12.08.2022 17:47:11
12.08.2022 18:10:40
លក់
5
133.586
133.637
ចំណេញ
-1.91 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533964733
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 17:47:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.586
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 18:10:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
133.637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.91 USD
12.08.2022 17:54:01
12.08.2022 18:10:37
លក់
5
133.697
133.637
ចំណេញ
2.24 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533965037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 17:54:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.697
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 18:10:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
133.637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.24 USD
12.08.2022 17:36:18
12.08.2022 17:43:18
លក់
10
133.496
133.661
ចំណេញ
-12.34 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533963497
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 17:36:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.496
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 17:43:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
133.661
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.34 USD
12.08.2022 17:33:36
12.08.2022 17:35:30
លក់
10
133.459
133.555
ចំណេញ
-7.19 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533963345
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 17:33:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.459
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 17:35:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
133.555
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.19 USD
12.08.2022 17:33:21
12.08.2022 17:35:19
លក់
0.5
133.486
133.523
ចំណេញ
-0.14 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533963323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 17:33:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.486
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 17:35:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
133.523
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
12.08.2022 15:31:14
12.08.2022 17:13:33
លក់
5
133.591
133.59
ចំណេញ
0.04 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533955288
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 15:31:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.591
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 17:13:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
133.59
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
12.08.2022 15:43:18
12.08.2022 16:07:44
លក់
5
133.7
133.652
ចំណេញ
1.80 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533955709
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 15:43:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 16:07:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
133.652
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.80 USD
12.08.2022 15:48:53
12.08.2022 16:07:23
លក់
10
133.8
133.645
ចំណេញ
11.60 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533955715
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 15:48:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 16:07:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
133.645
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.60 USD
12.08.2022 14:54:04
12.08.2022 15:27:51
លក់
5
133.761
133.584
ចំណេញ
6.63 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533953570
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 14:54:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.761
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 15:27:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
133.584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.63 USD
12.08.2022 09:50:11
12.08.2022 14:39:29
លក់
5
133.258
133.847
ចំណេញ
-22.00 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533940578
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 09:50:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.258
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-22.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 14:39:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
133.847
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-22.00 USD
12.08.2022 13:18:07
12.08.2022 14:39:27
លក់
5
133.612
133.851
ចំណេញ
-8.93 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533950296
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 13:18:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.612
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 14:39:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
133.851
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.93 USD
12.08.2022 09:44:55
12.08.2022 09:50:16
លក់
0.25
133.282
133.274
ចំណេញ
0.02 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533940427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 09:44:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.282
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 09:50:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
133.274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
12.08.2022 08:24:12
12.08.2022 09:04:20
លក់
1.5
133.197
133.3
ចំណេញ
-1.16 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533938426
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 08:24:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.197
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 09:04:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
133.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.16 USD
12.08.2022 08:17:50
12.08.2022 08:24:06
លក់
1
133.255
133.215
ចំណេញ
0.30 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533938288
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 08:17:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 08:24:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
133.215
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
12.08.2022 06:24:43
12.08.2022 08:16:56
លក់
4.5
133.302
133.287
ចំណេញ
0.51 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533935583
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 06:24:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.302
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 08:16:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.5
ចេញ
133.287
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.51 USD
12.08.2022 04:58:37
12.08.2022 08:16:45
លក់
0.5
133.327
133.282
ចំណេញ
0.17 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533933416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 04:58:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.327
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 08:16:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
133.282
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
12.08.2022 03:48:11
12.08.2022 04:51:37
លក់
2.5
133.397
133.395
ចំណេញ
0.04 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533932101
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 03:48:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.397
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 04:51:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.5
ចេញ
133.395
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
11.08.2022 20:34:14
12.08.2022 03:48:01
លក់
0.25
1.03173
1.03096
ចំណេញ
0.19 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533923981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2022 20:34:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.03173
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 03:48:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.03096
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.19 USD
11.08.2022 15:54:16
11.08.2022 15:59:26
លក់
0.25
131.959
131.95
ចំណេញ
0.02 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533911298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2022 15:54:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2022 15:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
131.95
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
11.08.2022 15:40:36
11.08.2022 15:42:29
ទិញ
0.5
1.03394
1.03427
ចំណេញ
0.17 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533910588
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2022 15:40:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2022 15:42:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.03427
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
10.08.2022 20:08:58
10.08.2022 22:06:06
ទិញ
5
1.0326
1.03007
ចំណេញ
-12.65 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533878320
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 20:08:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0326
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 22:06:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.03007
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.65 USD
10.08.2022 20:07:06
10.08.2022 22:06:03
លក់
0.5
132.372
132.955
ចំណេញ
-2.19 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533878275
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 20:07:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
132.372
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 22:06:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
132.955
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.19 USD
10.08.2022 21:52:21
10.08.2022 22:06:00
ទិញ
5
1.03084
1.03006
ចំណេញ
-3.90 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533881327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 21:52:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03084
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 22:06:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.03006
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.90 USD
10.08.2022 21:29:05
10.08.2022 21:44:09
ទិញ
5
1.03053
1.03116
ចំណេញ
3.15 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533880638
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 21:29:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03053
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 21:44:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.03116
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.15 USD
10.08.2022 21:12:44
10.08.2022 21:28:41
ទិញ
5
1.0315
1.03034
ចំណេញ
-5.80 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533879916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 21:12:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0315
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 21:28:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.03034
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.80 USD
10.08.2022 21:21:15
10.08.2022 21:28:39
លក់
10
1.03091
1.0305
ចំណេញ
4.10 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533880201
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 21:21:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.03091
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 21:28:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.0305
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.10 USD
10.08.2022 21:08:30
10.08.2022 21:12:32
ទិញ
0.5
132.705
132.738
ចំណេញ
0.12 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533879816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 21:08:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.705
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 21:12:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
132.738
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
10.08.2022 21:01:33
10.08.2022 21:12:29
លក់
5
1.03155
1.03146
ចំណេញ
0.45 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533879525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 21:01:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.03155
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 21:12:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.03146
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.45 USD
10.08.2022 19:55:45
10.08.2022 20:47:50
ទិញ
0.5
1.03237
1.03207
ចំណេញ
-0.15 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533877738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 19:55:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03237
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 20:47:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.03207
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.15 USD
10.08.2022 19:55:58
10.08.2022 20:28:21
លក់
0.5
132.508
132.426
ចំណេញ
0.31 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533877760
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 19:55:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
132.508
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 20:28:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
132.426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
10.08.2022 19:07:56
10.08.2022 19:37:48
លក់
2.5
132.542
132.54
ចំណេញ
0.04 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533876345
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 19:07:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
132.542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 19:37:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.5
ចេញ
132.54
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
10.08.2022 18:35:48
10.08.2022 18:51:35
ទិញ
1
132.535
132.538
ចំណេញ
0.02 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533874535
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 18:35:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.535
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 18:51:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
132.538
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.08.2022 17:19:34
10.08.2022 18:35:17
ទិញ
5
132.394
132.515
ចំណេញ
4.57 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533868925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 17:19:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 18:35:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
132.515
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.57 USD
10.08.2022 17:33:37
10.08.2022 18:20:25
ទិញ
5
132.09
132.388
ចំណេញ
11.25 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533869987
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 17:33:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 18:20:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
132.388
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.25 USD
10.08.2022 16:39:39
10.08.2022 17:06:47
លក់
0.5
1.03067
1.03309
ចំណេញ
-1.21 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533864916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 16:39:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.03067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 17:06:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.03309
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.21 USD
10.08.2022 15:01:35
10.08.2022 17:06:44
លក់
0.25
1.21231
1.22402
ចំណេញ
-2.93 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533851226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 15:01:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21231
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 17:06:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.22402
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.93 USD
10.08.2022 16:48:54
10.08.2022 17:06:40
លក់
0.5
1.21968
1.22392
ចំណេញ
-2.12 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533865767
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 16:48:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21968
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 17:06:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.22392
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.12 USD
08.08.2022 14:12:14
10.08.2022 17:06:37
លក់
0.25
1.01985
1.03315
ចំណេញ
-3.33 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533778699
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.08.2022 14:12:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.01985
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 17:06:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.03315
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.33 USD
10.08.2022 15:06:16
10.08.2022 17:06:34
លក់
0.5
1.02531
1.03316
ចំណេញ
-3.93 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533851418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 15:06:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.02531
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 17:06:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.03316
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.93 USD
08.08.2022 11:01:00
10.08.2022 17:06:31
លក់
0.25
1.02045
1.03299
ចំណេញ
-3.14 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533771114
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.08.2022 11:01:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.02045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 17:06:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.03299
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.14 USD
10.08.2022 16:39:56
10.08.2022 17:01:34
ទិញ
2.5
133.043
132.499
ចំណេញ
-10.26 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533864964
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 16:39:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.043
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 17:01:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.5
ចេញ
132.499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.26 USD
08.08.2022 11:01:05
10.08.2022 17:01:34
ទិញ
0.25
135.046
132.499
ចំណេញ
-4.81 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533771137
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.08.2022 11:01:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
135.046
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 17:01:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
132.499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.81 USD
10.08.2022 15:46:22
10.08.2022 17:01:34
ទិញ
1
132.953
132.499
ចំណេញ
-3.43 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533859028
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 15:46:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.953
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 17:01:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
132.499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.43 USD
10.08.2022 15:06:40
10.08.2022 17:01:34
ទិញ
0.25
134.855
132.499
ចំណេញ
-4.45 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1533851448
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 15:06:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
134.855
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 17:01:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
132.499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.45 USD
10.08.2022 15:46:38
10.08.2022 16:32:58
លក់
1
1.03361
1.03124
ចំណេញ
2.37 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533859058
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 15:46:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.03361
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 16:32:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.03124
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.37 USD
10.08.2022 15:46:46
10.08.2022 16:32:46
លក់
1
1.22405
1.22041
ចំណេញ
3.64 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533859087
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 15:46:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.22405
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 16:32:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.22041
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.64 USD
08.08.2022 14:12:20
10.08.2022 15:30:13
លក់
0.25
1.21024
1.21887
ចំណេញ
-2.16 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533778723
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.08.2022 14:12:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21024
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 15:30:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.21887
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.16 USD
10.08.2022 06:01:58
10.08.2022 15:30:13
លក់
0.25
1.20805
1.21887
ចំណេញ
-2.71 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533837165
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 06:01:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 15:30:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.21887
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.71 USD
10.08.2022 14:11:16
10.08.2022 15:06:09
លក់
0.25
1.02363
1.02544
ចំណេញ
-0.45 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533848618
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 14:11:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.02363
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 15:06:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.02544
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.45 USD
10.08.2022 14:27:55
10.08.2022 15:06:06
ទិញ
0.75
1.0246
1.02532
ចំណេញ
0.54 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1533849240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 14:27:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0246
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 15:06:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.75
ចេញ
1.02532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.54 USD