ရောင်းချမှု
0.26
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၁၇:၀၆
94.197
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
0.21 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၁၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
94.197
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.24
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၁၄:၀၁
94.143
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
0.10 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
94.143
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.23
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၀၃:၂၄
94.092
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၀၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
94.092
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.21
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၀:၀၀
94.040
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.07 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
94.040
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.2
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၂၇:၁၂
93.914
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.26 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၂၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
93.914
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.18
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၀၆:၂၀
93.861
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.30 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
93.861
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.17
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၀၄:၅၃
93.810
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.35 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၀၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
93.810
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.15
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၀၀:၁၄
93.760
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.36 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
93.760
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.14
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၆:၁၀:၄၈
93.714
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.39 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၆:၁၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
93.714
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.12
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၀၁
93.665
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.38 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
93.665
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.11
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၃၀:၀၁
93.479
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.50 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
93.479
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.09
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၀၅:၀၃
93.427
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.44 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
93.427
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.08
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၈:၅၀
92.883
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.72 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
92.883
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၃၀
92.831
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.56 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
92.831
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၄:၂၆
92.784
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.48 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
92.784
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.03
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၃:၀၂
92.733
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.30 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
92.733
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၀:၁၄
92.684
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.21 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
92.684
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၀:၀၁
92.627
94.087
0.000
0.000
အမြတ်
-0.11 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
92.627
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
94.087
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000