حالت آزمایشی
۱۳.۰۶.۲۰۲۲ ۰۱:۰۱:۰۶
۲۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۱:۱۶:۵۹
خرید
0.01
134.686
134.639
سود
‪-0.35 USD‬
USDJPY_S
معامله
#91403457
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۲ ۰۱:۰۱:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.686
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۱:۱۶:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
134.639
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.35 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۸:۰۳:۴۵
۱۳.۰۶.۲۰۲۲ ۰۴:۰۹:۱۵
خرید
0.01
1.05299
1.04806
سود
‪-4.93 USD‬
EURUSD_S
معامله
#91403537
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۸:۰۳:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۲ ۰۴:۰۹:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.04806
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.93 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۱۴:۰۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۸:۰۱:۵۴
فروش
0.01
1.04635
1.05334
سود
‪-6.99 USD‬
EURUSD_S
معامله
#89889688
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۱۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۸:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.05334
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.99 USD‬
۰۶.۰۶.۲۰۲۲ ۱۷:۳۷:۳۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۸:۰۱:۵۰
خرید
0.01
131.402
134.194
سود
‪20.81 USD‬
USDJPY_S
معامله
#91183823
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۲۲ ۱۷:۳۷:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.402
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۸:۰۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
134.194
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.81 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۵۶:۱۶
۰۳.۰۶.۲۰۲۲ ۱۹:۱۸:۳۶
خرید
0.01
130.492
130.861
سود
‪2.82 USD‬
USDJPY_S
معامله
#89889681
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۵۶:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.492
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۲ ۱۹:۱۸:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
130.861
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.82 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۴۴:۲۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۳۹:۱۵
خرید
0.01
1.07847
1.07885
سود
‪0.38 USD‬
EURUSD_S
معامله
#89402219
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۴۴:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07847
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۳۹:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07885
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۶:۴۸:۰۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۹:۲۲:۰۵
فروش
0.01
123.921
123.871
سود
‪0.40 USD‬
USDJPY_S
معامله
#89121973
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۶:۴۸:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
123.921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۹:۲۲:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
123.871
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۱۸:۲۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۶:۴۸:۰۲
خرید
0.01
1.08947
1.09314
سود
‪3.67 USD‬
EURUSD_S
معامله
#89112122
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۱۸:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08947
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۶:۴۸:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.09314
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.67 USD‬
۰۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۲۱:۵۱
۰۵.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۱۸:۳۴
خرید
0.01
1.0995
1.09299
سود
‪-6.51 USD‬
EURUSD_S
معامله
#88967048
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۲۱:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۱۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.09299
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.51 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۳:۱۵:۲۴
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۵:۴۲:۲۵
فروش
0.01
118.829
118.669
سود
‪1.35 USD‬
USDJPY_S
معامله
#88253695
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۳:۱۵:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.829
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۵:۴۲:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
118.669
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۲ ۰۴:۵۷:۱۵
۱۶.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۵۴
فروش
0.01
118.25
118.5
سود
‪-2.11 USD‬
USDJPY_S
معامله
#88194057
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۲ ۰۴:۵۷:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
118.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.11 USD‬
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۰۴:۵۰:۴۹
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۲۷
فروش
0.01
118.321
117.825
سود
‪4.21 USD‬
USDJPY_S
معامله
#88130048
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۰۴:۵۰:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.321
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
117.825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.21 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۲ ۱۲:۲۷:۲۳
۰۸.۰۳.۲۰۲۲ ۱۳:۰۴:۱۱
خرید
0.01
1.08681
1.08945
سود
‪2.64 USD‬
EURUSD_S
معامله
#87822654
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۲ ۱۲:۲۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08681
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۲ ۱۳:۰۴:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.08945
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.64 USD‬
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۱۰:۱۸
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۲۷:۵۷
خرید
0.01
1.09059
1.08607
سود
‪-4.52 USD‬
EURUSD_S
معامله
#87764889
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۱۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09059
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۲۷:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.08607
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.52 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۲ ۰۳:۴۶:۱۱
۲۵.۰۲.۲۰۲۲ ۰۷:۲۱:۰۰
خرید
0.01
1.11997
1.12149
سود
‪1.52 USD‬
EURUSD_S
معامله
#87332302
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۲ ۰۳:۴۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11997
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۲ ۰۷:۲۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.12149
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.52 USD‬
۱۵.۰۲.۲۰۲۲ ۰۳:۲۸:۰۵
۱۵.۰۲.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۳۶
خرید
0.01
1.13133
1.13385
سود
‪2.52 USD‬
EURUSD_S
معامله
#86884747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۲ ۰۳:۲۸:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13133
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.13385
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.52 USD‬
۲۴.۰۱.۲۰۲۲ ۰۸:۴۳:۰۷
۰۳.۰۲.۲۰۲۲ ۱۶:۵۰:۵۸
خرید
0.01
1.13203
1.1395
سود
‪7.47 USD‬
EURUSD_S
معامله
#86156718
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۲ ۰۸:۴۳:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13203
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۲ ۱۶:۵۰:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.1395
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.47 USD‬
۱۷.۰۱.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۴۵
۲۰.۰۱.۲۰۲۲ ۱۳:۲۳:۱۰
فروش
0.01
114.486
114.326
سود
‪1.40 USD‬
USDJPY_S
معامله
#85924605
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
114.486
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۲ ۱۳:۲۳:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
114.326
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۲۲.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۱۴
۱۴.۰۱.۲۰۲۲ ۰۸:۵۰:۰۳
فروش
0.01
114.222
113.792
سود
‪3.78 USD‬
USDJPY_S
معامله
#85209293
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
114.222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۲ ۰۸:۵۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
113.792
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.78 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۴۱
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۳۲
فروش
0.01
114.116
113.642
سود
‪4.17 USD‬
USDJPY_S
معامله
#84966872
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
114.116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
113.642
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.17 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۲۳
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۳۳
فروش
0.01
113.856
113.713
سود
‪1.26 USD‬
USDJPY_S
معامله
#84599469
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
113.856
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
113.713
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.26 USD‬
۰۷.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۵۹
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۹:۱۱
فروش
0.01
113.7
113.455
سود
‪2.16 USD‬
USDJPY_S
معامله
#84501989
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
113.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۹:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
113.455
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.16 USD‬
۱۰.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۵
۰۲.۱۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۴۷
فروش
0.01
113.275
113.055
سود
‪1.95 USD‬
USDJPY_S
معامله
#83256551
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
113.275
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
113.055
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.95 USD‬
۲۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۴۳
۰۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۳۶
فروش
0.01
114.037
113.657
سود
‪3.34 USD‬
USDJPY_S
معامله
#82654109
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
114.037
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
113.657
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.34 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۵۳
۲۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۴۵
فروش
0.01
113.68
113.399
سود
‪2.48 USD‬
USDJPY_S
معامله
#82506034
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
113.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
113.399
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.48 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۵۷
فروش
0.01
114
113.778
سود
‪1.95 USD‬
USDJPY_S
معامله
#82074178
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
114
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
113.778
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.95 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۶
خرید
0.01
0.7286
0.71891
سود
‪-9.69 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#74604090
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.71891
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.69 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۸
خرید
0.01
0.7207
0.71422
سود
‪-6.48 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#75069181
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7207
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.71422
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.48 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۵۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۵۳
خرید
0.01
0.72485
0.72637
سود
‪1.52 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#80903454
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72485
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.72637
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.52 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۳۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۲
خرید
0.01
151.909
150.923
سود
‪-8.95 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#80366749
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.909
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
150.923
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.95 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۴۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۵
فروش
0.01
152.703
152.649
سود
‪0.49 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#80349446
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.703
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
152.649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۳۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۲
فروش
0.01
152.631
152.6
سود
‪0.28 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#80337199
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.631
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
152.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۲۳
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۶
فروش
0.01
152.497
152.356
سود
‪1.28 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#80196287
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.497
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
152.356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.28 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۰۷
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۲۴
فروش
0.01
152.038
151.878
سود
‪1.46 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#80148247
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.038
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
151.878
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۲۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۰۵
فروش
0.01
151.684
151.567
سود
‪1.06 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#80013994
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
151.567
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۴۵
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۰
خرید
0.01
1.94096
1.94394
سود
‪2.12 USD‬
GBPNZD_S
معامله
#79853112
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.94096
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.94394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.12 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۵۵
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۵۱
خرید
0.01
1.27193
1.25516
سود
‪-13.36 USD‬
USDCAD_S
معامله
#79266082
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.25516
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-13.36 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۲۲
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۴
خرید
0.01
150.146
150.509
سود
‪3.30 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#79121952
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
150.146
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
150.509
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.30 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۱۴
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۱۳
فروش
0.01
150.154
150.109
سود
‪0.41 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#79113691
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
150.109
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۳
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۱۰
خرید
0.01
1.19457
1.18876
سود
‪-5.81 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75833572
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.18876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.81 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۴۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۱۷
خرید
0.01
1.19425
1.19483
سود
‪0.58 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75807361
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.19483
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۸
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۰۵
خرید
0.01
1.1942
1.19467
سود
‪0.47 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75806271
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1942
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.19467
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۲
خرید
0.01
1.19445
1.1949
سود
‪0.45 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75768676
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19445
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.1949
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۱۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۶
خرید
0.01
1.19454
1.19497
سود
‪0.43 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75765594
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.19497
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۸
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۴۹
فروش
0.01
110.87
110.813
سود
‪0.51 USD‬
USDJPY_S
معامله
#75746770
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
110.813
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۳۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۱
فروش
0.01
110.875
110.805
سود
‪0.63 USD‬
USDJPY_S
معامله
#75743050
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.875
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
110.805
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۲
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۵۲
خرید
0.01
1.19202
1.19287
سود
‪0.85 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75720794
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.19287
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۶
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۱۴
خرید
0.01
1.19391
1.19428
سود
‪0.37 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75420810
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19391
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.19428
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۰۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۸
خرید
0.01
1.19385
1.19454
سود
‪0.69 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75398722
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.19454
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۱۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۲۷
فروش
0.01
110.038
109.991
سود
‪0.43 USD‬
USDJPY_S
معامله
#75230856
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.038
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.991
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