حالت آزمایشی
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۱:۲۶
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۹:۱۲
فروش
0.25
1789.93
1789.03
سود
‪22.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97512297
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۱:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1789.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.25
خروج
1789.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪22.50 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۲۳:۴۱
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۰:۱۹
خرید
0.25
1.01981
1.02375
سود
‪98.50 USD‬
EURUSDm
معامله
#97499163
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۲۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.01981
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪98.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۰:۱۹
حجم معامله
0.25
خروج
1.02375
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪98.50 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۲۲:۰۹
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۰:۱۸
خرید
0.25
1.2084
1.21191
سود
‪87.75 USD‬
GBPUSDm
معامله
#97499122
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۲۲:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2084
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪87.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۰:۱۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.21191
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪87.75 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۱:۲۵
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۱:۱۷
فروش
0.25
1791.41
1790.9
سود
‪12.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97510514
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۱:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1791.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۱:۱۷
حجم معامله
0.25
خروج
1790.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.75 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۲۴:۵۲
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۴۲
خرید
0.25
32923.5
32894.5
سود
‪-72.50 USD‬
US30_m
معامله
#97499193
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۲۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
32923.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-72.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۴۲
حجم معامله
0.25
خروج
32894.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-72.50 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۵
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۸
خرید
0.25
32844.5
32893
سود
‪121.25 USD‬
US30_m
معامله
#97505072
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
32844.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪121.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۸
حجم معامله
0.25
خروج
32893
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪121.25 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۰:۱۹
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۸
خرید
0.25
32879.5
32893
سود
‪33.75 USD‬
US30_m
معامله
#97503714
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
32879.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۳۸
حجم معامله
0.25
خروج
32893
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪33.75 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۵۵:۲۲
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۶:۵۲
خرید
0.25
1785.23
1789.75
سود
‪113.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97506303
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۵۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1785.23
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪113.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۶:۵۲
حجم معامله
0.25
خروج
1789.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪113.00 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۲۲:۱۲
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۴:۳۱
فروش
0.25
1785.45
1784.98
سود
‪11.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97501000
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۲۲:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1785.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۴:۳۱
حجم معامله
0.25
خروج
1784.98
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.75 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۳:۱۴
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۴:۲۸
فروش
0.25
1785.82
1785.18
سود
‪16.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97499541
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1785.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۴:۲۸
حجم معامله
0.25
خروج
1785.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.00 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۱۲:۱۵
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۴:۲۵
فروش
0.25
1787.38
1785.18
سود
‪55.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97502367
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۱۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1787.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪55.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۴:۲۵
حجم معامله
0.25
خروج
1785.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪55.00 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۰۴:۰۴
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۹:۴۶
فروش
0.25
1788.09
1784.33
سود
‪94.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97495075
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۰۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1788.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪94.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۹:۴۶
حجم معامله
0.25
خروج
1784.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪94.00 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۳۷:۵۹
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۰۷:۵۱
فروش
0.25
23951.53
23777.13
سود
‪43.60 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#97492257
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۳۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
23951.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪43.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۰۷:۵۱
حجم معامله
0.25
خروج
23777.13
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪43.60 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۳۸:۰۱
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۰۷:۴۹
فروش
0.25
23951.87
23777.88
سود
‪43.50 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#97492261
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۳۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
23951.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪43.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۰۷:۴۹
حجم معامله
0.25
خروج
23777.88
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪43.50 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۶:۵۵
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۵۸
فروش
0.25
1781.88
1788.99
سود
‪-177.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97480080
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۶:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1781.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-177.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۵۸
حجم معامله
0.25
خروج
1788.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-177.75 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۴۶:۵۴
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۵۵
فروش
0.25
32786.5
32875.5
سود
‪-222.50 USD‬
US30_m
معامله
#97460997
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۴۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
32786.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-222.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۵۵
حجم معامله
0.25
خروج
32875.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-222.50 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۳۰:۰۸
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۵۳
فروش
0.25
32822.5
32875.5
سود
‪-132.50 USD‬
US30_m
معامله
#97461794
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۳۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
