លក់
0.01
15.03.2022 16:50:53
154.376
162.065
0.000
0.000
ចំណេញ
-57.59 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.03.2022 16:50:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
154.376
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-57.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
162.065
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
08.03.2022 19:44:36
115.632
133.529
0.000
0.000
ចំណេញ
-134.03 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2022 19:44:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
115.632
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-134.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.529
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
28.02.2022 06:31:39
1.55279
1.43958
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-80.64 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2022 06:31:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.55279
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-80.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.43958
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
22.02.2022 22:07:15
1.56952
1.43958
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-92.55 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2022 22:07:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.56952
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-92.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.43958
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
14.01.2022 16:33:42
1.36951
1.21336
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-156.15 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.01.2022 16:33:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36951
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-156.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21336
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
29.10.2021 15:39:50
1.37800
1.21336
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-164.64 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2021 15:39:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37800
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-164.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21336
កាត់ចំណេញ
0.00000
ចម្លង
0.14 USD
20.10.2021 10:19:41
-0.95%
-88.52%
0.00
0.00
ចំណេញ
-69.66 USD
JB
JMY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 10:19:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-69.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.01
14.09.2021 17:00:25
1.38747
1.21336
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-174.11 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:00:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38747
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-174.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21336
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
16.06.2021 21:11:46
1.40426
1.21336
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-190.90 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:11:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.40426
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-190.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21336
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
16.06.2021 17:17:37
1.41110
1.21336
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-197.74 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 17:17:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41110
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-197.74 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21336
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:15:20
1.41681
1.21336
0.00000
1.41781
ចំណេញ
-203.45 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:15:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41681
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-203.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21336
កាត់ចំណេញ
1.41781
ទិញ
0.01
01.06.2021 11:18:03
1.42090
1.21336
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-207.54 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 11:18:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.42090
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-207.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21336
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
28.01.2021 15:18:03
142.429
162.065
0.000
0.000
ចំណេញ
-147.06 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 15:18:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
142.429
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-147.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
162.065
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
11.01.2021 12:05:01
140.388
162.065
0.000
0.000
ចំណេញ
-162.34 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 12:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
140.388
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-162.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
162.065
កាត់ចំណេញ
0.000