ទិញ
0.05
15.08.2022 14:38:07
1773.74
1778.95
0.00
0.00
ចំណេញ
0.26 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.08.2022 14:38:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1773.74
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1778.95
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.05
15.08.2022 11:51:34
1783.76
1778.95
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.24 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.08.2022 11:51:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1783.76
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1778.95
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.05
15.08.2022 10:44:27
1788.20
1778.95
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.46 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.08.2022 10:44:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1788.20
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1778.95
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.05
08.08.2022 13:10:42
1777.94
1779.56
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.08 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.08.2022 13:10:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1777.94
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1779.56
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.05
28.07.2022 12:42:10
1745.55
1779.56
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.70 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2022 12:42:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1745.55
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1779.56
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.05
27.07.2022 22:11:25
1738.53
1779.56
0.00
0.00
ចំណេញ
-2.05 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2022 22:11:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1738.53
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1779.56
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.05
27.07.2022 21:48:39
1732.42
1779.56
0.00
0.00
ចំណេញ
-2.36 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2022 21:48:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1732.42
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1779.56
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញនៅ
0.05
22.07.2022 09:39:34
1690.00
1800.24
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2022 09:39:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1690.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1800.24
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញនៅ
0.05
22.07.2022 09:38:49
1700.00
1800.24
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2022 09:38:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1700.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1800.24
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញនៅ
0.05
22.07.2022 09:37:55
1710.00
1800.24
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2022 09:37:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1710.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1800.24
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.45
21.07.2022 17:02:29
1706.36
1779.56
0.00
1693.09
ចំណេញ
-32.94 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2022 17:02:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1706.36
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-32.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1779.56
កាត់ចំណេញ
1693.09
ទិញនៅ
0.05
21.07.2022 12:31:08
1680.00
1800.24
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2022 12:31:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1680.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1800.24
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.1
30.06.2022 15:47:34
1820.43
1778.95
0.00
1836.77
ចំណេញ
-4.15 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2022 15:47:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1820.43
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-4.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1778.95
កាត់ចំណេញ
1836.77
ទិញ
0.03
27.06.2022 17:23:22
1826.15
1778.95
0.00
1836.50
ចំណេញ
-1.42 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.06.2022 17:23:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1826.15
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1778.95
កាត់ចំណេញ
1836.50
ទិញ
0.03
27.06.2022 16:33:52
1828.34
1778.95
0.00
1836.50
ចំណេញ
-1.48 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.06.2022 16:33:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1828.34
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1778.95
កាត់ចំណេញ
1836.50
ទិញ
0.03
27.06.2022 15:27:16
1830.83
1778.95
0.00
1836.11
ចំណេញ
-1.56 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.06.2022 15:27:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1830.83
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1778.95
កាត់ចំណេញ
1836.11
ទិញ
0.02
27.06.2022 15:18:19
1833.65
1778.95
0.00
1835.87
ចំណេញ
-1.09 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.06.2022 15:18:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1833.65
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1778.95
កាត់ចំណេញ
1835.87