د ډیمو حالت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۲:۵۶
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۲۵:۵۸
خرڅول
0.5
1783.61
1786.03
ګټه
-121.00 USD
XAUUSDm
سودا
#97483743
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1783.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-121.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۲۵:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1786.03
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-121.00 USD
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۰۱
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۲۵:۵۲
خرڅول
0.5
1783.53
1786.18
ګټه
-132.50 USD
XAUUSDm
سودا
#97483745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1783.53
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-132.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۲۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1786.18
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-132.50 USD
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۲:۳۵
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۲۵:۴۸
خرڅول
0.5
1784.79
1786.12
ګټه
-66.50 USD
XAUUSDm
سودا
#97484221
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۲:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1784.79
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-66.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۲۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1786.12
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-66.50 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۱۰
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۴۹:۳۷
خریداری کول
0.5
1774.52
1779.5
ګټه
249.00 USD
XAUUSDm
سودا
#97439072
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1774.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
249.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۴۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1779.5
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
249.00 USD
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۵۶
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۴:۱۵
خرڅول
0.5
1.4669
1.46396
ګټه
102.35 USD
EURAUDm
سودا
#97464362
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.4669
ګټنه
0.00 USD
ټوله
102.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.46396
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
102.35 USD
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۳:۰۷
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۴:۰۸
خرڅول
0.5
1.46691
1.46401
ګټه
100.95 USD
EURAUDm
سودا
#97464365
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۳:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.46691
ګټنه
0.00 USD
ټوله
100.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.46401
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
100.95 USD
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۰۵:۱۲
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۱:۳۱
خرڅول
0.5
1.73978
1.73622
ګټه
123.91 USD
GBPAUDm
سودا
#97464809
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۰۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.73978
ګټنه
0.00 USD
ټوله
123.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.73622
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
123.91 USD
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۰۵:۲۹
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۱:۲۲
خرڅول
0.5
1.73968
1.73627
ګټه
118.68 USD
GBPAUDm
سودا
#97464826
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۰۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.73968
ګټنه
0.00 USD
ټوله
118.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۱:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.73627
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
118.68 USD
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۰۵:۱۸
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۲۶:۳۲
خرڅول
0.5
1.73978
1.7376
ګټه
75.86 USD
GBPAUDm
سودا
#97464817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۰۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.73978
ګټنه
0.00 USD
ټوله
75.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۲۶:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.7376
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
75.86 USD
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۳:۱۲
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۱۱:۱۵
خرڅول
0.5
1.46696
1.4641
ګټه
99.51 USD
EURAUDm
سودا
#97464368
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.46696
ګټنه
0.00 USD
ټوله
99.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۱۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.4641
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
99.51 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۵:۲۶
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۰۶:۱۴
خریداری کول
0.5
0.68922
0.695
ګټه
289.00 USD
AUDUSDm
سودا
#97439455
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68922
ګټنه
0.00 USD
ټوله
289.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۰۶:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.695
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
289.00 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۲:۲۳
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۴۸:۳۱
خریداری کول
0.5
0.68924
0.692
ګټه
138.00 USD
AUDUSDm
سودا
#97439197
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68924
ګټنه
0.00 USD
ټوله
138.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۴۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.692
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
138.00 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۳۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۹:۳۶
خریداری کول
0.5
1774.12
1776.5
ګټه
119.00 USD
XAUUSDm
سودا
#97439114
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1774.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
119.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1776.5
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
119.00 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۱
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۲۳
خریداری کول
0.5
0.89703
0.8927
ګټه
-167.60 USD
AUDCADm
سودا
#97419757
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89703
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-167.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.8927
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-167.60 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۴۴
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۲۳
خریداری کول
0.5
0.63041
0.6261
ګټه
-215.50 USD
NZDUSDm
سودا
#97419778
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.63041
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-215.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.6261
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-215.50 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۲۳
خریداری کول
0.5
0.89709
0.8927
ګټه
-169.93 USD
AUDCADm
سودا
#97419759
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89709
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-169.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.8927
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-169.93 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۵۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۲۳
