၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၃၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.07971
1.08676
အမြတ်
-0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6163331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08676
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၅၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.0835
1.08676
အမြတ်
-0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6163503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0835
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08676
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၁၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.0882
1.08676
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6163997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08676
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၃၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.08146
1.08676
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6163411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08676
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၀၀:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.08593
1.08676
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6163616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08593
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08676
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၂၅:၀၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.09113
1.08676
အမြတ်
0.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6164195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08676
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၄၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
155.064
155.84
အမြတ်
-0.05 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6161766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.064
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
155.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၄၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
155.356
155.84
အမြတ်
-0.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6161798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
155.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၅၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
155.97
155.84
အမြတ်
0.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6161918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
155.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၀၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
156.461
155.84
အမြတ်
0.09 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6162854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
156.461
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
155.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၂၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.06234
1.08016
အမြတ်
-0.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6157555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06234
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၂၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.06407
1.08016
အမြတ်
-0.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6157628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၅၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.08
1.08071
1.08016
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6161912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08071
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.08016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၄၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.0743
1.08016
အမြတ်
-0.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6160590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၅၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.11
1.0828
1.08016
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6162229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.08016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၀၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.17
1.08587
1.08016
အမြတ်
0.97 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6162863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
ပြင်ပ
1.08016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.97 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၅:၀၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.07681
1.08016
အမြတ်
-0.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6161480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07681
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၁၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.07078
1.08016
အမြတ်
-0.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6159805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.0683
1.08016
အမြတ်
-0.24 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6158602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0683
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၂၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08016
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၅၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၃၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
154.236
155.099
အမြတ်
-0.06 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6159188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၃၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
155.099
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၁၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၃၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
154.713
155.099
အမြတ်
-0.05 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6159794
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.713
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၃၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
155.099
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၀၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၃၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.03
155.346
155.099
အမြတ်
0.05 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6160857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၃၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
155.099
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၀၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၃၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
154.182
155.099
အမြတ်
-0.06 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6159294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၃၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
155.099
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၄၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၃၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
155.142
155.099
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6160607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၃၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
155.099
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၀၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၃၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
155.556
155.099
အမြတ်
0.16 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6161228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၃၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
155.099
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၅၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၅၁:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
154.413
154.453
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6159057
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
154.413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၅၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
154.453
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၉:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
154.172
154.212
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6158600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
154.172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
154.212
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၃:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
153.834
153.874
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6158512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
153.834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
153.874
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၂၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၅:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
153.604
153.655
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6157549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
153.655
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၂၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၅:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
153.785
153.655
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6157627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
153.655
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.06359
1.06319
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6157393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06319
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
153.777
153.731
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6157337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.777
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
153.731
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၈:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
153.765
153.731
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6157395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.765
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
153.731
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.06373
1.06333
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6157336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06333
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၂၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
153.711
153.967
အမြတ်
-0.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6156252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
153.967
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
154.122
153.967
အမြတ်
0.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6156702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
153.967
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၂၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
153.326
153.967
အမြတ်
-0.04 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6155909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.326
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
153.967
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၄၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
154.379
153.967
အမြတ်
0.06 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6156869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.379
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
153.967
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၈:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.06492
1.06499
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6156957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06492
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၈:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.06585
1.06499
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6156992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၄၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၄၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06813
1.06853
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6156866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06813
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၄၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၄၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၄၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06752
1.06792
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6156813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၄၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06792
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၈:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0666
1.067
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6156703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.067
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၂၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06356
1.0636
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6156245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06283
1.0636
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6156335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၃၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၂၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၂၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.06087
1.06127
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6155922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၂၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06127
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
153.264
153.224
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6155677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
153.224
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၅:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.05939
1.05899
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6155675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05899
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.05954
1.05914
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#6155624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.05914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
153.305
153.265
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#6155625
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
153.265
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD