د ډیمو حالت
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۴۷
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۳:۲۱
خرڅول
0.5
34336.33
36599.44
ګټه
-1 147.96 USD
BTCUSD
سودا
#160774673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
34336.33
ګټنه
-11.40 USD
ټوله
-1 131.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۳:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
36599.44
د کمیشن لګښتونه
-5.00 USD
ګټه
-1 147.96 USD
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۲۹
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
خریداری کول
1
36127.69
31008.84
ګټه
-5 151.97 USD
BTCUSD
سودا
#160559967
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
36127.69
ګټنه
-23.12 USD
ټوله
-5 118.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
31008.84
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-5 151.97 USD
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۲
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
خریداری کول
1
35497
31008.84
ګټه
-4 521.28 USD
BTCUSD
سودا
#160560159
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
35497
ګټنه
-23.12 USD
ټوله
-4 488.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
31008.84
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-4 521.28 USD
۲۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۵
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
خریداری کول
2
34070.43
31008.84
ګټه
-6 189.43 USD
BTCUSD
سودا
#160565035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
34070.43
ګټنه
-46.25 USD
ټوله
-6 123.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
31008.84
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
-6 189.43 USD
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۳۸
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
خریداری کول
1
36131.7
31008.84
ګټه
-5 155.98 USD
BTCUSD
سودا
#160559968
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
36131.7
ګټنه
-23.12 USD
ټوله
-5 122.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
31008.84
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-5 155.98 USD
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۴:۲۰
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
خریداری کول
1
35080.54
31008.84
ګټه
-4 104.82 USD
BTCUSD
سودا
#160560348
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۴:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
35080.54
ګټنه
-23.12 USD
ټوله
-4 071.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
31008.84
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-4 104.82 USD
۲۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۴۳
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
خریداری کول
1
34071.43
31008.84
ګټه
-3 095.71 USD
BTCUSD
سودا
#160565036
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
34071.43
ګټنه
-23.12 USD
ټوله
-3 062.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
31008.84
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-3 095.71 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۴۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۵۳
خریداری کول
0.5
1.2177
1.20995
ګټه
-402.55 USD
EURUSD
سودا
#160253171
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2177
ګټنه
-11.55 USD
ټوله
-387.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.20995
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-402.55 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۵۰
خریداری کول
2
1.21779
1.20994
ګټه
-1 630.17 USD
EURUSD
سودا
#160252584
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21779
ګټنه
-46.17 USD
ټوله
-1 570.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.20994
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 630.17 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۵۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۶
خریداری کول
2
1.21786
1.20993
ګټه
-1 646.17 USD
EURUSD
سودا
#160252575
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21786
ګټنه
-46.17 USD
ټوله
-1 586.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.20993
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 646.17 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۴۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۳
خریداری کول
2
1.21786
1.20991
ګټه
-1 650.17 USD
EURUSD
سودا
#160252574
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21786
ګټنه
-46.17 USD
ټوله
-1 590.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.20991
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 650.17 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۴۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۰
خریداری کول
2
1.21786
1.20992
ګټه
-1 648.17 USD
EURUSD
سودا
#160252572
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21786
ګټنه
-46.17 USD
ټوله
-1 588.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.20992
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 648.17 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۲۰
خریداری کول
2
1.21879
1.21342
ګټه
-1 145.71 USD
EURUSD
سودا
#160219758
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21879
ګټنه
-57.71 USD
ټوله
-1 074.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.21342
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 145.71 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۷
خریداری کول
2
1.21809
1.21369
ګټه
-951.71 USD
EURUSD
سودا
#160220704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21809
ګټنه
-57.71 USD
ټوله
-880.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.21369
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-951.71 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۵۸
خریداری کول
0.5
1.21704
1.21396
ګټه
-160.39 USD
EURUSD
سودا
#160278743
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21704
ګټنه
-2.89 USD
ټوله
-154.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.21396
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-160.39 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۰۸
خریداری کول
0.5
1885.2
1876.89
ګټه
-419.00 USD
XAUUSD
سودا
#160278313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1885.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-415.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1876.89
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-419.00 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۲۵
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۸
خریداری کول
2
1.41587
1.40824
ګټه
-1 586.47 USD
GBPUSD
سودا
#160221877
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41587