خریداری کول
0.5
0.63038
0.6261
ګټه
-214.00 USD
NZDUSDm
سودا
#97419782
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.63038
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-214.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.6261
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-214.00 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۸:۲۳
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۰:۳۸
خریداری کول
0.5
136.444
135.98
ګټه
-174.44 USD
EURJPYm
سودا
#97419732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
136.444
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-174.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۰:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
135.98
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-174.44 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۸:۲۹
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۰:۳۸
خریداری کول
0.5
136.455
135.98
ګټه
-178.58 USD
EURJPYm
سودا
#97419737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
136.455
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-178.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۰:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
135.98
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-178.58 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۳۳:۱۳
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۴:۲۵
خرڅول
0.5
1.56105
1.5577
ګټه
130.58 USD
GBPCADm
سودا
#97370955
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۳۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56105
ګټنه
0.00 USD
ټوله
130.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.5577
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
130.58 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۳۳:۰۶
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۴:۲۵
خرڅول
0.5
1.56105
1.5577
ګټه
130.58 USD
GBPCADm
سودا
#97370953
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۳۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56105
ګټنه
0.00 USD
ټوله
130.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.5577
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
130.58 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۳۳:۱۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۴:۲۵
خرڅول
0.5
1.56106
1.5577
ګټه
130.97 USD
GBPCADm
سودا
#97370958
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۳۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56106
ګټنه
0.00 USD
ټوله
130.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.5577
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
130.97 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۳:۰۳
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۳۰
خرڅول
0.5
1.5636
1.5606
ګټه
116.97 USD
GBPCADm
سودا
#97370974
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.5636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
116.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.5606
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
116.97 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۳:۰۳
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۳۰
خرڅول
0.5
1.5636
1.5606
ګټه
116.97 USD
GBPCADm
سودا
#97370970
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.5636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
116.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.5606
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
116.97 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۳:۰۳
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۳۰
خرڅول
0.5
1.5636
1.5606
ګټه
116.97 USD
GBPCADm
سودا
#97370976
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.5636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
116.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.5606
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
116.97 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۶:۴۵
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۰۷
خرڅول
0.5
1.2173
1.22185
ګټه
-227.50 USD
GBPUSDm
سودا
#97377553
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2173
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-227.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.22185
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-227.50 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۶:۵۱
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۰۷
خرڅول
0.5
1.21729
1.22185
ګټه
-228.00 USD
GBPUSDm
سودا
#97377560
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21729
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-228.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.22185
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-228.00 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۳۱:۰۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۶:۲۳
خرڅول
0.5
1770.58
1776.52
ګټه
-297.00 USD
XAUUSDm
سودا
#97370919
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۳۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1770.58
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-297.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1776.52
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-297.00 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۳۲:۱۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۶:۲۳
خرڅول
0.5
1770.26
1776.52
ګټه
-313.00 USD
XAUUSDm
سودا
#97370937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۳۲:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1770.26
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-313.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1776.52
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-313.00 USD
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۳۱:۵۹
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۶:۲۳
خرڅول
0.5
1770.21
1776.52
ګټه
-315.50 USD
XAUUSDm
سودا
#97370930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۳۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1770.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-315.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1776.52
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-315.50 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۰:۴۰
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۲:۲۰
خرڅول
0.5
1.22009
1.21168
ګټه
420.50 USD
GBPUSDm
سودا
#97285205
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.22009
ګټنه
0.00 USD
ټوله
420.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.21168
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
420.50 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۵۹
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۲:۱۶
خرڅول
0.5
1.21767
1.21164
ګټه
301.50 USD
GBPUSDm
سودا
#97337849
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21767
ګټنه
0.00 USD
ټوله
301.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.21164
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
301.50 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۰۵
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۲:۱۲
خرڅول
0.5
1.21605
1.21168
ګټه
218.50 USD
GBPUSDm
سودا
#97347265
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21605
ګټنه
0.00 USD
ټوله
218.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.21168
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
