၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၇:၀၂
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.89923
0.89924
အမြတ်
0.00 USD
AUDCADf
စာချုပ်
#1533788700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89924
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၅၉:၂၀
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
140.931
141.286
အမြတ်
0.05 USD
CHFJPYf
စာချုပ်
#1533787048
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၅၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
140.931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
141.286
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၃၇:၄၂
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
140.918
141.285
အမြတ်
0.05 USD
CHFJPYf
စာချုပ်
#1533785312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၃၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
140.918
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
141.285
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၁၃:၂၉
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11112
1.11143
အမြတ်
0.00 USD
AUDNZDf
စာချုပ်
#1533788288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၁၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11143
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၅:၂၇
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11103
1.11143
အမြတ်
0.01 USD
AUDNZDf
စာချုပ်
#1533784702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11143
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၅၆:၅၄
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11078
1.11143
အမြတ်
0.01 USD
AUDNZDf
စာချုပ်
#1533783963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၅၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.11143
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၈:၂၉
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
104.796
104.762
အမြတ်
-0.01 USD
CADJPYf
စာချုပ်
#1533782625
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.796
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
104.762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၅၃:၂၄
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21182
1.21209
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1533783901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၅၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၅:၄၇
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21166
1.21209
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1533783687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၃:၅၈
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
104.789
104.762
အမြတ်
0.00 USD
CADJPYf
စာချုပ်
#1533781538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
104.762
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၃:၃၂
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
104.768
104.766
အမြတ်
0.00 USD
CADJPYf
စာချုပ်
#1533781517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
104.768
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
104.766
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၄
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.62956
0.62946
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSDf
စာချုပ်
#1533781014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.62956
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.62946
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၄
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
84.885
84.764
အမြတ်
-0.02 USD
NZDJPYf
စာချုပ်
#1533781011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
84.885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
84.764
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၃
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
140.897
141.283
အမြတ်
0.06 USD
CHFJPYf
စာချုပ်
#1533781004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
140.897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
141.283
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၃
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.81061
0.80901
အမြတ်
-0.02 USD
NZDCADf
စာချုပ်
#1533781009
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.81061
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.80901
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၃
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21153
1.21214
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1533781007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21153
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21214
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၁
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.89906
0.89921
အမြတ်
0.00 USD
AUDCADf
စာချုပ်
#1533780982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89921
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၂
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.69836
0.69965
အမြတ်
0.03 USD
AUDUSDf
စာချုပ်
#1533780997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.69965
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၂
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
94.155
94.214
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPYf
စာချုပ်
#1533780993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
94.155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
94.214
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၃၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.62751
1.62794
အမြတ်
0.01 USD
EURNZDf
စာချုပ်
#1533733944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.62751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.62794
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၁၁
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.627
1.6279
အမြတ်
0.01 USD
EURNZDf
စာချုပ်
#1533733862
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.6279
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၁၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.93249
1.933
အမြတ်
0.01 USD
GBPNZDf
စာချုပ်
#1533733849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.93249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.933
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၅၁
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
83.921
83.843
အမြတ်
-0.01 USD
NZDJPYf
စာချုပ်
#1533733660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
83.921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
83.843
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၂၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.93088
1.93292
အမြတ်
0.03 USD
GBPNZDf
စာချုပ်
#1533733487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.93088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.93292
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၄၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
136.407
136.517
အမြတ်
0.02 USD
EURJPYf
စာချုပ်
#1533733600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
136.517
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၂၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
136.398
136.511
အမြတ်
0.02 USD
EURJPYf
စာချုပ်
#1533733469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.398
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
136.511
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၈
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.29131
1.29344
အမြတ်
0.03 USD
USDCADf
စာချုပ်
#1533733036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.29344
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၇
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
161.987
162.07
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPYf
စာချုပ်
#1533733020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
161.987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
162.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၆
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
139.469
139.631
အမြတ်
0.02 USD
CHFJPYf
စာချုပ်
#1533732960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.469
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
139.631
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၅
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
103.596
103.699
အမြတ်
0.02 USD
CADJPYf
စာချုပ်
#1533732925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
103.699
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၆
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.4733
1.47328
အမြတ်
0.00 USD
EURAUDf
စာချုပ်
#1533732987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.47328
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၆:၅၁
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.74741
1.74907
အမြတ်
0.02 USD
GBPAUDf
စာချုပ်
#1533732784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.74741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.74907
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၆:၄၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.47255
1.47299
အမြတ်
0.01 USD
EURAUDf
စာချုပ်
#1533732777
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.47255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.47299
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၆:၃၈
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
133.234
134.111
အမြတ်
0.13 USD
USDJPYf
စာချုပ်
#1533732776
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.234
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
134.111
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၆:၃၈
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
83.892
83.881
အမြတ်
0.00 USD
NZDJPYf
စာချုပ်
#1533732775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
83.892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
83.881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၆:၃၇
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
136.357
136.527
အမြတ်
0.03 USD
EURJPYf
စာချုပ်
#1533732774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
136.527
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၃:၄၇
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.74711
1.74887
အမြတ်
0.02 USD
GBPAUDf
စာချုပ်
#1533732711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.74711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.74887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၆:၀၉
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.47237
1.47302
အမြတ်
0.01 USD
EURAUDf
စာချုပ်
#1533732769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.47237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.47302
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၄:၃၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.74726
1.74895
အမြတ်
0.02 USD
GBPAUDf
စာချုပ်
#1533732723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.74726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.74895
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၃:၀၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.56503
1.56303
အမြတ်
-0.03 USD
GBPCADf
စာချုပ်
#1533732705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.56503
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.56303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၁:၂၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
133.213
134.127
အမြတ်
0.14 USD
USDJPYf
စာချုပ်
#1533732687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.213
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
134.127
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၈:၅၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.56483
1.56282
အမြတ်
-0.03 USD
GBPCADf
စာချုပ်
#1533732629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.56483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.56282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၅
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.28869
1.29324
အမြတ်
0.07 USD
USDCADf
စာချုပ်
#1533732480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.29324
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၂:၀၁
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
133.198
134.123
အမြတ်
0.14 USD
USDJPYf
စာချုပ်
#1533732508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
134.123
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.31867
1.31643
အမြတ်
-0.03 USD
EURCADf
စာချုပ်
#1533732477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31867
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.31643
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၄
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.81157
0.80884
အမြတ်
-0.04 USD
NZDCADf
စာချုပ်
#1533732479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.81157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.80884
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
139.421
139.645
အမြတ်
0.03 USD
CHFJPYf
စာချုပ်
#1533732474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
139.421
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
139.645
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.843
0.84206
အမြတ်
-0.02 USD
EURGBPf
စာချုပ်
#1533732478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.84206
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၃၀:၀၂
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.62163
1.62061
အမြတ်
-0.01 USD
EURNZDf
စာချုပ်
#1533701446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.62163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.62061
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၂၈:၃၈
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.62139
1.62069
အမြတ်
-0.01 USD
EURNZDf
စာချုပ်
#1533701331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၂၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.62139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.62069
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD