د ډیمو حالت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۳۶
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۹:۱۴
کاپی
270.17%
369.8%
ګټه
-98.69 USD
Markus
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۳۶
د ننوتلو ځای
270.17%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۹:۱۴
بهر(وتل)
369.8%
ګټه
-98.69 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۵۸:۵۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۱۰
کاپی
67.93%
67.93%
ګټه
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۵۸:۵۴
د ننوتلو ځای
67.93%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۱۰
بهر(وتل)
67.93%
ګټه
-1.10 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۳۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۱۱
کاپی
828.8%
799.29%
ګټه
-79.82 USD
Markus
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۳۷
د ننوتلو ځای
828.8%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۱۱
بهر(وتل)
799.29%
ګټه
-79.82 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۳۴
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۴۶
کاپی
860.89%
860.89%
ګټه
-5.67 USD
WF_Trade
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۳۴
د ننوتلو ځای
860.89%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۴۶
بهر(وتل)
860.89%
ګټه
-5.67 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۴۱
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۱۰
کاپی
4045.16%
4045.16%
ګټه
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۴۱
د ننوتلو ځای
4045.16%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۱۰
بهر(وتل)
4045.16%
ګټه
-3.29 USD