218.50 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۰۹
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۲:۰۷
خرڅول
0.5
1.21615
1.21168
ګټه
223.50 USD
GBPUSDm
سودا
#97347268
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21615
ګټنه
0.00 USD
ټوله
223.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.21168
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
223.50 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۴۵
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۴۷:۳۲
خرڅول
0.5
1.21763
1.211
ګټه
331.50 USD
GBPUSDm
سودا
#97337841
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
331.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۴۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.211
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
331.50 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۵:۴۰
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۸:۲۵
خریداری کول
0.5
92.335
92.86
ګټه
195.55 USD
AUDJPYm
سودا
#97338017
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
92.335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
195.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
92.86
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
195.55 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۱۴
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۵۸
خرڅول
0.5
1.21611
1.2131
ګټه
150.50 USD
GBPUSDm
سودا
#97347270
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21611
ګټنه
0.00 USD
ټوله
150.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.2131
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
150.50 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۵۲
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۰۱
خرڅول
0.5
1.2177
1.214
ګټه
185.00 USD
GBPUSDm
سودا
#97337845
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2177
ګټنه
0.00 USD
ټوله
185.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.214
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
185.00 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۸:۲۹
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۱:۲۶
خرڅول
0.5
1764.59
1769.7
ګټه
-255.50 USD
XAUUSDm
سودا
#97337806
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1764.59
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-255.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۱:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1769.7
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-255.50 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۸:۲۴
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۱:۲۶
خرڅول
0.5
1764.57
1769.7
ګټه
-256.50 USD
XAUUSDm
سودا
#97337802
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1764.57
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-256.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۱:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1769.7
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-256.50 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۵:۲۵
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۵۱:۰۳
خریداری کول
0.5
92.333
92.56
ګټه
85.06 USD
AUDJPYm
سودا
#97338007
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
92.333
ګټنه
0.00 USD
ټوله
85.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۵۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
92.56
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
85.06 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۸:۱۸
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۲۴:۲۱
خرڅول
0.5
1764.62
1761.7
ګټه
146.00 USD
XAUUSDm
سودا
#97337799
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1764.62
ګټنه
0.00 USD
ټوله
146.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۲۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1761.7
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
146.00 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۰:۳۲
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۵۱:۳۲
خرڅول
0.5
1.22019
1.2148
ګټه
269.50 USD
GBPUSDm
سودا
#97285192
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.22019
ګټنه
0.00 USD
ټوله
269.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۵۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.2148
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
269.50 USD
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۶:۳۳
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۵:۱۴
خرڅول
0.5
1.02528
1.016
ګټه
464.00 USD
EURUSDm
سودا
#97243100
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۶:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02528
ګټنه
0.00 USD
ټوله
464.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۵:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.016
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
464.00 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۰:۲۶
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۸:۴۰
خرڅول
0.5
1.22026
1.2178
ګټه
123.00 USD
GBPUSDm
سودا
#97285182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.22026
ګټنه
0.00 USD
ټوله
123.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۸:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.2178
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
123.00 USD
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۶:۱۳
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۹:۳۰
خرڅول
0.5
1.22397
1.22197
ګټه
100.00 USD
GBPUSDm
سودا
#97244670
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.22397
ګټنه
0.00 USD
ټوله
100.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.22197
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
100.00 USD
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۵:۳۷
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۹:۲۶
خرڅول
0.5
1.22412
1.22197
ګټه
107.50 USD
GBPUSDm
سودا
#97244655
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۵:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.22412
ګټنه
0.00 USD
ټوله
107.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۹:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.22197
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
107.50 USD
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۶:۲۰
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۹:۲۰
خرڅول
0.5
1.02539
1.02066
ګټه
236.50 USD
EURUSDm
سودا
#97244673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02539
ګټنه
0.00 USD
ټوله
236.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.02066
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
236.50 USD
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۵:۵۶
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۹:۱۶
خرڅول
0.5
1.02555
1.02061
ګټه
247.00 USD
EURUSDm
سودا
#97244665
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02555
ګټنه
0.00 USD
ټوله
247.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۹:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.02061
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
247.00 USD
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۵:۴۷
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۹:۱۱
خرڅول
0.5
1.02556
1.02065
ګټه
245.50 USD
EURUSDm
سودا
#97244658
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02556
ګټنه
0.00 USD
ټوله
245.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.02065
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
245.50 USD