លក់
0.36
30.09.2022 03:16:01
1663.08
1662.80
0.00
0.00
ចំណេញ
10.08 USD
XAUUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2022 03:16:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1663.08
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
10.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1662.80
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.36
29.09.2022 18:27:33
1657.36
1662.80
0.00
0.00
ចំណេញ
-196.82 USD
XAUUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 18:27:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1657.36
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-196.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1662.80
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.36
29.09.2022 18:02:24
1654.30
1662.80
0.00
0.00
ចំណេញ
-306.98 USD
XAUUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 18:02:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1654.30
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-306.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1662.80
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.36
29.09.2022 17:56:52
1652.04
1662.80
0.00
0.00
ចំណេញ
-388.34 USD
XAUUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 17:56:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1652.04
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-388.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1662.80
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.36
29.09.2022 13:31:56
1648.12
1662.80
0.00
0.00
ចំណេញ
-529.46 USD
XAUUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 13:31:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1648.12
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-529.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1662.80
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.36
29.09.2022 11:06:06
1647.36
1662.80
0.00
0.00
ចំណេញ
-556.82 USD
XAUUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 11:06:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1647.36
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-556.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1662.80
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.36
29.09.2022 11:04:20
1646.53
1662.80
0.00
0.00
ចំណេញ
-586.70 USD
XAUUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 11:04:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1646.53
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-586.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1662.80
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.36
29.09.2022 07:07:02
144.420
144.543
0.000
0.000
ចំណេញ
-31.83 USD
USDJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 07:07:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
144.420
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-31.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
144.543
កាត់ចំណេញ
0.000