၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၂
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.44
1.34866
1.34282
အမြတ်
-2.57 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45804897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34866
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.44
ပြင်ပ
1.34282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.57 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၂
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.35756
1.34282
အမြတ်
-0.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45706278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.34282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.44 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၃
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.35574
1.34282
အမြတ်
-0.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45710260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.34282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.78 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၂
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.35228
1.34282
အမြတ်
-1.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45749833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.34282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.32 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၂
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36995
1.34282
အမြတ်
-0.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45653887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.27 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.34934
1.34282
အမြတ်
-1.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45803473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.34282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.96 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၂
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.35802
1.34282
အမြတ်
-0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45704449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၃
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.35692
1.34282
အမြတ်
-0.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45709080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35692
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.34282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.56 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၄
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.09
1.35413
1.34282
အမြတ်
-1.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45713359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.34282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.02 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၀၈
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.35032
1.34282
အမြတ်
-1.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45802116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.34282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.50 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၀၂
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36231
1.34282
အမြတ်
-0.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45686439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36231
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၀၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.3536
1.3525
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45751512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3525
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၀၂
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.37139
1.37029
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45646356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37029
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၀၆
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၈:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36977
1.37087
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45628054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36977
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37087
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၁၂
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37141
1.37017
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45617973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37017
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၂
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37112
1.37017
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45617795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37017
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၉
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36889
1.36999
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45586502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36999
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၀:၀၁
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.36723
1.36613
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45514412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၀၁
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၃:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.36853
1.36743
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45504727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36743
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၃
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.36894
1.36784
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45493110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36784
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37399
1.37289
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45392327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.37184
1.37074
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45371881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37184
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37074
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၈
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37628
1.37096
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44913033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37096
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37304
1.37096
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44947089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37096
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37563
1.37096
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44916730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37096
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.36367
1.37096
အမြတ်
0.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45218138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37096
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၀၁
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.36603
1.36462
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45161531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၀၃
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.3654
1.36462
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45161195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၅:၀၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.36723
1.36613
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#45087873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၀၁
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37871
1.37854
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44827716
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37871
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37854
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၀၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.38019
1.37854
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44848697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37854
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၀၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37947
1.37854
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44831167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37854
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၆
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38264
1.38397
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44737994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38309
1.38397
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44736510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38109
1.38167
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44622720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38109
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38444
1.38167
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44707240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38371
1.38468
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44585333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.38247
1.38468
အမြတ်
0.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44587075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38247
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38745
1.38468
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44556125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38323
1.38468
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44585869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.06
1.38212
1.38048
အမြတ်
0.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44156440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၃၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37551
1.38048
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44088192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၅၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.37615
1.38048
အမြတ်
-0.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44090608
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37615
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.04
1.37746
1.38048
အမြတ်
-0.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44130732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.12 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.09
1.38704
1.38048
အမြတ်
0.59 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44515996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၇:၄၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37596
1.38048
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44089369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.37714
1.38048
အမြတ်
-0.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44117883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၁၂
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38264
1.38374
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44436595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၂
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38443
1.38377
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44330115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38377
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၀၀
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38358
1.38377
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#44334201
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38358
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38377
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD