د ډیمو حالت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۱۲:۵۴
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02226
1.0216
ګټه
13.20 USD
EURUSD
سودا
#97287505
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۱۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02226
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.20 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۲:۳۱
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02338
1.0216
ګټه
35.60 USD
EURUSD
سودا
#97289045
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02338
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
35.60 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۵:۴۱
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02297
1.0216
ګټه
27.40 USD
EURUSD
سودا
#97288550
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02297
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
27.40 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۱۵:۳۵
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02263
1.0216
ګټه
20.60 USD
EURUSD
سودا
#97287662
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۱۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02263
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.60 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۰:۴۶
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02401
1.0216
ګټه
48.20 USD
EURUSD
سودا
#97289376
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02401
ګټنه
0.00 USD
ټوله
48.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
48.20 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۸:۰۲
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02331
1.0216
ګټه
34.20 USD
EURUSD
سودا
#97288620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02331
ګټنه
0.00 USD
ټوله
34.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
34.20 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۱۸:۲۷
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02323
1.0216
ګټه
32.60 USD
EURUSD
سودا
#97287769
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۱۸:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02323
ګټنه
0.00 USD
ټوله
32.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
32.60 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۹:۱۳
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.0237
1.0216
ګټه
42.00 USD
EURUSD
سودا
#97289807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0237
ګټنه
0.00 USD
ټوله
42.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
42.00 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۰۱
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02264
1.0216
ګټه
20.80 USD
EURUSD
سودا
#97288731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02264
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.80 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۲۱:۱۵
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02371
1.0216
ګټه
42.20 USD
EURUSD
سودا
#97287919
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۲۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02371
ګټنه
0.00 USD
ټوله
42.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
42.20 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۰:۱۱
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02312
1.0216
ګټه
30.40 USD
EURUSD
سودا
#97293492
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۰:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02312
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
30.40 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۱۱:۴۴
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02197
1.0216
ګټه
7.40 USD
EURUSD
سودا
#97287451
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02197
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.40 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۶:۱۴
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02313
1.0216
ګټه
30.60 USD
EURUSD
سودا
#97288859
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02313
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
30.60 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۲۹
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02334
1.0216
ګټه
34.80 USD
EURUSD
سودا
#97288512
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02334
ګټنه
0.00 USD
ټوله
34.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
34.80 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۱۳:۵۸
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02253
1.0216
ګټه
18.60 USD
EURUSD
سودا
#97287557
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۱۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02253
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
18.60 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۲:۵۶
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02349
1.0216
ګټه
37.80 USD
EURUSD
سودا
#97289066
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02349
ګټنه
0.00 USD
ټوله
37.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
37.80 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۶:۵۴
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02323
1.0216
ګټه
32.60 USD
EURUSD
سودا
#97288591
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۶:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02323
ګټنه
0.00 USD
ټوله
32.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
32.60 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۱۷:۵۲
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02299
1.0216
ګټه
27.80 USD
EURUSD
سودا
#97287739
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۱۷:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02299
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
27.80 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۲:۵۹
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02371
1.0216
ګټه
42.20 USD
EURUSD
سودا
#97289442
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02371
ګټنه
0.00 USD
ټوله
42.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
42.20 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۰:۰۴
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02336
1.0216
ګټه
35.20 USD
EURUSD
سودا
#97288671
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02336
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
35.20 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۱۹:۴۲
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02345
1.0216
ګټه
37.00 USD
EURUSD
سودا
#97287829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۱۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02345
ګټنه
0.00 USD
ټوله
37.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
37.00 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۱۴:۰۹
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02394
1.0216
ګټه
46.80 USD
EURUSD
سودا
#97289945
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۱۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02394
ګټنه
0.00 USD
ټوله
46.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
46.80 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۴۲
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.0231
1.0216
ګټه
30.00 USD
EURUSD
سودا
#97288756
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0231
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
30.00 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۲۲:۴۱
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.02416
1.0216
ګټه
51.20 USD
EURUSD
سودا
#97287984
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۲۲:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.02416
ګټنه
0.00 USD
ټوله
51.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
51.20 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۳:۱۹
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
خرڅول
0.2
1.0233
1.0216
ګټه
34.00 USD
EURUSD
سودا
#97294618
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۳:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0233
ګټنه
0.00 USD
ټوله
34.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.0216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
34.00 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۵۴:۲۲
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۵۹
خرڅول
0.2
106.405
106.55
ګټه
-21.12 USD
CADJPY
سودا
#95186492
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۵۴:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.405
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-21.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.55
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-21.12 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۴۴:۲۷
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۵۵
خرڅول
0.2
106.362
106.545
ګټه
-26.66 USD
CADJPY
سودا
#95181999
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۴۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.362
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-26.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.545
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-26.66 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۱۱
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۵۱
خرڅول
0.2
106.349
106.547
ګټه
-28.85 USD
CADJPY
سودا
#95180877
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.349
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-28.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.547
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-28.85 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۰۶:۲۳
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۴۷
خرڅول
0.2
106.337
106.547
ګټه
-30.60 USD
CADJPY
سودا
#95192034
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۰۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.337
