លក់
25
15.08.2022 18:03:45
133.006
133.443
134.280
132.800
ចំណេញ
-81.87 USD
USDJPY_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.08.2022 18:03:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
133.006
បញ្ឈប់ការខាតបង់
134.280
ចំណេញ
-81.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
25
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.443
កាត់ចំណេញ
132.800