ګټنه
-46.47 USD
ټوله
-1 526.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.40824
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 586.47 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۳۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۸
خریداری کول
2
1.41587
1.40824
ګټه
-1 586.47 USD
GBPUSD
سودا
#160221879
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41587
ګټنه
-46.47 USD
ټوله
-1 526.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.40824
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 586.47 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۵
خریداری کول
2
155.1
154.254
ګټه
-1 592.01 USD
GBPJPY
سودا
#160252844
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
155.1
ګټنه
-33.31 USD
ټوله
-1 544.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
154.254
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 592.01 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۱۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۱۸
خریداری کول
0.5
1887.75
1877.71
ګټه
-517.66 USD
XAUUSD
سودا
#160257225
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1887.75
ګټنه
-12.16 USD
ټوله
-502.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1877.71
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
-517.66 USD
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۱۵
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۱۳
خریداری کول
2
1.41624
1.41137
ګټه
-999.62 USD
GBPUSD
سودا
#160220707
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41624
ګټنه
-11.62 USD
ټوله
-974.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.41137
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-999.62 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۵۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۵
خریداری کول
0.5
1889.96
1897.22
ګټه
359.50 USD
XAUUSD
سودا
#160253177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1889.96
ګټنه
0.00 USD
ټوله
363.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1897.22
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
359.50 USD
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۰۰
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۳
خرڅول
2
1.2163
1.21736
ګټه
-226.00 USD
EURUSD
سودا
#160191850
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2163
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-212.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.21736
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-226.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۲۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۴
خرڅول
1
1.40993
1.41836
ګټه
-850.00 USD
GBPUSD
سودا
#160160886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40993
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-843.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.41836
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-850.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۳
خرڅول
2
1.41235
1.41825
ګټه
-1 194.00 USD
GBPUSD
سودا
#160169026
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41235
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 180.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.41825
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 194.00 USD
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۹
خریداری کول
8
1.41712
1.41204
ګټه
-4 212.92 USD
GBPUSD
سودا
#160034264
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41712
ګټنه
-92.92 USD
ټوله
-4 064.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۹
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.41204
د کمیشن لګښتونه
-56.00 USD
ګټه
-4 212.92 USD
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۰۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۸
خریداری کول
1
36489.09
36997.24
ګټه
451.91 USD
BTCUSD
سودا
#160038554
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
36489.09
ګټنه
-46.24 USD
ټوله
508.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
36997.24
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
451.91 USD
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۷
خریداری کول
8
1.4172
1.41203
ګټه
-4 284.92 USD
GBPUSD
سودا
#160031349
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.4172
ګټنه
-92.92 USD
ټوله
-4 136.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.41203
د کمیشن لګښتونه
-56.00 USD
ګټه
-4 284.92 USD
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۵۹
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۷
خریداری کول
8
1.41757
1.41203
ګټه
-4 580.92 USD
GBPUSD
سودا
#160030108
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41757
ګټنه
-92.92 USD
ټوله
-4 432.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.41203
د کمیشن لګښتونه
-56.00 USD
ګټه
-4 580.92 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۱۶
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۶
خریداری کول
2
1.41894
1.41204
ګټه
-1 486.95 USD
GBPUSD
سودا
#159900348
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41894
ګټنه
-92.95 USD
ټوله
-1 380.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.41204
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 486.95 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۲۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۶
خریداری کول
8
1.41845
1.41203
ګټه
-5 331.38 USD
GBPUSD
سودا
#159992692
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41845
ګټنه
-139.38 USD
ټوله
-5 136.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۶
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.41203
د کمیشن لګښتونه
-56.00 USD
ګټه
-5 331.38 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۲۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۱۳
خریداری کول
2
1.22246
1.21809
ګټه
-888.00 USD
EURUSD
سودا
#160085657
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22246
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-874.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.21809
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-888.00 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۲:۳۶
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۴۰
خریداری کول
8
1.21894
1.21956
ګټه
347.64 USD
EURUSD
سودا
#159954878
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21894
ګټنه
-92.36 USD
ټوله
496.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.21956
د کمیشن لګښتونه
-56.00 USD
ګټه
347.64 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۴۶
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۳۷
