ទិញ
0.5
13.07.2022 06:14:54
1.00368
1.02582
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1 097.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2022 06:14:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.00368
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1 097.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.02582
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.07
06.07.2022 17:14:01
1752.98
1801.97
0.00
0.00
ចំណេញ
341.39 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2022 17:14:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1752.98
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
341.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1801.97
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.14
13.06.2022 17:04:00
1827.63
1801.97
0.00
0.00
ចំណេញ
-362.32 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 17:04:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1827.63
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-362.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1801.97
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.14
03.05.2022 19:16:31
1870.21
1801.97
0.00
0.00
ចំណេញ
-958.44 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2022 19:16:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1870.21
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-958.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1801.97
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.14
27.04.2022 11:12:35
1886.93
1801.97
0.00
0.00
ចំណេញ
-1 192.52 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2022 11:12:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1886.93
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1 192.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1801.97
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.07
27.04.2022 05:54:38
1900.25
1801.97
0.00
0.00
ចំណេញ
-689.50 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2022 05:54:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1900.25
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-689.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1801.97
កាត់ចំណេញ
0.00