၂၃.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၄၀:၂၁
၂၃.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1864.69
1858.82
အမြတ်
-29.35 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90770693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၄၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1864.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-29.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1858.82
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-29.35 USD
၂၃.၀၅.၂၀၂၂ ၀၇:၁၄:၂၁
၂၃.၀၅.၂၀၂၂ ၀၉:၁၅:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.08
1855.15
1854.24
အမြတ်
-7.28 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90756720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၂၂ ၀၇:၁၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1855.15
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၂၂ ၀၉:၁၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1854.24
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.28 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၃၄:၂၈
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၆:၃၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.18
1834.1
1836.05
အမြတ်
35.10 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90683739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၃၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1834.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၆:၃၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1836.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
35.10 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၂၅:၃၁
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၆:၃၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1831.52
1836.16
အမြတ်
46.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90683090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1831.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၆:၃၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1836.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
46.40 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၄၀:၅၂
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၆:၃၃:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.38
1840.13
1835.95
အမြတ်
-158.84 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90684731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၄၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1840.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-158.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၆:၃၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
1835.95
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-158.84 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၀၃:၄၇:၁၅
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၀၂:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1815.98
1830.09
အမြတ်
14.11 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90654675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၀၃:၄၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1815.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၀၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1830.09
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.11 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၁:၄၆:၃၀
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၀၂:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1822.49
1830.1
အမြတ်
38.05 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90671494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၁:၄၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1822.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1830.1
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
38.05 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၄၂:၁၄
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၀၂:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1826.24
1830
အမြတ်
37.60 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90676132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1826.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၀၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1830
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
37.60 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၄:၂၄:၂၇
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၀၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.18
1830.86
1830.21
အမြတ်
-11.70 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90680793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၄:၂၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1830.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၀၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1830.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.70 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၂ ၀၅:၀၅:၄၁
၁၈.၀၅.၂၀၂၂ ၀၅:၀၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1812.03
1811.03
အမြတ်
-10.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90610874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၂ ၀၅:၀၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1812.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၂ ၀၅:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1811.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.00 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၀၄:၀၅
၁၇.၀၅.၂၀၂၂ ၁၆:၃၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.68
1832.88
1824.64
အမြတ်
-560.32 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90587122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၂ ၁၅:၀၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1832.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-560.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၂ ၁၆:၃၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.68
ပြင်ပ
1824.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-560.32 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၃၂:၀၀
၁၇.၀၅.၂၀၂၂ ၁၆:၃၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.68
1826.09
1824.85
အမြတ်
-84.32 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90573882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1826.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-84.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၂ ၁၆:၃၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.68
ပြင်ပ
1824.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-84.32 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၈:၃၅:၅၅
၁၇.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၃၁:၅၅
ရောင်းချမှု
0.68
1811.22
1826.09
အမြတ်
-1 013.02 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90552902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၈:၃၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1811.22
လဲလှယ်ခြင်း
-1.86 USD
စုစုပေါင်း
-1 011.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.68
ပြင်ပ
1826.09
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 013.02 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၉:၄၁
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၈:၃၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.68
1806.89
1811.3
အမြတ်
299.88 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90535749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1806.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
299.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၈:၃၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.68
ပြင်ပ
1811.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
299.88 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၉:၅၁:၃၆
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၉:၀၈
ရောင်းချမှု
0.38
1805.47
1804.73
အမြတ်
28.12 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90524981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၉:၅၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1805.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
1804.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
28.12 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၉:၅၂:၀၃
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၉:၀၅
ရောင်းချမှု
0.38
1805.75
1804.11
အမြတ်
62.32 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90525004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၉:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1805.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
1804.11
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
62.32 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၆:၅၅:၅၀
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၉:၀၂
ရောင်းချမှု
0.68
1810.68
1804.11
အမြတ်
446.76 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90520177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၆:၅၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1810.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
446.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.68
ပြင်ပ
1804.11
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
446.76 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၄၁:၀၈
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.38
1801.16
1803.75
အမြတ်
-98.42 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90528015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၄၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1801.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-98.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
1803.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-98.42 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၄၁:၂၅
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.48
1801.11
1804
အမြတ်
-138.72 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90528082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1801.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-138.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
ပြင်ပ
1804
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-138.72 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၄၃:၀၁
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၄၇
ရောင်းချမှု
0.58
1800.34
1803.83
အမြတ်
-202.42 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90528317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1800.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-202.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
ပြင်ပ
1803.83
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-202.42 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၄၈:၃၂
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၄၂
ရောင်းချမှု
0.58
1796.43
1803.96
အမြတ်
-436.74 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90529174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၄၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1796.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-436.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
ပြင်ပ
1803.96
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-436.74 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၇:၁၃:၀၁
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၃၇
ရောင်းချမှု
0.68
1809.37
1803.75
အမြတ်
382.16 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90520585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၇:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1809.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
382.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.68
ပြင်ပ
1803.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
382.16 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၄၉:၁၃
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၃၀
ရောင်းချမှု
0.68
1797.44
1804.12
အမြတ်
-454.24 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90529242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၄၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1797.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-454.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.68
ပြင်ပ
1804.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-454.24 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၈:၀၀:၃၁
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၂၆
ရောင်းချမှု
0.68
1808.06
1804.12
အမြတ်
267.92 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90521716
