၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၁၅:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၂၁:၅၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.98535
0.98893
အမြတ်
0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6283031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98535
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၂၁:၅၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.98893
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၆:၀၀:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၂၁:၅၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.99133
0.98893
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6280815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.99133
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၂၁:၅၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98893
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၆:၃၀:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၂၁:၅၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98797
0.98893
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6281640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၆:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၂၁:၅၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98893
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၆:၁၅:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၂၁:၅၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98965
0.98893
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6281301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၆:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98965
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၂၁:၅၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98893
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၄:၄၅:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၅:၄၅:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.99057
0.98957
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6278710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၄:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၅:၄၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98957
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၁၅:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၄:၃၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.99212
0.99112
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6276905
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၄:၃၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99112
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၀၀:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၀၅:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.99293
0.99193
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6276370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၀၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၀၀:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၄၇:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.99467
0.99277
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6275430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၄၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99277
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၄၅:၀၂
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၄၇:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.99377
0.99277
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6274990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၄၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99277
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၃၀:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၄၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.99288
0.99277
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6274533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၄၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99277
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၂၂:၀၀:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.99963
0.99352
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6265490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၂၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99963
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99352
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၈:၁၅:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.99673
0.99352
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6261267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၈:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99352
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၄:၄၅:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.98911
0.99352
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6255523
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၄:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98911
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99352
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၁၅:၀၂
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.9947
0.99352
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6259169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.99352
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၄:၁၅:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.98802
0.99352
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6254850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၄:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99352
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၂
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.99139
0.99352
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6256523
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99352
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၂၁:၅၂:၀၃
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၀၂:၀၃:၅၄
ရောင်းချမှု
0.1
0.999
0.99839
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6264772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၂၁:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၂ ၀၂:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.99839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၉:၃၇:၃၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၂၀:၂၈:၃၀
ရောင်းချမှု
0.1
0.99892
0.99669
အမြတ်
0.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6263791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၉:၃၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၂၀:၂၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.99669
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၄၅:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၄:၁၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.98949
0.98849
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6253728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.98949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၄:၁၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98849
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၁၅:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၃၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98912
0.99012
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6253196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.99012
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၀၀:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၁၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98804
0.98904
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6252974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၃:၁၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98904
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၀:၃၀:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၅၆:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98828
0.9881
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6250363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၀:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၅၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၅၆:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98594
0.9881
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6252157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၅၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၃၀:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၅၆:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98707
0.9881
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6251570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၅၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9881
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၀:၁၅:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၀:၁၉:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98842
0.98942
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6250030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၀:၁၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98942
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၀:၀၀:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98618
0.98718
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6248564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98618
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၁၀:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98718
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၁၅:၀၂
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၂၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98558
0.98658
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6248295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၀၀:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၀၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98439
0.98539
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6248008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၀၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98539
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၇:၁၅:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၈:၅၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98317
0.98472
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6246353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98317
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၈:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98472
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၄၅:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၈:၅၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98427
0.98472
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6245767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98427
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၈:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98472
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၂:၁၅:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၃၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9835
0.98337
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6243072
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၂:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၃၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98337
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၅:၀၀:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၃၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9813
0.98337
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6244758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9813
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၃၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98337
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၃:၃၀:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၃၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9823
0.98337
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6243726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၃:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၃၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98337
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၈:၁၅:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၂:၀၄:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98351
0.98325
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6237811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၈:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98351
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၂:၀၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၉:၀၀:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၂:၀၄:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98094
0.98325
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6238915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98094
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၂:၀၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၈:၄၅:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၂:၀၄:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98229
0.98325
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6238636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၈:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၂:၀၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98325
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၃၀:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၈:၀၇:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98193
0.98293
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6236061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၈:၀၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98293
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၁၅:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၂၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.97953
0.98053
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6235252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98053
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၃၀:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၀၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98222
0.98034
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6227139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98222
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၀၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98034
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၀၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.97963
0.98034
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6228125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97963
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၀၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98034
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၀၀:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၀၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98124
0.98034
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6227723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၀၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98034
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၄၅:၀၃
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၀၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.97681
0.98034
အမြတ်
0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6228855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၂:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97681
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၇:၀၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.98034
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၀၀:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၂၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98277
0.9822
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6223859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98277
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9822
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၄၅:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၂၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.97975
0.9822
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6224932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9822
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၂၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98108
0.9822
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6224600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၁၁:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9822
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၈:၅၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98137
0.98224
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6221387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၈:၅၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98224
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၅:၀၀:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၈:၅၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98262
0.98224
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6220599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98262
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၈:၅၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98224
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၇:၁၅:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၈:၅၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.97973
0.98224
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6222017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၈:၅၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98224
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၁၅:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၅၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98173
0.98273
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6219718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98173
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၅၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98273
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၂၁:၄၅:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၀၇:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9809
0.98107
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#6214864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၂ ၂၁:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9809
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၀၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98107
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD