د ډیمو حالت
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۱
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
خرڅول
0.01
1.27665
1.2757
ګټه
0.64 USD
USDCAD
سودا
#47717994
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2757
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.64 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
خرڅول
0.01
1.27665
1.2757
ګټه
0.64 USD
USDCAD
سودا
#47717996
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2757
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.64 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۲۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
خرڅول
0.01
1.27667
1.2757
ګټه
0.66 USD
USDCAD
سودا
#47717990
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27667
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2757
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.66 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۲
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
خرڅول
0.01
1.27665
1.2757
ګټه
0.64 USD
USDCAD
سودا
#47717995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2757
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.64 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
خرڅول
0.01
1.27665
1.2757
ګټه
0.64 USD
USDCAD
سودا
#47717997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2757
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.64 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۶
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
خریداری کول
0.01
1.22127
1.2218
ګټه
0.43 USD
GBPUSD
سودا
#47680515
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22127
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2218
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.43 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۸
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
خریداری کول
0.01
1.22132
1.2218
ګټه
0.38 USD
GBPUSD
سودا
#47680517
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22132
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2218
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.38 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۲۰
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
خریداری کول
0.01
1.22132
1.2218
ګټه
0.38 USD
GBPUSD
سودا
#47680519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22132
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2218
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.38 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۷
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
خریداری کول
0.01
1.22127
1.2218
ګټه
0.43 USD
GBPUSD
سودا
#47680516
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22127
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2218
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.43 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۹
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
خریداری کول
0.01
1.22132
1.2218
ګټه
0.38 USD
GBPUSD
سودا
#47680518
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22132
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2218
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.38 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۰۰:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
خرڅول
0.01
1.20805
1.2074
ګټه
0.55 USD
GBPUSD
سودا
#47637923
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20805
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2074
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.55 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۵۷
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
خرڅول
0.01
1.20808
1.2074
ګټه
0.58 USD
GBPUSD
سودا
#47637918
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20808
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2074
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.58 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۰۰:۰۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
خرڅول
0.01
1.20811
1.2074
ګټه
0.61 USD
GBPUSD
سودا
#47637921
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20811
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2074
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.61 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۵۵
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
خرڅول
0.01
1.20808
1.2074
ګټه
0.58 USD
GBPUSD
سودا
#47637917
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20808
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2074
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.58 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۵۸
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
خرڅول
0.01
1.20808
1.2074
ګټه
0.58 USD
GBPUSD
سودا
#47637920
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20808
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2074
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.58 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۱۶
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۳
خرڅول
0.01
1.21636
1.217
ګټه
-0.74 USD
GBPUSD
سودا
#47439483
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.217
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.74 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۱۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۲
خرڅول
0.01
1.21636
1.217
ګټه
-0.74 USD
GBPUSD
سودا
#47439484
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.217
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.74 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۱۸
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۱
خرڅول
0.01
1.21636
1.21699
ګټه
-0.73 USD
GBPUSD
سودا
#47439485
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21699
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.73 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۲۱
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۰
خرڅول
0.01
1.21635
1.21703
ګټه
-0.78 USD
GBPUSD
سودا
#47439487
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21635
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21703
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.78 USD
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۲۰
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۰
خرڅول
0.01
1.21635
1.21699
ګټه
-0.74 USD
GBPUSD
سودا
#47439486
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۱۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21635
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21699
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.74 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۰
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۲۱
خریداری کول
0.01
1.22578
1.22357
ګټه
-2.31 USD
GBPUSD
سودا
#47393960
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22578
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22357
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.31 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۳
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۲۰
خریداری کول
0.01
1.22578
1.22356
ګټه
-2.32 USD
GBPUSD
سودا
#47393963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22578
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22356
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.32 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۲
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۹
خریداری کول
0.01
1.22578
1.22355
ګټه
-2.33 USD
GBPUSD
سودا
#47393962
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22578
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22355
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.33 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۵:۴۰
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۹
خریداری کول
0.01
1.2207
1.22355
ګټه
2.75 USD
GBPUSD
سودا
#47406024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2207
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22355
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.75 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۴۸
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۸
خریداری کول
0.01
1.22574
1.22355
ګټه
-2.29 USD
GBPUSD
سودا
#47393958
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22574
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22355
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.29 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۱
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۸
خریداری کول
0.01
1.22578
1.22355
ګټه
-2.33 USD
GBPUSD
سودا
#47393961
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22578
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22355
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.33 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۲۲
