លក់
0.01
10.08.2022 17:21:21
23851.29
24247.07
0.00
18609.90
ចំណេញ
-3.96 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 17:21:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
23851.29
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
24247.07
កាត់ចំណេញ
18609.90
លក់
0.01
14.07.2022 14:34:27
19642.31
24247.07
0.00
18625.75
ចំណេញ
-46.05 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2022 14:34:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
19642.31
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-46.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
24247.07
កាត់ចំណេញ
18625.75
លក់
0.02
15.03.2022 10:37:56
91.639
104.436
0.000
89.079
ចំណេញ
-191.76 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.03.2022 10:37:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
91.639
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-191.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
104.436
កាត់ចំណេញ
89.079
ទិញ
0.02
15.03.2022 09:22:43
1.41410
1.31015
0.00000
1.57149
ចំណេញ
-162.80 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.03.2022 09:22:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41410
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-162.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.31015
កាត់ចំណេញ
1.57149
លក់
0.02
15.03.2022 09:13:21
91.765
104.436
0.000
89.291
ចំណេញ
-189.87 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.03.2022 09:13:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
91.765
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-189.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
104.436
កាត់ចំណេញ
89.291
លក់
0.01
24.02.2022 08:51:52
89.434
104.436
0.000
87.502
ចំណេញ
-112.40 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2022 08:51:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
89.434
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-112.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
104.436
កាត់ចំណេញ
87.502
ទិញនៅ
0.01
27.12.2021 08:45:17
16.90191
17.94897
0.00000
20.88676
ចំណេញ
0.00 USD
USDTRY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.12.2021 08:45:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
16.90191
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
17.94897
កាត់ចំណេញ
20.88676
លក់
0.02
20.12.2021 10:50:27
87.730
104.436
0.000
0.000
ចំណេញ
-250.34 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.12.2021 10:50:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
87.730
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-250.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
104.436
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
15.11.2021 08:38:58
65826.78
24200.74
0.00
0.00
ចំណេញ
-416.26 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.11.2021 08:38:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
65826.78
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-416.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
24200.74
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.01
01.10.2021 06:58:48
87.395
104.436
0.000
85.344
ចំណេញ
-127.68 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2021 06:58:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
87.395
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-127.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
104.436
កាត់ចំណេញ
85.344
ទិញ
0.02
20.04.2021 21:41:57
1.51814
1.31015
0.00000
1.57470
ចំណេញ
-325.73 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 21:41:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.51814
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-325.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.31015
កាត់ចំណេញ
1.57470
ទិញ
0.02
25.02.2021 10:56:12
0.79961
0.71225
0.00000
0.80852
ចំណេញ
-174.72 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 10:56:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.79961
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-174.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71225
កាត់ចំណេញ
0.80852
លក់
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
137.022
0.000
115.821
ចំណេញ
-229.25 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2020 22:32:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
121.714
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-229.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
137.022
កាត់ចំណេញ
115.821
លក់
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
137.022
0.000
115.485
ចំណេញ
-124.88 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 09:46:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.345
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-124.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
137.022
កាត់ចំណេញ
115.485
លក់
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
137.022
0.000
0.000
ចំណេញ
-123.59 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 08:01:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-123.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
137.022
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
137.022
0.000
0.000
ចំណេញ
-123.25 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:27:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.562
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-123.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
137.022
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
137.022
0.000
115.613
ចំណេញ
-122.97 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2020 07:24:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
120.600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-122.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
137.022
កាត់ចំណេញ
115.613