ကူးယူခြင်း
133.98 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၂ ၁၇:၄၂:၃၁
3.28%
18.11%
0.00
0.00
အမြတ်
44.63 USD
ASB_30
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၂ ၁၇:၄၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
44.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
133.98 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
576.36 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၀:၅၀
35.16%
44.64%
0.00
0.00
အမြတ်
192.02 USD
Takkan_MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
192.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
576.36 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00