၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၃:၅၇
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1788.13
1793.19
အမြတ်
253.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97637116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1788.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
253.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1793.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
253.00 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၄:၀၁
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၅၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1788.07
1794
အမြတ်
296.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97637120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1788.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
296.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၅၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1794
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
296.50 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၄:၀၇
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၁:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
1788.08
1791
အမြတ်
146.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97637125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1788.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
146.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1791
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
146.00 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၄၇:၂၆
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.22074
1.21539
အမြတ်
-267.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#97633804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-267.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.21539
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-267.50 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၄၇:၂၁
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.22075
1.21539
အမြတ်
-268.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#97633801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၄၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22075
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-268.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.21539
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-268.00 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၄၇:၃၄
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.22084
1.21539
အမြတ်
-272.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#97633807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၄၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-272.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.21539
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-272.50 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၁:၂၆
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1792.03
1786.79
အမြတ်
-262.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97633915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1792.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-262.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1786.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-262.00 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၁:၃၂
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1792.13
1786.79
အမြတ်
-267.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97633919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1792.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-267.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1786.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-267.00 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၄:၀၉
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၈:၀၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.55976
1.554
အမြတ်
-225.88 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#97593520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.55976
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-225.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၈:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-225.88 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၄:၀၄
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၈:၀၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.55972
1.554
အမြတ်
-224.31 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#97593516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.55972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-224.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၈:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-224.31 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၄:၁၇
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၆:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.22186
1.22432
အမြတ်
123.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#97593526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
123.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.22432
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
123.00 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၄:၂၂
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၆:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.22178
1.2245
အမြတ်
136.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#97593530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
136.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.2245
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
136.00 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၄:၂၇
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၅၃:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.22179
1.2245
အမြတ်
135.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#97593533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
135.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၅၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.2245
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
135.50 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၅:၁၇
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.55967
1.5623
အမြတ်
103.05 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#97593564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.55967
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
103.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.5623
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
103.05 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၆:၃၂
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၄:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.03067
1.0336
အမြတ်
146.50 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#97593608
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
146.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.0336
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
146.50 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၆:၂၇
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.0306
1.03368
အမြတ်
154.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#97593601
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
154.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.03368
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
154.00 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၃:၄၇
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၃:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1786.64
1789.18
အမြတ်
127.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97593506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1786.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
127.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1789.18
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
127.00 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၃:၅၄
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1786.62
1789.28
အမြတ်
133.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97593513
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1786.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
133.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1789.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
133.00 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၃:၄၂
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၅၆:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1786.49
1788.9
အမြတ်
120.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97593500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1786.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
120.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၅၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1788.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
120.50 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၆:၂၂
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၃၂:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.03058
1.0324
အမြတ်
91.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#97593599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.03058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
91.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၃၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.0324
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
91.00 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၈:၃၉
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.55644
1.5682
အမြတ်
457.70 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#97535516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.55644
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
457.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.5682
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
457.70 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၈:၀၄:၀၀
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1790
1802
အမြတ်
600.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97535191
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၈:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1790
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
600.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1802
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
600.00 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၈:၀၄:၀၀
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1790
1796
အမြတ်
300.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97535182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၈:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1790
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
300.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1796
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
300.00 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၈:၁၁
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.55656
1.5622
အမြတ်
218.88 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#97535505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.55656
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
218.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.5622
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
218.88 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၈:၁၄
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၄၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.55655
1.5592
အမြတ်
102.88 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#97535507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.55655
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
102.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၄၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.5592
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
102.88 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၀:၅၃
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၂၅:၂၆
ရောင်းချမှု
0.5
0.95317
0.951
အမြတ်
114.09 USD
USDCHFm
စာချုပ်
#97507639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95317
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
114.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၂၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.951
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
114.09 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၈:၀၄:၀၀
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1790
1793
အမြတ်
150.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97535171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၈:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1790
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
150.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၁၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1793
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
150.00 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၀:၅၉
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၄၅:၅၅
ရောင်းချမှု
0.5
0.95315
0.9512
အမြတ်
102.50 USD
USDCHFm
စာချုပ်
#97507660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95315
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
102.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၄၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.9512
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
102.50 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၃:၁၇
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၁၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
1791.9
1795.99
အမြတ်
204.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97518347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1791.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
204.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၁၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1795.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
204.50 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၃:၀၂
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1791.73
1797
အမြတ်
263.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97518333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1791.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
263.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1797
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
263.50 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၂:၅၂
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1791.68
1794
အမြတ်
116.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97518323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၂၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1791.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
116.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1794
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
116.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၉:၁၀
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၆:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
1786.07
1792.05
အမြတ်
299.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97485120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1786.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
299.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1792.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
299.00 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၅:၂၃
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၆:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1791.22
1791.97
အမြတ်
37.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97507981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1791.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1791.97
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
37.50 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၅:၁၆
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၂၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1791.12
1793
အမြတ်
94.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97507972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1791.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1793
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
94.00 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၄:၅၇
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၆:၁၄:၁၆
ရောင်းချမှု
0.5
134.756
135.053
အမြတ်
-109.96 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#97496305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-109.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၆:၁၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
135.053
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-109.96 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၄:၅၂
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၆:၁၄:၁၆
ရောင်းချမှု
0.5
134.755
135.053
အမြတ်
-110.33 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#97496303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-110.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၆:၁၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
135.053
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-110.33 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၉:၀၂
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၃၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1785.91
1790
အမြတ်
204.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97485112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1785.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
204.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1790
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
204.50 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၂:၅၆
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၅:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
1783.61
1786.03
အမြတ်
-121.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97483743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1783.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-121.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1786.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-121.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၃:၀၁
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၅:၅၂
ရောင်းချမှု
0.5
1783.53
1786.18
အမြတ်
-132.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97483745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1783.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-132.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1786.18
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-132.50 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၁၂:၃၅
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.5
1784.79
1786.12
အမြတ်
-66.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97484221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၁၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1784.79
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-66.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1786.12
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-66.50 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၁:၁၀
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၄၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
1774.52
1779.5
အမြတ်
249.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97439072
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1774.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
249.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1779.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
249.00 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၂:၅၆
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၄:၁၅
ရောင်းချမှု
0.5
1.4669
1.46396
အမြတ်
102.35 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#97464362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
102.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.46396
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
102.35 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၃:၀၇
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၄:၀၈
ရောင်းချမှု
0.5
1.46691
1.46401
အမြတ်
100.95 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#97464365
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
100.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.46401
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
100.95 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၅:၁၂
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.5
1.73978
1.73622
အမြတ်
123.91 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#97464809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.73978
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
123.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.73622
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
123.91 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၅:၂၉
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၁:၂၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.73968
1.73627
အမြတ်
118.68 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#97464826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.73968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
118.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.73627
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
118.68 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၅:၁၈
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၂၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.5
1.73978
1.7376
အမြတ်
75.86 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#97464817
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.73978
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
75.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.7376
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
75.86 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၃:၁၂
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၁၁:၁၅
ရောင်းချမှု
0.5
1.46696
1.4641
အမြတ်
99.51 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#97464368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.46696
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
99.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၁၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.4641
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
99.51 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၅:၂၆
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၆:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.68922
0.695
အမြတ်
289.00 USD
AUDUSDm
စာချုပ်
#97439455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
289.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.695
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
289.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၂:၂၃
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.68924
0.692
အမြတ်
138.00 USD
AUDUSDm
စာချုပ်
#97439197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68924
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
138.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၄၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
138.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၁:၃၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၉:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1774.12
1776.5
အမြတ်
119.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#97439114
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1774.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
119.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၀၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1776.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
119.00 USD