លក់
0.02
30.09.2022 03:55:00
161.556
161.622
0.000
161.150
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2022 03:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
161.556
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
161.622
កាត់ចំណេញ
161.150
លក់
0.01
30.09.2022 03:45:00
1.11536
1.11639
0.00000
1.11507
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2022 03:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.11536
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.11639
កាត់ចំណេញ
1.11507
លក់
0.01
30.09.2022 03:40:00
1.11557
1.11639
0.00000
1.11507
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2022 03:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.11557
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.11639
កាត់ចំណេញ
1.11507
លក់
0.02
30.09.2022 02:45:00
161.247
161.651
0.000
161.150
ចំណេញ
-0.06 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2022 02:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
161.247
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
161.651
កាត់ចំណេញ
161.150
លក់
0.01
30.09.2022 02:10:00
160.894
161.659
0.000
161.150
ចំណេញ
-0.05 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2022 02:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
160.894
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
161.659
កាត់ចំណេញ
161.150
លក់
0.01
30.09.2022 02:05:00
160.640
161.666
0.000
161.150
ចំណេញ
-0.07 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2022 02:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
160.640
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
161.666
កាត់ចំណេញ
161.150
ចម្លង
37.86 USD
26.09.2022 20:30:13
4.01%
6.64%
0.00
0.00
ចំណេញ
0.94 USD
DealX_Int
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.09.2022 20:30:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
37.86 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
0.00 USD
22.03.2022 11:42:20
210.29%
390.60%
0.00
0.00
ចំណេញ
56.45 USD
GOLDinDigger
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2022 11:42:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
56.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.00 USD
កាត់ចំណេញ
0.00