د ډیمو حالت
#AAPL
171.94
قیمت
19.09%
Changing (1m)
#NVDA
187.07
قیمت
26.19%
Changing (1m)
#NFLX
249.25
قیمت
45.53%
Changing (1m)
#INTC
36.11
قیمت
-2.19%
Changing (1m)
#GOOG
122.56
قیمت
-94.57%
Changing (1m)
#TSLA
900.01
قیمت
28.78%
Changing (1m)
#MSFT
291.56
قیمت
17.00%
Changing (1m)
#META
180.38
قیمت
12.12%
Changing (1m)
#EBAY
49.41
قیمت
17.06%
Changing (1m)
#PYPL
101.06
قیمت
45.77%
Changing (1m)
#AMZN
143.45
قیمت
32.57%
Changing (1m)
#INO
2.63
قیمت
30.20%
Changing (1m)
#ZM
109.47
قیمت
7.70%
Changing (1m)
#DOCU
74.28
قیمت
20.35%
Changing (1m)
#MRNA
171.02
قیمت
-1.15%
Changing (1m)
#QCOM
151.29
قیمت
12.73%
Changing (1m)
#OKTA
103.81
قیمت
8.82%
Changing (1m)
#AMGN
248.16
قیمت
0.82%
Changing (1m)
#SBUX
88.24
قیمت
14.58%
Changing (1m)
#CSCO
46.55
قیمت
10.33%
Changing (1m)
#PDD
48.78
قیمت
-12.09%
Changing (1m)
#TRIP
27.31
قیمت
58.41%
Changing (1m)
#COIN
90.37
قیمت
74.46%
Changing (1m)
#AVGO
557.97
قیمت
16.92%
Changing (1m)
#EXPE
113.41
قیمت
25.40%
Changing (1m)
#LRCX
518.39
قیمت
29.60%
Changing (1m)
#ADP
256.68
قیمت
22.53%
Changing (1m)
#AGNC
12.78
قیمت
11.71%
Changing (1m)
#BKNG
2116.43
قیمت
24.06%
Changing (1m)
#GILD
62.94
قیمت
1.60%
Changing (1m)
#LCID
18.63
قیمت
-2.92%
Changing (1m)
#MDLZ
64.23
قیمت
4.10%
Changing (1m)
#PEP
177.27
قیمت
5.32%
Changing (1m)
#POOL
387.68
قیمت
5.72%
Changing (1m)