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၈:၀၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1808.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
267.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.68
ပြင်ပ
1804.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
267.92 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၉:၂၀:၄၃
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၂၀
ရောင်းချမှု
0.88
1805.29
1803.96
အမြတ်
117.04 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90523971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၉:၂၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1805.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
117.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.88
ပြင်ပ
1803.96
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
117.04 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၉:၁၀:၂၅
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၁၆
ရောင်းချမှု
0.38
1806.02
1803.84
အမြတ်
82.84 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90523533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၉:၁၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1806.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
82.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
ပြင်ပ
1803.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
82.84 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၅၂:၀၇
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၀၅
ရောင်းချမှု
0.88
1794.24
1803.08
အမြတ်
-777.92 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90529631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၅၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1794.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-777.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.88
ပြင်ပ
1803.08
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-777.92 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၅၈:၄၈
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.88
1793.03
1803.16
အမြတ်
-891.44 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90530938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၅၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1793.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-891.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.88
ပြင်ပ
1803.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-891.44 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၁:၀၀:၄၄
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.98
1795.29
1803.34
အမြတ်
-788.90 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90531198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၁:၀၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1795.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-788.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.98
ပြင်ပ
1803.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-788.90 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၅၃:၁၁
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၆:၀၈
ရောင်းချမှု
1.08
1792.04
1801.46
အမြတ်
-1 017.36 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#90529886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၀:၅၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 017.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၁၂:၂၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.08
ပြင်ပ
1801.46
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 017.36 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၆:၅၃:၄၈
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၈:၀၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.1
108.89
108.192
အမြတ်
0.70 USD
UKBRENT_.
စာချုပ်
#90520125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၆:၅၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၂ ၀၈:၀၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
108.192
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၂၁
၂၂.၁၁.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1838.96
1829.07
အမြတ်
-98.90 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#83793168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1838.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-98.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1829.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-98.90 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၂၃
၂၂.၁၁.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1842.91
1846.83
အမြတ်
39.20 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#83779312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1842.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
39.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1846.83
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
39.20 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၄၇
၁၆.၁၁.၂၀၂၁ ၁၈:၄၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1873.17
1853.67
အမြတ်
-19.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#83524652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1873.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၁ ၁၈:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1853.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-19.50 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၄၃
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1855.78
1840.27
အမြတ်
-15.65 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#75192265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1855.78
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
-15.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1840.27
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.65 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၄၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.5
1811.02
1910.67
အမြတ်
-4 997.56 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73796729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1811.02
လဲလှယ်ခြင်း
-15.06 USD
စုစုပေါင်း
-4 982.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1910.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4 997.56 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၄:၀၆
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.5
1834.14
1910.67
အမြတ်
-3 840.19 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73856674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1834.14
လဲလှယ်ခြင်း
-13.69 USD
စုစုပေါင်း
-3 826.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1910.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3 840.19 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၃၃:၃၆
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၂၆
ရောင်းချမှု
0.5
1870.31
1859.99
အမြတ်
514.63 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73958751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1870.31
လဲလှယ်ခြင်း
-1.37 USD
စုစုပေါင်း
516.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1859.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
514.63 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၉:၅၁
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၁၀
ရောင်းချမှု
0.5
1849.79
1846.97
အမြတ်
141.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73917981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1849.79
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
141.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1846.97
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
141.00 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၅၉
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၁၁
ရောင်းချမှု
0.5
1852.73
1850.61
အမြတ်
106.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73916533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1852.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
106.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1850.61
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
106.00 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၄
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1840.41
1849.41
အမြတ်
428.89 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73662704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1840.41
လဲလှယ်ခြင်း
-21.11 USD
စုစုပေါင်း
450.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1849.41
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
428.89 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၀၈
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
1841.29
1845.47
အမြတ်
191.41 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73660557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1841.29
လဲလှယ်ခြင်း
-17.59 USD
စုစုပေါင်း
209.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1845.47
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
191.41 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၄၀
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.5
1822.5
1820.88
အမြတ်
81.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73835238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1822.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
81.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1820.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
81.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၅၀
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၀၇
ရောင်းချမှု
0.5
1813.21
1811
အမြတ်
100.92 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73481738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.21
လဲလှယ်ခြင်း
-9.58 USD
စုစုပေါင်း
110.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1811
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
100.92 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၃၄
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၁၁:၂၇
ရောင်းချမှု
0.5
1820.85
1816.8
အမြတ်
198.39 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73501290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1820.85
လဲလှယ်ခြင်း
-4.11 USD
စုစုပေါင်း
202.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၁၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1816.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
198.39 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၅၃
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.5
1833.66
1830.15
အမြတ်
175.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73720986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1833.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
175.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1830.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
175.50 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၃၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.5
1830.27
1828.4
အမြတ်
92.13 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73574780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1830.27
လဲလှယ်ခြင်း
-1.37 USD
စုစုပေါင်း
93.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1828.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
92.13 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၅၇
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1
1836.89
1838.81
အမြတ်
192.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73639204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1836.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
192.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1838.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
192.00 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၅၁
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1835.72
1837.65
အမြတ်
96.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73586492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1835.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
96.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1837.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
96.50 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၀
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.5
1832.48
1830.46
အမြတ်
101.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#73574493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1832.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
101.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1830.46
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
101.00 USD