ဝယ်ယူမှု
0.5
၁၃.၀၇.၂၀၂၂ ၀၆:၁၄:၅၄
1.00368
1.01622
0.00000
0.00000
အမြတ်
617.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၂ ၀၆:၁၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.00368
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
617.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.01622
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.07
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၄:၀၁
1752.98
1765.77
0.00
0.00
အမြတ်
87.99 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၇:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1752.98
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
87.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1765.77
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.14
၁၃.၀၆.၂၀၂၂ ၁၇:၀၄:၀၀
1827.63
1765.77
0.00
0.00
အမြတ်
-869.12 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၂ ၁၇:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1827.63
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-869.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1765.77
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.14
၀၃.၀၅.၂၀၂၂ ၁၉:၁၆:၃၁
1870.21
1765.77
0.00
0.00
အမြတ်
-1 465.24 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၂ ၁၉:၁၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1870.21
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1 465.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1765.77
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.14
၂၇.၀၄.၂၀၂၂ ၁၁:၁၂:၃၅
1886.93
1765.77
0.00
0.00
အမြတ်
-1 699.32 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၂ ၁၁:၁၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1886.93
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1 699.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1765.77
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.07
၂၇.၀၄.၂၀၂၂ ၀၅:၅၄:၃၈
1900.25
1765.77
0.00
0.00
အမြတ်
-942.90 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၂ ၀၅:၅၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1900.25
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-942.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1765.77
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00