32822.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-132.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۵۳
حجم معامله
0.25
خروج
32875.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-132.50 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۵:۳۹
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۵۰
فروش
0.25
1785.3
1789.03
سود
‪-93.25 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97484410
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۵:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1785.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-93.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۵۰
حجم معامله
0.25
خروج
1789.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-93.25 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۵:۴۴
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۳۹
فروش
0.25
33022.5
32873.5
سود
‪372.50 USD‬
US30_m
معامله
#97481928
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
33022.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪372.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۳۹
حجم معامله
0.25
خروج
32873.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪372.50 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۲:۴۸
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۳۷
فروش
0.25
33104.5
32873.5
سود
‪577.50 USD‬
US30_m
معامله
#97483734
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
33104.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪577.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۳۷
حجم معامله
0.25
خروج
32873.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪577.50 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۱۲:۳۵
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۳۴
فروش
0.25
32929
32873.5
سود
‪138.75 USD‬
US30_m
معامله
#97465326
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۱۲:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
32929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪138.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۳۴
حجم معامله
0.25
خروج
32873.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪138.75 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۹:۳۹
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۳۱
فروش
0.25
32973.5
32873.5
سود
‪250.00 USD‬
US30_m
معامله
#97478039
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۹:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
32973.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪250.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۳۱
حجم معامله
0.25
خروج
32873.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪250.00 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۱:۳۷
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۲۷
فروش
0.25
32954.5
32873.5
سود
‪202.50 USD‬
US30_m
معامله
#97475118
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۱:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
32954.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪202.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۹:۲۷
حجم معامله
0.25
خروج
32873.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪202.50 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۱:۲۴
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۸:۲۷
خرید
0.25
1.01834
1.02005
سود
‪42.75 USD‬
EURUSDm
معامله
#97458502
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.01834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪42.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۸:۲۷
حجم معامله
0.25
خروج
1.02005
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪42.75 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۱۹:۲۹
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۶:۲۲
خرید
0.25
1772.72
1777.78
سود
‪126.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97459392
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۱۹:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1772.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪126.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۶:۲۲
حجم معامله
0.25
خروج
1777.78
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪126.50 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۱۲:۲۹
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۶:۱۹
خرید
0.25
1772.98
1777.68
سود
‪117.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97459150
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۱۲:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1772.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪117.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۶:۱۹
حجم معامله
0.25
خروج
1777.68
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪117.50 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۳۹:۰۲
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۶:۱۵
خرید
0.25
1775.7
1777.74
سود
‪51.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97456972
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۳۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1775.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪51.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۶:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
1777.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪51.00 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۱:۰۸
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۱
خرید
0.25
1.20766
1.20979
سود
‪53.25 USD‬
GBPUSDm
معامله
#97458492
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۱:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20766
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪53.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.20979
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪53.25 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۵۹:۱۱
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۴:۱۶
خرید
0.25
23183.34
23229.5
سود
‪11.54 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#97449869
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۵۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23183.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۴:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
23229.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.54 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۵۹:۰۰
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۴:۱۴
خرید
0.25
23185.24
23228.92
سود
‪10.92 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#97449865
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۵۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23185.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۴:۱۴
حجم معامله
0.25
خروج
23228.92
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.92 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۳:۵۴
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۴:۱۱
خرید
0.25
23173.85
23228.81
سود
‪13.74 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#97449601
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23173.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۴:۱۱
حجم معامله
0.25
خروج
23228.81
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.74 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۳:۵۱
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۴:۰۹
خرید
0.25
23173.65
23227.92
سود
‪13.57 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#97449599
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۳:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23173.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۴:۰۹
حجم معامله
0.25
خروج
23227.92
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.57 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۳:۴۷
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۴:۰۶
خرید
0.25
23173.85
23228.55
سود
‪13.68 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#97449596
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۳:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23173.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۴:۰۶
حجم معامله
0.25
خروج
23228.55
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.68 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۳:۲۵
