၁၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၃၆:၄၁
၁၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၄၉:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
20010.51
19721.57
အမြတ်
-2.89 USD
BTCUSD_m
စာချုပ်
#98940757
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၃၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
20010.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၄၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
19721.57
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.89 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၂၈:၃၅
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1664.22
1658.19
အမြတ်
-30.15 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98927150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၂၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1664.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1658.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-30.15 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၂:၄၁:၅၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1662.97
1663.43
အမြတ်
4.60 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98921514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၂:၄၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1662.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1663.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.60 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၃၆:၄၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1665.97
1663.43
အမြတ်
-25.40 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98925020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၃၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1665.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-25.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1663.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-25.40 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၂:၄၁:၄၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1662.87
1663.43
အမြတ်
5.60 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98921509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၂:၄၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1662.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1663.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.60 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၃၆:၄၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1665.9
1663.43
အမြတ်
-24.70 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98925017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၃၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1665.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1663.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-24.70 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၄၂:၁၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1667.48
1663.43
အမြတ်
-40.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98925189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၄၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1667.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-40.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1663.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-40.50 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၆:၁၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
31000.5
30794.5
အမြတ်
-206.00 USD
US30_m
စာချုပ်
#98900350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
31000.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-206.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
30794.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-206.00 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၆:၄၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1661.2
1659.93
အမြတ်
-12.70 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98900374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1661.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1659.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.70 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၇:၄၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1662.39
1659.93
အမြတ်
-24.60 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98900414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1662.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1659.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-24.60 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၅:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1664.17
1659.93
အမြတ်
-42.40 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98900652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1664.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-42.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1659.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-42.40 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၆:၃၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1661.46
1659.93
အမြတ်
-15.30 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98900373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1661.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1659.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.30 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၇:၃၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1662.2
1659.93
အမြတ်
-22.70 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98900408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1662.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1659.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-22.70 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၈:၂၇
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1662.97
1659.93
အမြတ်
-30.40 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98900446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1662.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1659.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-30.40 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၅:၀၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1664.18
1659.93
အမြတ်
-42.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98900656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1664.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-42.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1659.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-42.50 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၆:၃၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1661.22
1659.93
အမြတ်
-12.90 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98900367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1661.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1659.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.90 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၀:၀၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1676.49
1660.47
အမြတ်
-400.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98894143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1676.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-400.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-400.50 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၀:၄၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1706.79
1660.47
အမြတ်
-1 158.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98799725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1706.79
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 158.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 158.00 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၁:၃၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1688.17
1660.47
အမြတ်
-692.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98871512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1688.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-692.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-692.50 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၀:၅၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1675.15
1660.47
အမြတ်
-367.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98894359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1675.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-367.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-367.00 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၉:၄၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1704.13
1660.47
အမြတ်
-1 091.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98801541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1704.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 091.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 091.50 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၃၂:၄၆
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1686.16
1660.47
အမြတ်
-642.25 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98873513
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၃၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1686.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-642.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-642.25 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၈:၁၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1666.23
1660.47
အမြတ်
-144.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98895882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1666.23
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-144.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-144.00 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၀:၂၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1698.92
1660.47
အမြတ်
-961.25 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98803632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1698.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-961.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-961.25 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၉:၅၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1681.61
1660.47
အမြတ်
-528.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98889089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1681.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-528.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-528.50 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၀:၃၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1698.68
1660.47
အမြတ်
-955.25 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98803652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1698.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-955.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-955.25 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၀:၄၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1706.69
1660.47
အမြတ်
-1 155.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98799721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1706.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 155.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 155.50 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၉:၀၇
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1697.19
1660.47
အမြတ်
-918.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98859677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1697.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-918.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-918.00 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၀:၁၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1676.65
1660.47
အမြတ်
-404.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98894158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1676.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-404.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-404.50 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၀:၄၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1707.09
1660.47
အမြတ်
-1 165.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98799740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1707.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 165.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 165.50 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၁:၃၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1688.34
1660.47
အမြတ်
-696.75 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98871513
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၃၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1688.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-696.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-696.75 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၈:၁၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1665.44
1660.47
အမြတ်
-124.25 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98895859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1665.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-124.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-124.25 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၉:၄၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1704
1660.47
အမြတ်
-1 088.25 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98801543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 088.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 088.25 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၉:၅၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1681.73
1660.47
အမြတ်
-531.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98889085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1681.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-531.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-531.50 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၆:၅၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1710.02
1660.47
အမြတ်
-1 238.75 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98796970
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1710.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 238.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 238.75 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၅၀:၀၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.15011
1.14633
အမြတ်
-94.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#98820209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၅၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-94.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.14633
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-94.50 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၈:၂၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1666.44
1660.47
အမြတ်
-149.25 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98895896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1666.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-149.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-149.25 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၀:၂၇
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1698.86
1660.47
အမြတ်
-959.75 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98803640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1698.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-959.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-959.75 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၀:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1681.18
1660.47
အမြတ်
-517.75 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98889113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1681.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-517.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-517.75 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၇:၀၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1709.51
1660.47
အမြတ်
-1 226.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98796997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1709.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 226.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 226.00 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၉:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1697.19
1660.47
အမြတ်
-918.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98859676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1697.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-918.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-918.00 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၀၅:၁၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
20241.42
19659.37
အမြတ်
-145.51 USD
BTCUSD_m
စာချုပ်
#98819217
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၀၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
20241.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-145.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
19659.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-145.51 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၇:၂၀:၅၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
1722.14
1660.47
အမြတ်
-1 541.75 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98778524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၇:၂၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1722.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 541.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 541.75 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၇:၂၁:၀၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
1722.05
1660.47
အမြတ်
-1 539.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98778532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၇:၂၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1722.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 539.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 539.50 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၅၀:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.15011
1.14633
အမြတ်
-94.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#98820207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-94.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.14633
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-94.50 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၃၂:၅၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ရောင်းချမှု
0.25
143.582
143.6
အမြတ်
-3.13 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#98873525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၃၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
143.582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
143.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.13 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၇:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
1709.92
1660.47
အမြတ်
-1 236.25 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#98796985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1709.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 236.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1660.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 236.25 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၄၃:၅၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
20054.49
19659.37
အမြတ်
-98.78 USD
BTCUSD_m
စာချုပ်
#98858795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၄၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
20054.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-98.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
19659.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-98.78 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၄၉:၁၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
19868.01
19659.37
အမြတ်
-52.16 USD
BTCUSD_m
စာချုပ်
#98893873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၄၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
19868.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-52.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
19659.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-52.16 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၀၅:၂၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
20241.84
19659.37
အမြတ်
-145.62 USD
BTCUSD_m
စာချုပ်
#98819219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၀၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
20241.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-145.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၁၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
19659.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-145.62 USD