၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၄၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၁၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13035
1.1311
အမြတ်
0.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50122852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၁၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1311
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.65 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၃၈
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၁၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13035
1.1311
အမြတ်
0.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50122847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၁၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1311
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.65 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၃၉
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၁၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13034
1.1311
အမြတ်
0.66 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50122850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13034
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၁၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1311
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.66 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၃၇
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၁၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13035
1.1311
အမြတ်
0.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50122846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၁၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1311
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.65 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၃၉
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၁၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13033
1.1311
အမြတ်
0.67 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50122848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13033
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၆:၁၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1311
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.67 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၅:၁၃:၂၃
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၅:၃၂:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12823
1.12928
အမြတ်
0.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50123788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၅:၁၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၂ ၀၅:၃၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12928
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.95 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၄၃
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.12317
1.1225
အမြတ်
0.57 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48904282
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12317
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1225
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၅၆
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.12349
1.1225
အမြတ်
0.89 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48904289
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12349
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1225
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.89 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၅၉
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.12356
1.1225
အမြတ်
0.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48904292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1225
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.96 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၅၄
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.12349
1.1225
အမြတ်
0.89 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48904288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12349
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1225
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.89 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၅၈
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.12356
1.1225
အမြတ်
0.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48904290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1225
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.96 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၁၇
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၁၂:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.32513
1.32437
အမြတ်
0.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48787480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32513
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၁၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32437
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.47 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၁၉
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၁၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.32513
1.32437
အမြတ်
0.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48787481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32513
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၁၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32437
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.47 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၂၀
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၁၂:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.32512
1.32437
အမြတ်
0.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48787482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၁၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32437
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.47 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၂၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၁၂:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.32512
1.3244
အမြတ်
0.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48787483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3244
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.44 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၂၂
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၁၂:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.32512
1.32445
အမြတ်
0.41 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48787484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32445
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၂၆:၄၃
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၄၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.14368
1.1425
အမြတ်
1.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48732736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.14368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1425
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.08 USD
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၂၆:၄၆
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၄၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.14365
1.1425
အမြတ်
1.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48732738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၂၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.14365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1425
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.05 USD
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၂၆:၄၄
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၄၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.14368
1.1425
အမြတ်
1.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48732737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၂၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.14368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1425
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.08 USD
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၂၆:၄၈
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၄၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.14371
1.1425
အမြတ်
1.11 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48732739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၂၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.14371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1425
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.11 USD
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၂၆:၄၂
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၃၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.1436
1.14255
အမြတ်
0.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48732735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၂၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.14255
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.95 USD
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၂၆:၃၄
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၂၆:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.3251
1.32518
အမြတ်
-0.16 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48732732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32518
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၅၈:၃၉
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၂၄:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.2985
1.29777
အမြတ်
0.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48587593
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2985
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29777
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.46 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၅၉:၄၅
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၂၄:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.29849
1.29777
အမြတ်
0.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48587605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၅၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29777
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၅၉:၄၃
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၂၄:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.29849
1.29774
အမြတ်
0.48 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48587604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၂၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29774
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၅၉:၄၂
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၂၃:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.29849
1.29774
အမြတ်
0.48 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48587603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၅၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၂၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.29774
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၅၉:၂၂
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၂၃:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.29848
1.2978
အမြတ်
0.42 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48587598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၂၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2978
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.42 USD
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၃၃
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16128
1.16188
အမြတ်
0.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48548103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16188
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၃၁
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၂:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16128
1.16188
အမြတ်
0.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48548101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16188
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၃၂
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16128
1.16188
အမြတ်
0.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48548102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16188
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၃၄
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16128
1.16188
အမြတ်
0.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48548104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16188
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၃၅
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၂:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16124
1.16188
အမြတ်
0.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48548105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16188
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.54 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၂၁
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၂၄:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.3135
1.31273
အမြတ်
0.49 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48472267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၂၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31273
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.49 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၂၃
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၂၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.3135
1.31273
အမြတ်
0.49 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48472269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၂၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31273
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.49 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၂၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၂၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.3135
1.31273
အမြတ်
0.49 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48472268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၂၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31273
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.49 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၂၀
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၂၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.3135
1.31273
အမြတ်
0.49 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48472265
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31273
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.49 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၂၃
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၂၄:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.3135
1.31272
အမြတ်
0.49 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48472270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၂၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31272
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.49 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၅၉:၄၆
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31562
1.3165
အမြတ်
0.57 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48432688
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၅၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3165
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၅၉:၄၈
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31564
1.3165
အမြတ်
0.55 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48432691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3165
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.55 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၅၉:၄၉
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31564
1.3165
အမြတ်
0.55 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48432693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3165
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.55 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၅၉:၄၇
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31562
1.3165
အမြတ်
0.57 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48432690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3165
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၅၉:၄၈
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31564
1.3165
အမြတ်
0.55 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48432692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3165
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.55 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၃:၅၇
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၁၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.15431
1.1535
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48324878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1535
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၄:၀၀
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၁၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.15431
1.1535
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48324881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1535
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၃:၅၅
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၁၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.15431
1.1535
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48324877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1535
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၃:၅၉
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၁၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.15431
1.1535
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48324879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1535
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၄:၀၀
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၁၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.15431
1.1535
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48324883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1535
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၂၂
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၄၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31616
1.31668
အမြတ်
0.29 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48287139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31668
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.29 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၄၃
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၄၅:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31612
1.31667
အမြတ်
0.32 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48287144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31612
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၄၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31667
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.32 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၄၂
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၄၅:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.31612
1.31668
အမြတ်
0.33 USD
USDCAD
စာချုပ်
#48287142
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31612
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၄၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.31668
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.33 USD