حالت آزمایشی
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۲۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
فروش
0.01
1.27667
1.2757
سود
‪0.66 USD‬
USDCAD
معامله
#47717990
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27667
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2757
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۲
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
فروش
0.01
1.27665
1.2757
سود
‪0.64 USD‬
USDCAD
معامله
#47717995
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2757
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
فروش
0.01
1.27665
1.2757
سود
‪0.64 USD‬
USDCAD
معامله
#47717997
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2757
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۱
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
فروش
0.01
1.27665
1.2757
سود
‪0.64 USD‬
USDCAD
معامله
#47717994
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2757
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
فروش
0.01
1.27665
1.2757
سود
‪0.64 USD‬
USDCAD
معامله
#47717996
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2757
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۷
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
خرید
0.01
1.22127
1.2218
سود
‪0.43 USD‬
GBPUSD
معامله
#47680516
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22127
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2218
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۹
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
خرید
0.01
1.22132
1.2218
سود
‪0.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#47680518
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22132
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2218
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۶
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
خرید
0.01
1.22127
1.2218
سود
‪0.43 USD‬
GBPUSD
معامله
#47680515
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22127
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2218
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۸
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
خرید
0.01
1.22132
1.2218
سود
‪0.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#47680517
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22132
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2218
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۲۰
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
خرید
0.01
1.22132
1.2218
سود
‪0.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#47680519
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22132
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2218
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۵۵
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
فروش
0.01
1.20808
1.2074
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#47637917
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20808
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2074
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۵۸
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
فروش
0.01
1.20808
1.2074
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#47637920
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20808
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2074
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۰۰:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
فروش
0.01
1.20805
1.2074
سود
‪0.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#47637923
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2074
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۵۷
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
فروش
0.01
1.20808
1.2074
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#47637918
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20808
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2074
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۰۰:۰۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
فروش
0.01
1.20811
1.2074
سود
‪0.61 USD‬
GBPUSD
معامله
#47637921
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20811
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2074
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۱۶
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۳
فروش
0.01
1.21636
1.217
سود
‪-0.74 USD‬
GBPUSD
معامله
#47439483
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21636
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.217
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.74 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۱۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۲
فروش
0.01
1.21636
1.217
سود
‪-0.74 USD‬
GBPUSD
معامله
#47439484
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21636
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.217
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.74 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۱۸
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۱
فروش
0.01
1.21636
1.21699
سود
‪-0.73 USD‬
GBPUSD
معامله
#47439485
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21636
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21699
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.73 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۲۰
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۰
فروش
0.01
1.21635
1.21699
سود
‪-0.74 USD‬
GBPUSD
معامله
#47439486
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21699
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.74 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۲۱
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۰
فروش
0.01
1.21635
1.21703
سود
‪-0.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#47439487
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21703
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.78 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۰
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۲۱
خرید
0.01
1.22578
1.22357
سود
‪-2.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#47393960
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.22357
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.31 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۳
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۲۰
خرید
0.01
1.22578
1.22356
سود
‪-2.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#47393963
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.22356
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.32 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۲
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۹
خرید
0.01
1.22578
1.22355
سود
‪-2.33 USD‬
GBPUSD
معامله
#47393962
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.22355
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.33 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۵:۴۰
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۹
خرید
0.01
1.2207
1.22355
سود
‪2.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#47406024
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۵:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2207
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.22355
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.75 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۴۸
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۸
خرید
0.01
1.22574
1.22355
سود
‪-2.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#47393958
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22574
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.22355
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.29 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۱
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۸
خرید
0.01
1.22578
1.22355
سود
‪-2.33 USD‬
GBPUSD
معامله
#47393961
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.22355
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.33 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۲۲
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۴۵
خرید
0.01
1.28515
1.285
سود
‪-0.22 USD‬
USDCAD
معامله
#47393951
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28515
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.285
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.22 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۳۵
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۴۳
خرید
0.01
1.28516
1.285
سود
‪-0.22 USD‬
USDCAD
معامله
#47393955
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28516
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.285
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.22 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۳۹
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۳۱
فروش
0.01
1.28223
1.28143
سود
‪0.52 USD‬
USDCAD
معامله
#47251235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28223
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.28143
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۵
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۹
فروش
0.01
1.28227
1.28144
سود
‪0.55 USD‬
USDCAD
معامله
#47251238
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28227
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.28144
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۷
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۸
فروش
0.01
1.28222
1.28145
سود
‪0.50 USD‬
USDCAD
معامله
#47251240
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.28145
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۶
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۸
فروش
0.01
1.28222
1.28145
سود
‪0.50 USD‬
USDCAD
معامله
#47251239
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.28145
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۹
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۸
فروش
0.01
1.28219
1.28145
سود
‪0.48 USD‬
USDCAD
معامله
#47251242
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28219
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.28145
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۳۳
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۲۳
فروش
0.01
1.28315
1.28249
سود
‪0.41 USD‬
USDCAD
معامله
#46873679
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28315
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.28249
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۴۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۲۱
فروش
0.01
1.28318
1.28249
سود
‪0.44 USD‬
USDCAD
معامله
#46873720
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28318
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.28249
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۸
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۲۰
فروش
0.01
1.28318
1.28246
سود
‪0.46 USD‬
USDCAD
معامله
#46873786
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28318
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.28246
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۳
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۱۹
فروش
0.01
1.28319
1.28246
سود
‪0.47 USD‬
USDCAD
معامله
#46873768
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28319
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.28246
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۴۰
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۱۸
فروش
0.01
1.28316
1.28246
سود
‪0.45 USD‬
USDCAD
معامله
#46873709
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.28246
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۵۸:۴۹
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۴
خرید
0.01
1.2885
1.28895
سود
‪0.25 USD‬
USDCAD
معامله
#45785179
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۵۸:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2885
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.28895
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۵۹:۳۵
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۴
خرید
0.01
1.28869
1.28897
سود
‪0.12 USD‬
USDCAD
معامله
#45785359
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۵۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28869
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.28897
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۳
خرید
0.01
1.2888
1.28896
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#45785453
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2888
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.28896
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۰۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۳
خرید
0.01
1.28879
1.28896
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#45785473
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28879
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.28896
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۰۳
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۳
خرید
0.01
1.28884
1.28896
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#45785466
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28884
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.28896
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۱۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۵۲
فروش
0.01
1.28696
1.28651
سود
‪0.25 USD‬
USDCAD
معامله
#45562549
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28696
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.28651
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۱۹
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۵۰
فروش
0.01
1.28709
1.28652
سود
‪0.34 USD‬
USDCAD
معامله
#45562552
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28709
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.28652
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۳۲
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۴۸
فروش
0.01
1.287
1.28652
سود
‪0.27 USD‬
USDCAD
معامله
#45562558
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.287
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.28652
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۹
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۴۷
فروش
0.01
1.28704
1.28649
سود
‪0.33 USD‬
USDCAD
معامله
#45562567
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.28649
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۰۰:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۴۶
فروش
0.01
1.28704
1.28652
سود
‪0.30 USD‬
USDCAD
معامله
#45562569
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.28652
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۰۷:۵۹:۳۲
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۹:۴۸
فروش
0.01
1.30125
1.30074
سود
‪0.29 USD‬
USDCAD
معامله
#45324687
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۰۷:۵۹:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۹:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.30074
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۰۷:۵۹:۲۶
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۹:۴۵
فروش
0.01
1.30123
1.30074
سود
‪0.28 USD‬
USDCAD
معامله
#45324683
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۰۷:۵۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.30074
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.28 USD‬