خریداری کول
8
1.21884
1.21956
ګټه
427.64 USD
EURUSD
سودا
#159954859
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21884
ګټنه
-92.36 USD
ټوله
576.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.21956
د کمیشن لګښتونه
-56.00 USD
ګټه
427.64 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۵۱
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۳
خریداری کول
8
1.21885
1.2136
ګټه
-4 302.18 USD
EURUSD
سودا
#159954861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21885
ګټنه
-46.18 USD
ټوله
-4 200.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۳
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.2136
د کمیشن لګښتونه
-56.00 USD
ګټه
-4 302.18 USD
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۴۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۳
خریداری کول
8
1.21885
1.2136
ګټه
-4 302.18 USD
EURUSD
سودا
#159954860
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21885
ګټنه
-46.18 USD
ټوله
-4 200.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۳
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.2136
د کمیشن لګښتونه
-56.00 USD
ګټه
-4 302.18 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۱۷
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۳۷
خریداری کول
8
0.77805
0.77145
ګټه
-5 457.73 USD
AUDUSD
سودا
#159934092
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77805
ګټنه
-121.73 USD
ټوله
-5 280.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۳۷
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
0.77145
د کمیشن لګښتونه
-56.00 USD
ګټه
-5 457.73 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۵۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۶:۰۸
خریداری کول
1
36874.51
37463.73
ګټه
486.73 USD
BTCUSD
سودا
#159905603
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
36874.51
ګټنه
-92.49 USD
ټوله
589.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
37463.73
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
486.73 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۵۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۵
خریداری کول
2
1.41752
1.40915
ګټه
-1 734.47 USD
GBPUSD
سودا
#159901432
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41752
ګټنه
-46.47 USD
ټوله
-1 674.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.40915
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 734.47 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
خریداری کول
2
1.4159
1.4092
ګټه
-1 400.47 USD
GBPUSD
سودا
#159903615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.4159
ګټنه
-46.47 USD
ټوله
-1 340.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.4092
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 400.47 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۳۸
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
خریداری کول
2
1.41591
1.4092
ګټه
-1 402.47 USD
GBPUSD
سودا
#159903627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41591
ګټنه
-46.47 USD
ټوله
-1 342.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.4092
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 402.47 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۲۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
خریداری کول
2
1.41643
1.40921
ګټه
-1 504.47 USD
GBPUSD
سودا
#159902473
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41643
ګټنه
-46.47 USD
ټوله
-1 444.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.40921
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 504.47 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
خریداری کول
2
1.4159
1.4092
ګټه
-1 400.47 USD
GBPUSD
سودا
#159903619
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.4159
ګټنه
-46.47 USD
ټوله
-1 340.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.4092
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 400.47 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۲۹
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
خریداری کول
8
1.41664
1.4092
ګټه
-6 193.85 USD
GBPUSD
سودا
#159902687
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41664
ګټنه
-185.85 USD
ټوله
-5 952.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.4092
د کمیشن لګښتونه
-56.00 USD
ګټه
-6 193.85 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۲۱
خریداری کول
2
1.41567
1.40926
ګټه
-1 342.47 USD
GBPUSD
سودا
#159903113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41567
ګټنه
-46.47 USD
ټوله
-1 282.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.40926
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-1 342.47 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۲۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۵۲
خریداری کول
8
1.41394
1.40943
ګټه
-3 849.85 USD
GBPUSD
سودا
#159908565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41394
ګټنه
-185.85 USD
ټوله
-3 608.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.40943
د کمیشن لګښتونه
-56.00 USD
ګټه
-3 849.85 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۴۵
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۳۰
خریداری کول
8
1.41355
1.40958
ګټه
-3 417.85 USD
GBPUSD
سودا
#159908695
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41355
ګټنه
-185.85 USD
ټوله
-3 176.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.40958
د کمیشن لګښتونه
-56.00 USD
ګټه
-3 417.85 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۲۴
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۵
خریداری کول
8
132.976
133.46
ګټه
3 498.77 USD
EURJPY
سودا
#159889187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.976
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3 554.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
133.46
د کمیشن لګښتونه
-56.00 USD
ګټه
3 498.77 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۵۱
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۳
خریداری کول
8
132.911
133.46
ګټه
3 976.17 USD
EURJPY
سودا
#159889658
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.911
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4 032.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
133.46
د کمیشن لګښتونه
-56.00 USD
ګټه
3 976.17 USD
۲۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۰۵
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۲
خریداری کول
8
34346.74
37064.17
ګټه
21 474.45 USD
BTCUSD
سودا
#159858417
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
34346.74
ګټنه
-184.99 USD
ټوله
21 739.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
37064.17
د کمیشن لګښتونه
-80.00 USD
ګټه
21 474.45 USD