ចម្លង
141.93 USD
05.03.2022 17:42:31
3.28%
21.35%
0.00
0.00
ចំណេញ
52.58 USD
ASB_30
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2022 17:42:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
52.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
141.93 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
603.13 USD
22.11.2020 13:40:50
35.16%
46.54%
0.00
0.00
ចំណេញ
218.79 USD
Takkan_MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2020 13:40:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
218.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
603.13 USD
កាត់ចំណេញ
0.00