ទិញ
0.12
10.02.2021 20:23:34
1.21334
1.03530
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2 513.28 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 20:23:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21334
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2 513.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.03530
កាត់ចំណេញ
0.00000