၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၃၆
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၉:၁၄
ကူးယူခြင်း
270.17%
369.8%
အမြတ်
-98.69 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၃၆
အဝင်အမှတ်
270.17%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၉:၁၄
ပြင်ပ
369.8%
အမြတ်
-98.69 USD
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၅၈:၅၄
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၁၀
ကူးယူခြင်း
67.93%
67.93%
အမြတ်
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၅၈:၅၄
အဝင်အမှတ်
67.93%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၁၀
ပြင်ပ
67.93%
အမြတ်
-1.10 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၀၃:၃၇
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၁၁
ကူးယူခြင်း
828.8%
799.29%
အမြတ်
-79.82 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၀၃:၃၇
အဝင်အမှတ်
828.8%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၁၁
ပြင်ပ
799.29%
အမြတ်
-79.82 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၃၄
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၄၆
ကူးယူခြင်း
860.89%
860.89%
အမြတ်
-5.67 USD
WF_Trade
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၃၄
အဝင်အမှတ်
860.89%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၄၆
ပြင်ပ
860.89%
အမြတ်
-5.67 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၉:၄၁
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၁၀
ကူးယူခြင်း
4045.16%
4045.16%
အမြတ်
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၉:၄၁
အဝင်အမှတ်
4045.16%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၁၀
ပြင်ပ
4045.16%
အမြတ်
-3.29 USD