د ډیمو حالت
YM
33756.7
قیمت
10.02%
Changing (1m)
NQ
13562.7
قیمت
16.10%
Changing (1m)
SPX
4280.0
قیمت
13.06%
Changing (1m)
HK50
20181.0
قیمت
-2.43%
Changing (1m)
FTSE
7538.6
قیمت
5.25%
Changing (1m)
IBEX35
8424.60
قیمت
6.50%
Changing (1m)
ASX200
7074.0
قیمت
6.85%
Changing (1m)
SX5E
3801.1
قیمت
10.35%
Changing (1m)
FDAX
13874.2
قیمت
9.09%
Changing (1m)
CAC
6600.3
قیمت
10.19%
Changing (1m)
NI225
28765.00
قیمت
8.79%
Changing (1m)