၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၂၃:၁၇
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၃:၄၃
ရောင်းချမှု
1
1.16203
1.16064
အမြတ်
139.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81371153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၂၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
139.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.16064
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
139.00 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၁၇
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1
1.18961
1.18914
အမြတ်
-47.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76037433
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18961
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-47.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-47.00 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၁၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.18947
1.18914
အမြတ်
-33.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76037711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-33.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-33.00 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၅၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.18902
1.18914
အမြတ်
12.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76038484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.00 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၄၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1
1.18897
1.18914
အမြတ်
17.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76038591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.00 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၂၀
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.18887
1.18913
အမြတ်
26.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76038989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18887
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18913
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
26.00 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၅၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
1
1.18878
1.18913
အမြတ်
35.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76039182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.18913
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
35.00 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၄၆
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1
1.1899
1.19035
အမြတ်
45.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76033229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1899
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.19035
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
45.00 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၂၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၂၉
ဝယ်ယူမှု
1
1.18966
1.19035
အမြတ်
69.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76033324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
69.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.19035
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
69.00 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၃၀
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1
1.18975
1.19037
အမြတ်
62.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76034149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.19037
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
62.00 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၃၅
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.18964
1.19027
အမြတ်
63.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76035213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
63.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.19027
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
63.00 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၄၆
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၃၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.1895
1.19034
အမြတ်
84.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76029836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
84.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.19034
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
84.00 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၂၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
1
1.18965
1.19034
အမြတ်
69.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76030283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18965
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
69.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.19034
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
69.00 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၁၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.19025
1.1904
အမြတ်
7.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76023162
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.1904
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.50 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၆
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.18989
1.1904
အမြတ်
25.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76023333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18989
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.1904
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.50 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၂၂
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.22219
1.21978
အမြတ်
-24.10 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#74059925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21978
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-24.10 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၅၁
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
1
1.2056
1.20825
အမြတ်
-265.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73507578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-265.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-265.00 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၂၂
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
1
1.20579
1.20825
အမြတ်
-246.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73507821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-246.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-246.00 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၅၅
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
1
1.20621
1.20825
အမြတ်
-204.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73508642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-204.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-204.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၂၈:၁၆
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
2
1.19987
1.20825
အမြတ်
-1 676.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73432723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၂၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 676.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.20825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 676.00 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၁၆
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
1
1.2056
1.20825
အမြတ်
-265.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73507677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-265.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-265.00 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၅၇
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ရောင်းချမှု
1
1.20586
1.20825
အမြတ်
-239.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73508468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-239.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20825
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-239.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၇:၅၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၂၆
ရောင်းချမှု
1
1.20056
1.20656
အမြတ်
-600.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73436048
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၂၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-600.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-600.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၂၈
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၅၅
ရောင်းချမှု
2
1.20027
1.20597
အမြတ်
-1 140.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73434968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 140.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.20597
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 140.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၂၁
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
5
1.20251
1.20446
အမြတ်
975.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73445214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
975.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.20446
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
975.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၂၀
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၂၂
ရောင်းချမှု
2
1.20045
1.19964
အမြတ်
162.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73426222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
162.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.19964
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
162.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၄၄
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၂၀
ရောင်းချမှု
2
1.20026
1.19964
အမြတ်
124.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73426016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
124.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.19964
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
124.00 USD