۴:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03173
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۴۸:۰۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.03096
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۵۴:۱۶
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۵۹:۲۶
فروش
0.25
131.959
131.95
سود
‪0.02 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533911298
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۵۴:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.25
خروج
131.95
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۳۶
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۲:۲۹
خرید
0.5
1.03394
1.03427
سود
‪0.17 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533910588
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۲:۲۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.03427
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۰۸:۵۸
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۰۶:۰۶
خرید
5
1.0326
1.03007
سود
‪-12.65 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533878320
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۰۸:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۰۶:۰۶
حجم معامله
5
خروج
1.03007
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.65 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۰۷:۰۶
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۰۶:۰۳
فروش
0.5
132.372
132.955
سود
‪-2.19 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533878275
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۰۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.372
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۰۶:۰۳
حجم معامله
0.5
خروج
132.955
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.19 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۵۲:۲۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۰۶:۰۰
خرید
5
1.03084
1.03006
سود
‪-3.90 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533881327
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۵۲:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03084
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۰۶:۰۰
حجم معامله
5
خروج
1.03006
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.90 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۲۹:۰۵
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۴۴:۰۹
خرید
5
1.03053
1.03116
سود
‪3.15 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533880638
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۲۹:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03053
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۴۴:۰۹
حجم معامله
5
خروج
1.03116
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.15 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۱۲:۴۴
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۲۸:۴۱
خرید
5
1.0315
1.03034
سود
‪-5.80 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533879916
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۱۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0315
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۲۸:۴۱
حجم معامله
5
خروج
1.03034
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.80 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۲۱:۱۵
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۲۸:۳۹
فروش
10
1.03091
1.0305
سود
‪4.10 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533880201
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۲۱:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03091
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۲۸:۳۹
حجم معامله
10
خروج
1.0305
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.10 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۰۸:۳۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۱۲:۳۲
خرید
0.5
132.705
132.738
سود
‪0.12 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533879816
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۰۸:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.705
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۱۲:۳۲
حجم معامله
0.5
خروج
132.738
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۰۱:۳۳
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۱۲:۲۹
فروش
5
1.03155
1.03146
سود
‪0.45 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533879525
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۰۱:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۱۲:۲۹
حجم معامله
5
خروج
1.03146
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۵۵:۴۵
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۷:۵۰
خرید
0.5
1.03237
1.03207
سود
‪-0.15 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533877738
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۵۵:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03237
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۷:۵۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.03207
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.15 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۵۵:۵۸
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۲۸:۲۱
فروش
0.5
132.508
132.426
سود
‪0.31 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533877760
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۵۵:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.508
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۲۸:۲۱
حجم معامله
0.5
خروج
132.426
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۰۷:۵۶
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۳۷:۴۸
فروش
2.5
132.542
132.54
سود
‪0.04 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533876345
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۰۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.542
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۳۷:۴۸
حجم معامله
2.5
خروج
132.54
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۳۵:۴۸
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۵۱:۳۵
خرید
1
132.535
132.538
سود
‪0.02 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533874535
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۳۵:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.535
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۵۱:۳۵
حجم معامله
1
خروج
132.538
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۹:۳۴
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۳۵:۱۷
خرید
5
132.394
132.515
سود
‪4.57 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533868925
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۹:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۳۵:۱۷
حجم معامله
5
خروج
132.515
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.57 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۳:۳۷
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۲۰:۲۵
خرید
5
132.09
132.388
سود
‪11.25 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533869987
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۲۰:۲۵
حجم معامله
5
خروج
132.388
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.25 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۹:۳۹
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۴۷
فروش
0.5
1.03067
1.03309
سود
‪-1.21 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533864916
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۹:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۴۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.03309
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.21 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۱:۳۵
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۴۴
فروش
0.25
1.21231
1.22402
سود
‪-2.93 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1533851226
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۱:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21231
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۴۴
حجم معامله
0.25
خروج
1.22402
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.93 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۸:۵۴
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۴۰
فروش
0.5
1.21968
1.22392
سود
‪-2.12 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1533865767
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۴۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.22392
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.12 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۴
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۳۷
فروش
0.25
1.01985
1.03315
سود
‪-3.33 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533778699
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01985
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۳۷
حجم معامله
0.25
خروج
1.03315
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.33 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۶:۱۶
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۳۴
فروش
0.5
1.02531
1.03316
سود
‪-3.93 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533851418
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02531
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۳۴
