ទិញ
0.01
21.06.2022 01:01:31
135.212
133.360
0.000
0.000
ចំណេញ
-13.89 USD
USDJPY_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2022 01:01:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
135.212
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-13.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.360
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
13.06.2022 14:21:13
1.04555
1.02622
0.00000
0.00000
ចំណេញ
19.33 USD
EURUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 14:21:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.04555
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
19.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.02622
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
27.09.2021 10:49:02
110.712
133.470
0.000
0.000
ចំណេញ
-170.51 USD
USDJPY_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 10:49:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.712
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-170.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.470
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
16.06.2021 21:13:47
1.20449
1.02578
0.00000
1.20854
ចំណេញ
-178.71 USD
EURUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:13:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20449
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-178.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.02578
កាត់ចំណេញ
1.20854