លក់
0.01
13.05.2022 04:25:22
129.180
133.699
0.000
0.000
ចំណេញ
-33.80 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2022 04:25:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
129.180
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-33.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.699
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
22.03.2022 10:44:27
132.540
137.524
0.000
0.000
ចំណេញ
-74.56 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2022 10:44:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
132.540
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-74.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
137.524
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
22.03.2022 02:29:13
119.800
133.699
0.000
0.000
ចំណេញ
-207.91 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2022 02:29:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
119.800
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-207.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.699
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
14.03.2022 11:12:57
153.700
162.229
0.000
0.000
ចំណេញ
-63.79 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.03.2022 11:12:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
153.700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-63.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
162.229
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
09.03.2022 18:05:45
128.040
137.524
0.000
0.000
ចំណេញ
-141.87 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2022 18:05:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
128.040
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-141.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
137.524
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
27.01.2022 10:00:51
114.800
133.699
0.000
0.000
ចំណេញ
-141.35 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.01.2022 10:00:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
114.800
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-141.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.699
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.02
24.12.2021 14:58:26
1.13200
1.02848
0.00000
1.16000
ចំណេញ
-207.04 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.12.2021 14:58:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.13200
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-207.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.02848
កាត់ចំណេញ
1.16000
ទិញ
0.01
30.11.2021 17:44:46
1.13250
1.02848
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-104.02 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2021 17:44:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.13250
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-104.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.02848
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
09.02.2021 18:34:50
144.300
162.229
0.000
134.119
ចំណេញ
-134.10 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 18:34:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
144.300
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-134.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
162.229
កាត់ចំណេញ
134.119
លក់
0.01
09.11.2020 13:45:23
123.250
137.524
0.000
122.390
ចំណេញ
-106.76 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.11.2020 13:45:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
123.250
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-106.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
137.524
កាត់ចំណេញ
122.390
លក់
0.01
23.06.2020 05:24:44
120.700
137.524
0.000
116.906
ចំណេញ
-125.84 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2020 05:24:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-125.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
137.524
កាត់ចំណេញ
116.906