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۴:۰۴
خرید
0.25
23169.85
23227.79
سود
‪14.49 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#97449594
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23169.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۴:۰۴
حجم معامله
0.25
خروج
23227.79
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.49 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۱:۴۹
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۳:۵۹
خرید
0.25
22972.92
23228.4
سود
‪63.87 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#97451025
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۱:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
22972.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪63.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.25
خروج
23228.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪63.87 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۱:۵۱
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۳:۵۶
خرید
0.25
22972.92
23228.21
سود
‪63.82 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#97451029
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۱:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
22972.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪63.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۳:۵۶
حجم معامله
0.25
خروج
23228.21
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪63.82 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۱:۵۵
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۳:۵۳
خرید
0.25
22972.87
23225.75
سود
‪63.22 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#97451030
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
22972.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪63.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۱۳:۵۳
حجم معامله
0.25
خروج
23225.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪63.22 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۹:۰۹
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۵۳
خرید
0.25
1.20991
1.20808
سود
‪-45.75 USD‬
GBPUSDm
معامله
#95199442
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۹:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20991
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-45.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۵۳
حجم معامله
0.25
خروج
1.20808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-45.75 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۱۷
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۵۰
خرید
0.25
1.21149
1.20799
سود
‪-87.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#97350609
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21149
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-87.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۵۰
حجم معامله
0.25
خروج
1.20799
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-87.50 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۸:۳۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۴۸
خرید
0.25
1.2158
1.20786
سود
‪-198.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#97348359
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-198.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۴۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.20786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-198.50 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۵۵:۰۶
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۴۵
فروش
0.25
1772.85
1775.26
سود
‪-60.25 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97378337
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۵۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1772.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-60.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۴۵
حجم معامله
0.25
خروج
1775.26
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-60.25 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۵۵:۰۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۴۳
فروش
0.25
1772.72
1774.95
سود
‪-55.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97378328
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1772.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-55.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۴۳
حجم معامله
0.25
خروج
1774.95
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-55.75 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۲۳:۰۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۴۱
فروش
0.25
1770.08
1774.57
سود
‪-112.25 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97369531
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۲۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1770.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-112.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۴۱
حجم معامله
0.25
خروج
1774.57
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-112.25 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۳۹:۴۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۳۸
فروش
0.25
1768.06
1774.54
سود
‪-162.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97366572
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۳۹:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1768.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-162.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۳:۳۸
حجم معامله
0.25
خروج
1774.54
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-162.00 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۱:۱۹
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۵۱
خرید
0.25
1.2176
1.20715
سود
‪-261.25 USD‬
GBPUSDm
معامله
#97339413
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-261.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۵۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.20715
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-261.25 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۲۵:۲۸
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۴۸
خرید
0.25
1.21967
1.20745
سود
‪-305.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#97334830
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۲۵:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21967
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-305.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۴۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.20745
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-305.50 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۸:۴۸
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۴۲
فروش
0.25
32621.5
32586.5
سود
‪87.50 USD‬
US30_m
معامله
#97355646
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۸:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
32621.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪87.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۴۲
حجم معامله
0.25
خروج
32586.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪87.50 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۹:۴۸
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۲۵
فروش
0.25
1783.05
1775.93
سود
‪178.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97346809
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪178.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۲۵
حجم معامله
0.25
خروج
1775.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪178.00 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۰:۲۳
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۲۲
فروش
0.25
1783.25
1776.19
سود
‪176.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97296620
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪176.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۲۲
حجم معامله
0.25
خروج
1776.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪176.50 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۰:۲۳
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۱۹
فروش
0.25
1783.25
1775.99
سود
‪181.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#97296613
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪181.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۱۹
حجم معامله
0.25
خروج
1775.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪181.50 USD‬