၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၂၈:၅၁
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၅၇:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
93.577
93.585
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533759852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၂၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
93.577
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
93.585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၃၁:၂၇
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၅၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
93.538
93.584
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533760014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၃၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
93.538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၅၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
93.584
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၁၈:၀၈
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၂၈:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
93.56
93.549
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533759590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
93.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၂၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
93.549
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၁၉:၀၉
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၂၈:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
93.512
93.556
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533759623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၁၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
93.512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၂၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
93.556
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၅၄
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၁၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
93.499
93.527
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533759516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
93.499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
93.527
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၀၇:၁၇
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
93.434
93.462
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533759213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၀၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
93.434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
93.462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၀၅:၀၁
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၀၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
93.367
93.396
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533759181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
93.367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
93.396
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၂:၄၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၅၄:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.923
92.925
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533738819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.925
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၃:၀၈
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၅၄:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
92.872
92.922
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533738868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၅၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
92.922
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၇:၅၅
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.948
92.886
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533736503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၈:၁၈
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
92.905
92.886
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533736571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
92.886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၅၄:၄၈
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၂:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
92.808
92.885
အမြတ်
0.03 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533737232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၅၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
92.885
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၅၁:၀၁
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၂:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
92.859
92.886
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533737016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
92.886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၀:၀၄
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.06
92.759
92.884
အမြတ်
0.06 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533738302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
92.884
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၀:၂၈
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
92.896
92.916
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533735412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
92.916
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၀:၀၆
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.946
92.916
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533735358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.946
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.916
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၄:၁၉
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၇:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
92.845
92.916
အမြတ်
0.02 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533735724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
92.916
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၇:၃၆
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
92.851
92.91
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533735092
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
92.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၆:၃၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.905
92.902
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533734979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.902
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၃:၂၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၆:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.843
92.844
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533734357
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.844
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၄:၁၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
92.794
92.837
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533734510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
92.837
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၄၈
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၃:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.756
92.788
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533734172
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.788
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၃၉
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.705
92.723
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533733950
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.705
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.723
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၀၆:၂၉
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.625
92.651
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533732419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၀၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.625
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.651
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၉:၁၄
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
92.58
92.652
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533732633
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
92.652
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၁၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
92.572
92.642
အမြတ်
0.02 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533733201
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
92.642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၀၀:၀၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၀၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.562
92.588
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533732193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၀၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.588
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၂၈:၂၈
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.521
92.525
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533730042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၂၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.525
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၅၇:၁၄
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
92.473
92.524
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533730641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၅၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.473
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
92.524
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၀၀:၀၁
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၂၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.483
92.484
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533729601
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၂၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.484
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၀၂:၁၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၂၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
92.434
92.484
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533729732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၀၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၂၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
92.484
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၅၃:၃၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၇:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
92.482
92.452
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533727715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၅၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
92.482
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.452
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၄:၂၁
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၅၃:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
92.54
92.518
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533727333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
92.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၅၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.518
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၀:၄၉
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.02
92.622
92.575
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533727016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
92.622
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
92.575
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၂၆
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
92.572
92.575
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533726345
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
92.572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.575
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
92.64
92.617
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533726335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
92.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.617
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၃၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
92.696
92.673
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533726267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
92.696
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.673
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၅:၂၅:၀၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
92.625
92.735
အမြတ်
-0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533720097
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၅:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
92.625
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.735
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၅:၄၂:၀၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.03
92.735
92.735
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533720301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၅:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
92.735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
92.735
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၅:၃၄:၅၈
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
92.687
92.735
အမြတ်
-0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533720239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၅:၃၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
92.687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
92.735
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၀၇:၅၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၃၀
ရောင်းချမှု
0.06
92.834
92.736
အမြတ်
0.04 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533721378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၀၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
92.834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
92.736
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၅:၅၈:၁၇
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၃၀
ရောင်းချမှု
0.05
92.784
92.735
အမြတ်
0.02 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533720432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၅:၅၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
92.784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
92.735
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၂၅:၂၅
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၃၀
ရောင်းချမှု
0.08
92.887
92.736
အမြတ်
0.09 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533724907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၂၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
92.887
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
92.736
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၂:၂၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၁၄:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.921
92.914
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533719317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၁၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၄:၂၉
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၁၄:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
92.864
92.914
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533719386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၁၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
92.914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၁:၀၄
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.859
92.873
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533719283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.873
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၂၀:၁၆
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၁:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.789
92.813
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533718924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.813
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၀၈:၂၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၂၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.736
92.754
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533718609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၂၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.754
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၁၁:၃၈
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၂၀:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
92.684
92.746
အမြတ်
0.01 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533718783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၁၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
92.746
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၀၈:၀၁
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၀၈:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
92.665
92.703
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#1533718578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
92.665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၀၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
92.703
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD