លក់នៅ
0.2
16.08.2022 17:50:36
1780.00
1778.14
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2022 17:50:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1780.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1778.14
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់នៅ
0.2
16.08.2022 17:50:29
1779.00
1778.12
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2022 17:50:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1779.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1778.12
កាត់ចំណេញ
0.00