ရောင်းချမှု
0.02
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၄၅:၀၀
161.247
161.279
0.000
160.967
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
161.247
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
161.279
အမြတ်ရယူခြင်း
160.967
ရောင်းချမှု
0.02
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၄၅:၀၀
1.11705
1.11632
0.00000
1.11464
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11705
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11632
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11464
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၁၀:၀၀
160.894
161.279
0.000
160.967
အမြတ်
-0.03 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
160.894
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
161.279
အမြတ်ရယူခြင်း
160.967
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၁၀:၀၀
1.11398
1.11632
0.00000
1.11464
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11398
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11632
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11464
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၀၅:၀၀
1.11206
1.11632
0.00000
1.11464
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11206
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11632
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11464
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၀၅:၀၀
160.640
161.279
0.000
160.967
အမြတ်
-0.04 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
160.640
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
161.279
အမြတ်ရယူခြင်း
160.967
ကူးယူခြင်း
37.86 USD
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၃၀:၁၃
4.01%
6.64%
0.00
0.00
အမြတ်
0.94 USD
DealX_Int
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
37.86 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
0.00 USD
၂၂.၀၃.၂၀၂၂ ၁၁:၄၂:၂၀
210.29%
390.60%
0.00
0.00
အမြတ်
56.45 USD
GOLDinDigger
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၂ ၁၁:၄၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
56.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.00 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00