ရောင်းချမှု
0.5
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၁၀:၁၉
0.78603
0.78389
0.00000
0.00000
အမြတ်
74.55 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78603
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
74.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78389
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.5
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၀၉:၂၅
0.78553
0.78389
0.00000
0.00000
အမြတ်
56.32 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78553
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
56.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78389
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.5
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၀၈:၅၄
0.78513
0.78389
0.00000
0.00000
အမြတ်
41.73 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၀၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78513
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
41.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78389
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.5
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၀၈:၃၅
0.78488
0.78389
0.00000
0.00000
အမြတ်
32.61 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78488
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
32.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78389
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.5
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၀၃:၃၃
0.78433
0.78389
0.00000
0.00000
အမြတ်
12.55 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၀၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78433
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
12.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78389
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.5
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၀၃:၀၄
0.78383
0.78389
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.68 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၀၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78383
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78389
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.5
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၂၂:၄၀:၁၄
0.78345
0.78389
0.00000
0.00000
အမြတ်
-19.54 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၂၂:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78345
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78389
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.5
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၂၂:၁၆:၅၈
0.78261
0.78389
0.00000
0.00000
အမြတ်
-50.18 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၂၂:၁၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78261
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-50.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78389
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.5
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၄၄:၂၆
0.78174
0.78389
0.00000
0.00000
အမြတ်
-81.91 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၄၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78174
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-81.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78389
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.5
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၄၄:၁၂
0.78104
0.78389
0.00000
0.00000
အမြတ်
-107.44 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၄၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78104
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-107.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78389
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.75
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၇:၄၆
0.88332
0.88983
0.00000
0.00000
အမြတ်
-361.39 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88332
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-361.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88983
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.5
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၅၀:၁၂
0.77163
0.78389
0.00000
0.00000
အမြတ်
-450.62 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၅၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77163
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-450.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78389
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000