၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၂၁:၁၅
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02371
1.0216
အမြတ်
42.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97287919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
42.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
42.20 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၁၀:၁၁
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02312
1.0216
အမြတ်
30.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97293492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.40 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၁:၄၄
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02197
1.0216
အမြတ်
7.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97287451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.40 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၆:၁၄
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02313
1.0216
အမြတ်
30.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97288859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02313
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.60 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၄:၂၉
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02334
1.0216
အမြတ်
34.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97288512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02334
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
34.80 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၃:၅၈
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02253
1.0216
အမြတ်
18.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97287557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.60 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၅၂:၅၆
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02349
1.0216
အမြတ်
37.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97289066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02349
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
37.80 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၆:၅၄
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02323
1.0216
အမြတ်
32.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97288591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
32.60 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၅၂
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02299
1.0216
အမြတ်
27.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97287739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
27.80 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၂:၅၉
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02371
1.0216
အမြတ်
42.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97289442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
42.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
42.20 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၀:၀၄
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02336
1.0216
အမြတ်
35.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97288671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02336
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
35.20 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၉:၄၂
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02345
1.0216
အမြတ်
37.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97287829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02345
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
37.00 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၁၄:၀၉
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02394
1.0216
အမြတ်
46.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97289945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၁၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02394
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
46.80 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၂:၄၂
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.0231
1.0216
အမြတ်
30.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97288756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0231
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.00 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၂၂:၄၁
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02416
1.0216
အမြတ်
51.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97287984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၂၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
51.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
51.20 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၃၃:၁၉
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.0233
1.0216
အမြတ်
34.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97294618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0233
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
34.00 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၂:၅၄
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02226
1.0216
အမြတ်
13.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97287505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02226
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.20 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၅၂:၃၁
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02338
1.0216
အမြတ်
35.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97289045
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၅၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
35.60 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၅:၄၁
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02297
1.0216
အမြတ်
27.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97288550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02297
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
27.40 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၅:၃၅
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02263
1.0216
အမြတ်
20.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97287662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02263
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.60 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၀:၄၆
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02401
1.0216
အမြတ်
48.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97289376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
48.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
48.20 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၈:၀၂
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02331
1.0216
အမြတ်
34.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97288620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၃၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
34.20 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၂၇
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02323
1.0216
အမြတ်
32.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97287769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
32.60 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၉:၁၃
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.0237
1.0216
အမြတ်
42.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97289807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
42.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
42.00 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၂:၀၁
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.02264
1.0216
အမြတ်
20.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#97288731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.02264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.0216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.80 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၅၄:၂၂
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၅၉
ရောင်းချမှု
0.2
106.405
106.55
အမြတ်
-21.12 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95186492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၅၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-21.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.55
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-21.12 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၄၄:၂၇
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၅၅
ရောင်းချမှု
0.2
106.362
106.545
အမြတ်
-26.66 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95181999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၄၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-26.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.545
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-26.66 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၄၂:၁၁
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.2
106.349
106.547
အမြတ်
-28.85 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95180877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၁:၄၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.349
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-28.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.547
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-28.85 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၀၆:၂၃
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၄၇
ရောင်းချမှု
0.2
106.337
106.547
အမြတ်
-30.60 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95192034
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၀၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.337
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.547
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-30.60 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၀၀:၃၂
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၄၄
ရောင်းချမှု
0.2
106.244
106.538
အမြတ်
-42.83 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95882580
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-42.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.538
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-42.83 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၀၂:၄၃:၀၆
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.2
106.377
106.545
အမြတ်
-24.47 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95591420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၀၂:၄၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.545
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-24.47 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၃:၁၁:၄၃
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၃၄
ရောင်းချမှု
0.2
106.178
106.544
အမြတ်
-53.33 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95492176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၃:၁၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-53.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.544
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-53.33 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၂:၂၀:၃၈
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.2
106.069
106.533
အမြတ်
-67.61 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95469056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၂:၂၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.069
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-67.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.533
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-67.61 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၅:၃၆:၁၆
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.2
106.456
106.531
အမြတ်
-10.93 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95953025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၁၅:၃၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.456
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.531
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.93 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၁၈:၀၂
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.2
106.059
106.543
အမြတ်
-70.51 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95413418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.059
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-70.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.543
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-70.51 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၂၃:၂၃
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.2
106.084
106.543
အမြတ်
-66.87 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95415909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-66.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.543
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-66.87 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၂၉:၅၈
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၁၄
ရောင်းချမှု
0.2
106.116
106.542
အမြတ်
-62.06 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95418875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၂၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-62.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.542
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-62.06 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၂:၂၁:၁၂
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.2
106.057
106.543
အမြတ်
-70.81 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95469299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၂:၂၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-70.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.543
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-70.81 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၁၂:၅၀
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.2
106.057
106.541
အမြတ်
-70.51 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95410987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၁၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-70.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.541
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-70.51 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၂:၂၂:၂၅
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၀၀
ရောင်းချမှု
0.2
106.058
106.541
အမြတ်
-70.36 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95469834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၂:၂၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-70.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.541
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-70.36 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၂:၅၅:၀၉
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၄၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.2
106.097
106.534
အမြတ်
-63.67 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95484740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၂:၅၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-63.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၄၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.534
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-63.67 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၁၅:၀၁
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၄၉:၄၈
ရောင်းချမှု
0.2
106.055
106.528
အမြတ်
-68.92 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95412000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-68.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၄၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.528
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-68.92 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၁၃:၃၅
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၄၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.2
106.047
106.551
အမြတ်
-73.41 USD
CADJPY
စာချုပ်
#95411336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၁၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.047
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-73.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၄၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
106.551
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-73.41 USD
၂၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၀၅:၁၆
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၁၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.2
0.84955
0.8464
အမြတ်
75.62 USD
EURGBP
စာချုပ်
#94567953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
75.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.8464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
75.62 USD
၂၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၄၀:၂၄
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၁၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.2
0.84962
0.8464
အမြတ်
77.31 USD
EURGBP
စာချုပ်
#94556144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၄၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84962
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
77.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.8464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
77.31 USD
၂၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၄၃:၄၉
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၁၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.5
0.84973
0.8464
အမြတ်
199.86 USD
EURGBP
စာချုပ်
#94557713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၄၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
199.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.8464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
199.86 USD
၂၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၅၈:၃၇
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၁၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.2
0.84964
0.8464
အမြတ်
77.78 USD
EURGBP
စာချုပ်
#94564727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၅၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
77.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.8464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
77.78 USD
၂၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၃၉:၅၉
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၁၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.2
0.84971
0.8464
အမြတ်
79.47 USD
EURGBP
စာချုပ်
#94555952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၃၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
79.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.8464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
79.47 USD
၂၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၄၁:၂၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၁၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.2
0.84974
0.8464
အမြတ်
80.19 USD
EURGBP
စာချုပ်
#94556588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၄၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84974
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.8464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
80.19 USD
၂၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၄၄:၀၀
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၁၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.2
0.84958
0.8464
အမြတ်
76.34 USD
EURGBP
စာချုပ်
#94557803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၂၂ ၁၂:၄၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
76.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၂ ၁၃:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.8464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
76.34 USD