၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၁၀:၁၁
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၁၃:၂၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.8879
0.8889
အမြတ်
0.73 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99219351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8879
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၁၃:၂၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8889
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၅၀
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၃၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.88834
0.88701
အမြတ်
1.95 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99211888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၁၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၃၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.88701
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.95 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၀၀:၂၁
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၃၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.88653
0.88701
အမြတ်
-0.36 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99209990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၁:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88653
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၃၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88701
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၀၁:၁၆
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၈:၄၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88769
0.88869
အမြတ်
0.73 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99214394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၈:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88869
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၂၃:၀၅:၅၈
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၁၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88708
0.88807
အမြတ်
0.72 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99208911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၂၃:၀၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၁၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88807
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.72 USD
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၄၅:၀၂
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၀၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.88684
0.88683
အမြတ်
0.01 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99207343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88683
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၄၄:၂၉
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၂၂:၀၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88703
0.88801
အမြတ်
0.71 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99207305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၄၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88703
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၂၂:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88801
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၂:၀၂:၄၆
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၃၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.88633
0.88837
အမြတ်
-1.48 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99187210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၂:၀၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၃၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88837
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.48 USD
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၀၆:၂၂
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၃၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.03
0.88984
0.8884
အမြတ်
3.13 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99204365
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၀၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၃၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.8884
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.13 USD
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၄၅:၃၀
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၃၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.8881
0.8884
အမြတ်
-0.44 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99192744
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8881
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၃၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.8884
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.44 USD
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၂:၀၅:၀၁
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၄၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88654
0.88753
အမြတ်
0.73 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99187317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၂:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88654
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၄:၄၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88753
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၄၀:၀၆
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၂၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.88813
0.88608
အမြတ်
-1.50 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99170288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88813
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၂၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88608
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.50 USD
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၀၉:၃၅
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၂၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.8846
0.88608
အမြတ်
3.27 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99178388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၂၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.88608
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.27 USD
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၀၉:၃၂
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၂၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.88636
0.88608
အမြတ်
-0.41 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99171410
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၂၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.88608
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.41 USD
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၄:၂၇
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.88798
0.88701
အမြတ်
0.71 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99170056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88701
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.71 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၂:၄၃:၁၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၄:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.88995
0.89208
အမြတ်
7.85 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99129662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၂:၄၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.89208
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.85 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၃၂:၄၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.89352
0.89209
အမြတ်
-2.11 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99113243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၃၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89352
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.11 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၁:၄၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89527
0.89209
အမြတ်
-2.34 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99111522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.34 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၁၅:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.8917
0.89209
အမြတ်
0.87 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99124576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8917
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.89209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.87 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၁၅:၀၉
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.89408
0.89291
အမြတ်
1.74 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99078452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89408
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89291
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.74 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၀၃:၅၈
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.89231
0.8929
အမြတ်
-0.43 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99076898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၀၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89231
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.43 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၀၂:၂၆
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၁၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89202
0.89333
အမြတ်
0.97 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99070661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၁၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89333
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.97 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၈:၃၈:၂၆
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၀၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.89177
0.89077
အမြတ်
0.74 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99070100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၈:၃၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၁၀:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89077
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၀၃:၅၂
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၀၀:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.89091
0.89217
အမြတ်
1.87 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99060486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၀၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89091
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89217
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.87 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၁၃:၀၈
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၀၀:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89272
0.89216
အမြတ်
-0.41 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99057902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89272
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၀၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.41 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၀၇:၃၇
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၃၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.89219
0.8912
အမြတ်
0.73 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99057743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၀၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၂:၃၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၂၂:၅၀:၀၈
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၀၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.89227
0.89323
အမြတ်
-0.71 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99056843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၂၂:၅၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89323
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.71 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၀၆:၁၀
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၀၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.89376
0.89319
အမြတ်
0.85 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99057719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၀၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89319
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.85 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၂၂:၄၇:၅၀
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၀၆:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89248
0.89428
အမြတ်
1.34 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99056715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၂၂:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89428
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.34 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၂၁:၄၂:၁၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၂၂:၄၆:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
0.89399
0.89284
အမြတ်
1.72 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99052571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၂၁:၄၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၂၂:၄၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89284
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.72 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၂၁:၃၃:၂၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၂၂:၄၆:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.89218
0.89274
အမြတ်
-0.41 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99051518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၂၁:၃၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၂၂:၄၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89274
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.41 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၂:၄၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၄၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.89274
0.89174
အမြတ်
0.75 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99045891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၉:၄၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89174
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၄၅:၁၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၂:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89327
0.89278
အမြတ်
-0.37 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99040406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၄၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89327
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89278
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၄:၂၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၂:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.89155
0.89278
အမြတ်
1.83 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99041900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၄၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89155
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၂၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89278
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.83 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၄၀:၃၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၂၃:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.89305
0.89205
အမြတ်
0.75 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99040295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၄၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၂၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89205
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၃၃:၅၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89345
0.89288
အမြတ်
-0.42 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99020475
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၃၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89345
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89288
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.42 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၄၁:၄၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.89168
0.89288
အမြတ်
1.79 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99028321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၉:၄၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89288
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.79 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၅၅:၄၇
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၃၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.03
0.89409
0.8926
အမြတ်
3.35 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99013458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၈:၅၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89409
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၃၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.8926
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.35 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၀၅:၄၇
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၃၄:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.89049
0.8926
အမြတ်
-1.57 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#98985098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၃၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.8926
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.57 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၀:၅၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၃၄:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.89229
0.8926
အမြတ်
-0.47 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#99005559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၂ ၀၆:၃၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.8926
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.47 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၇:၂၂:၂၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၅:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89098
0.89203
အမြတ်
0.79 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#98987879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၇:၂၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89203
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၀:၅၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၃၄:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89068
0.89166
အမြတ်
0.74 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#98983925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၄:၃၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၅:၃၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89166
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၆:၂၄
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.89023
0.89067
အမြတ်
-0.34 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#98974443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89023
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89067
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၁၈:၁၉
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.8915799999999999
0.89067
အမြတ်
1.38 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#98979443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၁၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8915799999999999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၃:၅၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89067
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.38 USD
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၅:၄၇
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၁၈:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89067
0.89155
အမြတ်
0.66 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#98968943
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၂ ၀၀:၁၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89155
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၂:၁၆
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၀၃:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.89041
0.88943
အမြတ်
0.73 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#98968816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.88943
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၂:၂၂:၀၃
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.88893
0.89015
အမြတ်
1.83 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#98962401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၂:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88893
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.89015
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.83 USD
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၈:၁၅:၁၈
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.89072
0.89015
အမြတ်
-0.42 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#98953816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၀၈:၁၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.89015
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.42 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၂၁:၂၉:၅၈
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၅၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.03
0.89094
0.88927
အမြတ်
3.76 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#98939052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၂၁:၂၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89094
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.88927
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.76 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၀၀:၄၅
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၅၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.88917
0.88925
အမြတ်
-0.12 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#98930625
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၂ ၁၇:၀၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88917
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၂ ၁၁:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.88925
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.12 USD