حجم معامله
0.5
خروج
1.03316
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.93 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۰۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۳۱
فروش
0.25
1.02045
1.03299
سود
‪-3.14 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533771114
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۶:۳۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.03299
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.14 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۹:۵۶
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۳۴
خرید
2.5
133.043
132.499
سود
‪-10.26 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533864964
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.043
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۳۴
حجم معامله
2.5
خروج
132.499
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-10.26 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۰۵
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۳۴
خرید
0.25
135.046
132.499
سود
‪-4.81 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533771137
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.046
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۳۴
حجم معامله
0.25
خروج
132.499
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.81 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۶:۲۲
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۳۴
خرید
1
132.953
132.499
سود
‪-3.43 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533859028
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۶:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۳۴
حجم معامله
1
خروج
132.499
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.43 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۶:۴۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۳۴
خرید
0.25
134.855
132.499
سود
‪-4.45 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533851448
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۶:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.855
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۳۴
حجم معامله
0.25
خروج
132.499
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.45 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۶:۳۸
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۲:۵۸
فروش
1
1.03361
1.03124
سود
‪2.37 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533859058
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۶:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03361
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۲:۵۸
حجم معامله
1
خروج
1.03124
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.37 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۶:۴۶
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۲:۴۶
فروش
1
1.22405
1.22041
سود
‪3.64 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1533859087
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۶:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22405
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۲:۴۶
حجم معامله
1
خروج
1.22041
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.64 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۲۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۱۳
فروش
0.25
1.21024
1.21887
سود
‪-2.16 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1533778723
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21024
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.25
خروج
1.21887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.16 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۰۱:۵۸
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۱۳
فروش
0.25
1.20805
1.21887
سود
‪-2.71 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1533837165
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۰۱:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.25
خروج
1.21887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.71 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۱:۱۶
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۶:۰۹
فروش
0.25
1.02363
1.02544
سود
‪-0.45 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533848618
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02363
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۶:۰۹
حجم معامله
0.25
خروج
1.02544
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.45 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۲۷:۵۵
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۶:۰۶
خرید
0.75
1.0246
1.02532
سود
‪0.54 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533849240
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۲۷:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0246
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۶:۰۶
حجم معامله
0.75
خروج
1.02532
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۱:۲۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۴۷:۲۸
خرید
0.25
134.657
134.9
سود
‪0.45 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533778661
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۱:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.657
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۴۷:۲۸
حجم معامله
0.25
خروج
134.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۰۲:۰۲
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۰:۴۷
فروش
0.25
1.02175
1.02296
سود
‪-0.30 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533837188
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۰۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02175
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۰:۴۷
حجم معامله
0.25
خروج
1.02296
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۰:۵۴
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۲۳:۱۰
فروش
0.25
1.21096
1.20733
سود
‪0.91 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1533771091
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21096
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۲۳:۱۰
حجم معامله
0.25
خروج
1.20733
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۳:۱۴
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۴۵:۵۶
فروش
0.25
1.02346
1.02064
سود
‪0.71 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533813632
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۴۵:۵۶
حجم معامله
0.25
خروج
1.02064
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۵۰:۵۷
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۳۹:۰۱
فروش
0.5
134.639
135.001
سود
‪-1.34 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533736988
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۵۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۳۹:۰۱
حجم معامله
0.5
خروج
135.001
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.34 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۷:۱۲
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۳۸:۵۷
فروش
0.5
135.15
135.002
سود
‪0.55 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533744866
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۷:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۳۸:۵۷
حجم معامله
0.5
خروج
135.002
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۲۹:۴۸
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۲:۰۹
فروش
0.5
135.39
135.263
سود
‪0.47 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533748230
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۲۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۲:۰۹
حجم معامله
0.5
خروج
135.263
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۱:۰۱
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۱۸:۰۷
فروش
0.5
135.299
135.171
سود
‪0.47 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533747327
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۱۸:۰۷
حجم معامله
0.5
خروج
135.171
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۲:۲۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۴۷:۳۰
فروش
0.5
135.267
135.364
سود
‪-0.36 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1533745912
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.267
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۴۷:۳۰
حجم معامله
0.5
خروج
135.364
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۵۱:۲۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۵۱:۳۰
خرید
0.5
1.0164
1.01674
سود
‪0.17 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533737039
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۵۱:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0164
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۵۱:۳۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.01674
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۳:۰۲
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۵۱:۲۵
خرید
0.5
1.01571
1.01678
سود
‪0.54 USD‬
EURUSD_S
معامله
#1533739593
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.01571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۵۱:۲۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.01678
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.54 USD‬