حالت آزمایشی
۱۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۳۶:۴۱
۱۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۴۱
خرید
0.01
20010.51
19721.57
سود
‪-2.89 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#98940757
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۳۶:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
20010.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
19721.57
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.89 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۸:۳۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۷:۰۲
خرید
0.05
1664.22
1658.19
سود
‪-30.15 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98927150
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1664.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-30.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
1658.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-30.15 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۴۱:۵۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۰:۵۰
خرید
0.1
1662.97
1663.43
سود
‪4.60 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98921514
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۴۱:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1662.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۰:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
1663.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.60 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۳۶:۴۷
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۰:۵۰
خرید
0.1
1665.97
1663.43
سود
‪-25.40 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98925020
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۳۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1665.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-25.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۰:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
1663.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-25.40 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۴۱:۴۳
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۰:۵۰
خرید
0.1
1662.87
1663.43
سود
‪5.60 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98921509
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۴۱:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1662.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۰:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
1663.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.60 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۳۶:۴۳
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۰:۵۰
خرید
0.1
1665.9
1663.43
سود
‪-24.70 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98925017
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۳۶:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1665.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-24.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۰:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
1663.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-24.70 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۴۲:۱۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۰:۵۰
خرید
0.1
1667.48
1663.43
سود
‪-40.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98925189
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۴۲:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1667.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-40.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۰:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
1663.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-40.50 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۶:۱۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۷
خرید
0.1
31000.5
30794.5
سود
‪-206.00 USD‬
US30_m
معامله
#98900350
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۶:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
31000.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-206.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
30794.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-206.00 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۲۵:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
خرید
0.1
1664.18
1659.93
سود
‪-42.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98900656
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۲۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1664.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-42.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1659.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-42.50 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۶:۳۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
خرید
0.1
1661.22
1659.93
سود
‪-12.90 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98900367
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۶:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1661.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1659.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.90 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۶:۴۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
خرید
0.1
1661.2
1659.93
سود
‪-12.70 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98900374
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۶:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1661.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1659.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.70 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۷:۴۷
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
خرید
0.1
1662.39
1659.93
سود
‪-24.60 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98900414
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۷:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1662.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-24.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1659.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-24.60 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۲۵:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
خرید
0.1
1664.17
1659.93
سود
‪-42.40 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98900652
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1664.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-42.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1659.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-42.40 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۶:۳۷
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
خرید
0.1
1661.46
1659.93
سود
‪-15.30 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98900373
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1661.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1659.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-15.30 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۷:۳۷
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
خرید
0.1
1662.2
1659.93
سود
‪-22.70 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98900408
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1662.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-22.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1659.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-22.70 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۸:۲۷
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
خرید
0.1
1662.97
1659.93
سود
‪-30.40 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98900446
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1662.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-30.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1659.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-30.40 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۶:۵۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1710.02
1660.47
سود
‪-1 238.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98796970
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۶:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1710.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 238.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 238.75 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۵۰:۰۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1.15011
1.14633
سود
‪-94.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#98820209
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۵۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15011
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-94.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1.14633
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-94.50 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۸:۲۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1666.44
1660.47
سود
‪-149.25 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98895896
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۸:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1666.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-149.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-149.25 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۰:۲۷
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1698.86
1660.47
سود
‪-959.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98803640
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1698.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-959.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-959.75 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۰:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1681.18
1660.47
سود
‪-517.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98889113
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1681.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-517.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-517.75 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۷:۰۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1709.51
1660.47
سود
‪-1 226.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98796997
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1709.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 226.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 226.00 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۲۹:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1697.19
1660.47
سود
‪-918.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98859676
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۲۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1697.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-918.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-918.00 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۰:۰۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1676.49
1660.47
سود
‪-400.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98894143
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1676.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-400.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-400.50 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۰:۴۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1706.79
1660.47
سود
‪-1 158.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98799725
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1706.79
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 158.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 158.00 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۱:۳۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1688.17
1660.47
سود
‪-692.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98871512
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1688.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-692.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-692.50 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۰:۵۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1675.15
1660.47
سود
‪-367.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98894359
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۰:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1675.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-367.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-367.00 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۹:۴۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1704.13
1660.47
سود
‪-1 091.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98801541
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۹:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1704.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 091.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 091.50 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۴۶
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1686.16
1660.47
سود
‪-642.25 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98873513
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1686.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-642.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-642.25 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۸:۱۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1666.23
1660.47
سود
‪-144.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98895882
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۸:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1666.23
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-144.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-144.00 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۰:۲۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1698.92
1660.47
سود
‪-961.25 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98803632
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1698.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-961.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-961.25 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۹:۵۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1681.61
1660.47
سود
‪-528.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98889089
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1681.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-528.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-528.50 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۰:۳۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1698.68
1660.47
سود
‪-955.25 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98803652
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۰:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1698.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-955.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-955.25 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۰:۴۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1706.69
1660.47
سود
‪-1 155.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98799721
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1706.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 155.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 155.50 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۲۹:۰۷
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1697.19
1660.47
سود
‪-918.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98859677
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۲۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1697.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-918.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-918.00 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۰:۱۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1676.65
1660.47
سود
‪-404.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98894158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1676.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-404.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-404.50 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۰:۴۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1707.09
1660.47
سود
‪-1 165.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98799740
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1707.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 165.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 165.50 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۱:۳۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1688.34
1660.47
سود
‪-696.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98871513
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۳۱:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1688.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-696.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-696.75 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۸:۱۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1665.44
1660.47
سود
‪-124.25 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98895859
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۸:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1665.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-124.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-124.25 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۹:۴۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1704
1660.47
سود
‪-1 088.25 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98801543
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۹:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 088.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 088.25 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۹:۵۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
خرید
0.25
1681.73
1660.47
سود
‪-531.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98889085
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۹:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1681.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-531.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-531.50 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۳:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
فروش
0.25
143.582
143.6
سود
‪-3.13 USD‬
USDJPYm
معامله
#98873526
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
143.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.13 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۰۵:۱۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
خرید
0.25
20241.42
19659.37
سود
‪-145.51 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#98819217
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۰۵:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
20241.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-145.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
19659.37
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-145.51 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۲۰:۵۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
خرید
0.25
1722.14
1660.47
سود
‪-1 541.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98778524
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۲۰:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1722.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 541.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 541.75 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۲۱:۰۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
خرید
0.25
1722.05
1660.47
سود
‪-1 539.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98778532
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۲۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1722.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 539.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 539.50 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۵۰:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
خرید
0.25
1.15011
1.14633
سود
‪-94.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#98820207
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۵۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15011
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-94.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
1.14633
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-94.50 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
فروش
0.25
143.582
143.6
سود
‪-3.13 USD‬
USDJPYm
معامله
#98873525
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
143.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.13 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۷:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
خرید
0.25
1709.92
1660.47
سود
‪-1 236.25 USD‬
XAUUSDm
معامله
#98796985
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1709.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 236.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
1660.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 236.25 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۴۳:۵۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
خرید
0.25
20054.49
19659.37
سود
‪-98.78 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#98858795
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۴۳:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
20054.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-98.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
19659.37
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-98.78 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۱۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
خرید
0.25
19868.01
19659.37
سود
‪-52.16 USD‬
BTCUSD_m
معامله
#98893873
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
19868.01
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-52.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
19659.37
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-52.16 USD‬