د ډیمو حالت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۳:۱۷
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۴۳
خرڅول
1
1.16203
1.16064
ګټه
139.00 USD
EURUSD.
سودا
#81371153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16203
ګټنه
0.00 USD
ټوله
139.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.16064
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
139.00 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۸
خریداری کول
1
1.18961
1.18914
ګټه
-47.00 USD
EURUSD.
سودا
#76037433
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18961
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-47.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18914
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-47.00 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۶
خریداری کول
1
1.18947
1.18914
ګټه
-33.00 USD
EURUSD.
سودا
#76037711
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-33.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18914
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-33.00 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۵۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۵
خریداری کول
1
1.18902
1.18914
ګټه
12.00 USD
EURUSD.
سودا
#76038484
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18902
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18914
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
12.00 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۴۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۴
خریداری کول
1
1.18897
1.18914
ګټه
17.00 USD
EURUSD.
سودا
#76038591
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18897
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18914
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
17.00 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۳
خریداری کول
1
1.18887
1.18913
ګټه
26.00 USD
EURUSD.
سودا
#76038989
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18887
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18913
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
26.00 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۵۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۲
خریداری کول
1
1.18878
1.18913
ګټه
35.00 USD
EURUSD.
سودا
#76039182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18878
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18913
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
35.00 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۶
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۳۰
خریداری کول
1
1.1899
1.19035
ګټه
45.00 USD
EURUSD.
سودا
#76033229
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1899
ګټنه
0.00 USD
ټوله
45.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.19035
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
45.00 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۲۹
خریداری کول
1
1.18966
1.19035
ګټه
69.00 USD
EURUSD.
سودا
#76033324
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18966
ګټنه
0.00 USD
ټوله
69.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.19035
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
69.00 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۳۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۲۷
خریداری کول
1
1.18975
1.19037
ګټه
62.00 USD
EURUSD.
سودا
#76034149
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18975
ګټنه
0.00 USD
ټوله
62.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.19037
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
62.00 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۳۵
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۲۵
خریداری کول
1
1.18964
1.19027
ګټه
63.00 USD
EURUSD.
سودا
#76035213
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18964
ګټنه
0.00 USD
ټوله
63.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.19027
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
63.00 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۴۶
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۳۶
خریداری کول
1
1.1895
1.19034
ګټه
84.00 USD
EURUSD.
سودا
#76029836
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1895
ګټنه
0.00 USD
ټوله
84.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.19034
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
84.00 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۲۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۳۴
خریداری کول
1
1.18965
1.19034
ګټه
69.00 USD
EURUSD.
سودا
#76030283
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18965
ګټنه
0.00 USD
ټوله
69.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.19034
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
69.00 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۱۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۳
خریداری کول
0.5
1.19025
1.1904
ګټه
7.50 USD
EURUSD.
سودا
#76023162
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19025
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.1904
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.50 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۶
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۱
خریداری کول
0.5
1.18989
1.1904
ګټه
25.50 USD
EURUSD.
سودا
#76023333
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18989
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.1904
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
25.50 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۲
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۳۶
خریداری کول
0.1
1.22219
1.21978
ګټه
-24.10 USD
EURUSD.
سودا
#74059925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22219
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-24.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.21978
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-24.10 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۵۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
خرڅول
1
1.2056
1.20825
ګټه
-265.00 USD
EURUSD.
سودا
#73507578
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-265.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-265.00 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۲۲
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
خرڅول
1
1.20579
1.20825
ګټه
-246.00 USD
EURUSD.
سودا
#73507821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-246.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-246.00 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
خرڅول
1
1.20621
1.20825
ګټه
-204.00 USD
EURUSD.
سودا
#73508642
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20621
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-204.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-204.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۲۸:۱۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
خرڅول
2
1.19987
1.20825
ګټه
-1 676.00 USD
EURUSD.
سودا
#73432723
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۲۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19987
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 676.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.20825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 676.00 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۱۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
خرڅول
1
1.2056
1.20825
ګټه
-265.00 USD
EURUSD.
سودا
#73507677
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-265.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-265.00 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
خرڅول
1
1.20586
1.20825
ګټه
-239.00 USD
EURUSD.
سودا
#73508468
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20586
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-239.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-239.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۵۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۶
خرڅول
1
1.20056
1.20656
ګټه
-600.00 USD
EURUSD.
سودا
#73436048
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-600.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.20656
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-600.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۲۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۵۵
خرڅول
2
1.20027
1.20597
ګټه
-1 140.00 USD
EURUSD.
سودا
#73434968
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20027
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 140.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.20597
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 140.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۲۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۰۳
خریداری کول
5
1.20251
1.20446
ګټه
975.00 USD
EURUSD.
سودا
#73445214
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20251
ګټنه
0.00 USD
ټوله
975.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.20446
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
975.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۲۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۲
خرڅول
2
1.20045
1.19964
ګټه
162.00 USD
EURUSD.
سودا
#73426222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
162.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.19964
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
162.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۴۴
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۰
خرڅول
2
1.20026
1.19964
ګټه
124.00 USD
EURUSD.
سودا
#73426016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20026
ګټنه
0.00 USD
ټوله
124.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.19964
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
124.00 USD