ကူးယူခြင်း
141.93 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၂ ၁၇:၄၂:၃၁
3.28%
21.35%
0.00
0.00
အမြတ်
52.58 USD
ASB_30
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၂ ၁၇:၄၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
52.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
141.93 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
603.13 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၀:၅၀
35.16%
46.54%
0.00
0.00
အမြတ်
218.79 USD
Takkan_MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
218.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
603.13 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00