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-30.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.547
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-30.60 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۰۰:۳۲
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۴۴
خرڅول
0.2
106.244
106.538
ګټه
-42.83 USD
CADJPY
سودا
#95882580
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-42.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.538
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-42.83 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۴۳:۰۶
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۴۰
خرڅول
0.2
106.377
106.545
ګټه
-24.47 USD
CADJPY
سودا
#95591420
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۴۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.377
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-24.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.545
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-24.47 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۳:۱۱:۴۳
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۳۴
خرڅول
0.2
106.178
106.544
ګټه
-53.33 USD
CADJPY
سودا
#95492176
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۳:۱۱:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.178
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-53.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.544
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-53.33 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۲:۲۰:۳۸
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۳۰
خرڅول
0.2
106.069
106.533
ګټه
-67.61 USD
CADJPY
سودا
#95469056
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۲:۲۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.069
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-67.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.533
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-67.61 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۳۶:۱۶
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۲۵
خرڅول
0.2
106.456
106.531
ګټه
-10.93 USD
CADJPY
سودا
#95953025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۳۶:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.456
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.531
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.93 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۱۸:۰۲
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۲۰
خرڅول
0.2
106.059
106.543
ګټه
-70.51 USD
CADJPY
سودا
#95413418
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۱۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.059
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-70.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.543
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-70.51 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۲۳:۲۳
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۱۶
خرڅول
0.2
106.084
106.543
ګټه
-66.87 USD
CADJPY
سودا
#95415909
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۲۳:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.084
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-66.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.543
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-66.87 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۲۹:۵۸
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۱۴
خرڅول
0.2
106.116
106.542
ګټه
-62.06 USD
CADJPY
سودا
#95418875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۲۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.116
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-62.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.542
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-62.06 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۲:۲۱:۱۲
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۱۰
خرڅول
0.2
106.057
106.543
ګټه
-70.81 USD
CADJPY
سودا
#95469299
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۲:۲۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-70.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.543
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-70.81 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۱۲:۵۰
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۰۳
خرڅول
0.2
106.057
106.541
ګټه
-70.51 USD
CADJPY
سودا
#95410987
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۱۲:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-70.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.541
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-70.51 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۲:۲۲:۲۵
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۰۰
خرڅول
0.2
106.058
106.541
ګټه
-70.36 USD
CADJPY
سودا
#95469834
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۲:۲۲:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.058
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-70.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.541
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-70.36 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۲:۵۵:۰۹
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۴۹:۵۵
خرڅول
0.2
106.097
106.534
ګټه
-63.67 USD
CADJPY
سودا
#95484740
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۲:۵۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.097
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-63.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۴۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.534
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-63.67 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۱۵:۰۱
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۴۹:۴۸
خرڅول
0.2
106.055
106.528
ګټه
-68.92 USD
CADJPY
سودا
#95412000
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.055
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-68.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۴۹:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.528
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-68.92 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۱۳:۳۵
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۴۸:۰۲
خرڅول
0.2
106.047
106.551
ګټه
-73.41 USD
CADJPY
سودا
#95411336
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۱۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
106.047
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-73.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۴۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
106.551
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-73.41 USD
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۹:۵۹
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۱۲:۰۰
خرڅول
0.2
0.84971
0.8464
ګټه
79.47 USD
EURGBP
سودا
#94555952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84971
ګټنه
0.00 USD
ټوله
79.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.8464
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
79.47 USD
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۴۱:۲۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۱۲:۰۰
خرڅول
0.2
0.84974
0.8464
ګټه
80.19 USD
EURGBP
سودا
#94556588
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۴۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84974
ګټنه
0.00 USD
ټوله
80.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.8464
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
80.19 USD
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۴۴:۰۰
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۱۲:۰۰
خرڅول
0.2
0.84958
0.8464
ګټه
76.34 USD
EURGBP
سودا
#94557803
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۴۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84958
ګټنه
0.00 USD
ټوله
76.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.8464
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
76.34 USD
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۰۵:۱۶
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۱۲:۰۰
خرڅول
0.2
0.84955
0.8464
ګټه
75.62 USD
EURGBP
سودا
#94567953
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۰۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84955
ګټنه
0.00 USD
ټوله
75.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.8464
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
75.62 USD
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۴۰:۲۴
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۱۲:۰۰
خرڅول
0.2
0.84962
0.8464
ګټه
77.31 USD
EURGBP
سودا
#94556144
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۴۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84962
ګټنه
0.00 USD
ټوله
77.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.8464
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
77.31 USD
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۴۳:۴۹
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۱۲:۰۰
خرڅول
0.5
0.84973
0.8464
ګټه
199.86 USD
EURGBP
سودا
#94557713
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۴۳:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84973
ګټنه
0.00 USD
ټوله
199.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
0.8464
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
199.86 USD
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۵۸:۳۷
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۱۲:۰۰
خرڅول
0.2
0.84964
0.8464
ګټه
77.78 USD
EURGBP
سودا
#94564727
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۵۸:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84964
ګټنه
0.00 USD
ټوله
77.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
0.8464
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
77.78 USD