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۴۵
خریداری کول
0.01
1.28515
1.285
ګټه
-0.22 USD
USDCAD
سودا
#47393951
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28515
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.285
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.22 USD
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۳۵
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۴۳
خریداری کول
0.01
1.28516
1.285
ګټه
-0.22 USD
USDCAD
سودا
#47393955
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28516
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۵۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.285
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.22 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۳۹
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۳۱
خرڅول
0.01
1.28223
1.28143
ګټه
0.52 USD
USDCAD
سودا
#47251235
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28223
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28143
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.52 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۵
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۹
خرڅول
0.01
1.28227
1.28144
ګټه
0.55 USD
USDCAD
سودا
#47251238
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28227
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28144
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.55 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۶
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۸
خرڅول
0.01
1.28222
1.28145
ګټه
0.50 USD
USDCAD
سودا
#47251239
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28222
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28145
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.50 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۹
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۸
خرڅول
0.01
1.28219
1.28145
ګټه
0.48 USD
USDCAD
سودا
#47251242
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28219
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28145
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.48 USD
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۷
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۸
خرڅول
0.01
1.28222
1.28145
ګټه
0.50 USD
USDCAD
سودا
#47251240
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28222
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28145
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.50 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۳۳
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۲۳
خرڅول
0.01
1.28315
1.28249
ګټه
0.41 USD
USDCAD
سودا
#46873679
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28315
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28249
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.41 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۴۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۲۱
خرڅول
0.01
1.28318
1.28249
ګټه
0.44 USD
USDCAD
سودا
#46873720
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28318
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28249
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.44 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۸
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۲۰
خرڅول
0.01
1.28318
1.28246
ګټه
0.46 USD
USDCAD
سودا
#46873786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28318
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28246
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.46 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۳
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۱۹
خرڅول
0.01
1.28319
1.28246
ګټه
0.47 USD
USDCAD
سودا
#46873768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28319
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28246
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.47 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۴۰
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۱۸
خرڅول
0.01
1.28316
1.28246
ګټه
0.45 USD
USDCAD
سودا
#46873709
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28316
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۰۴:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28246
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.45 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۵۹:۳۵
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۴
خریداری کول
0.01
1.28869
1.28897
ګټه
0.12 USD
USDCAD
سودا
#45785359
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۵۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28869
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28897
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۵۸:۴۹
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۴
خریداری کول
0.01
1.2885
1.28895
ګټه
0.25 USD
USDCAD
سودا
#45785179
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۵۸:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2885
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28895
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.25 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۰۳
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۳
خریداری کول
0.01
1.28884
1.28896
ګټه
-0.01 USD
USDCAD
سودا
#45785466
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28884
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28896
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۳
خریداری کول
0.01
1.2888
1.28896
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#45785453
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2888
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28896
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.02 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۰۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۳
خریداری کول
0.01
1.28879
1.28896
ګټه
0.03 USD
USDCAD
سودا
#45785473
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28879
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28896
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.03 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۱۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۵۲
خرڅول
0.01
1.28696
1.28651
ګټه
0.25 USD
USDCAD
سودا
#45562549
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28696
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28651
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.25 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۱۹
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۵۰
خرڅول
0.01
1.28709
1.28652
ګټه
0.34 USD
USDCAD
سودا
#45562552
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28709
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28652
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.34 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۳۲
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۴۸
خرڅول
0.01
1.287
1.28652
ګټه
0.27 USD
USDCAD
سودا
#45562558
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.287
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28652
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.27 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۹
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۴۷
خرڅول
0.01
1.28704
1.28649
ګټه
0.33 USD
USDCAD
سودا
#45562567
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۴:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28704
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28649
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.33 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۰۰:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۴۶
خرڅول
0.01
1.28704
1.28652
ګټه
0.30 USD
USDCAD
سودا
#45562569
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28704
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۵۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28652
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.30 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۰۷:۵۹:۳۲
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۹:۴۸
خرڅول
0.01
1.30125
1.30074
ګټه
0.29 USD
USDCAD
سودا
#45324687
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۰۷:۵۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30125
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۹:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30074
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.29 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۰۷:۵۹:۲۶
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۹:۴۵
خرڅول
0.01
1.30123
1.30074
ګټه
0.28 USD
USDCAD
سودا
#45324683
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۰۷:۵۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30074
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.28 USD